Ścieżka nawigacji

Jakie dane zawiera „Informacja o stanie konta ubezpieczonego w ZUS”?

Jakie dane zawiera „Informacja o stanie konta ubezpieczonego w ZUS”?

„Informację…” przygotujemy dla Ciebie, jeśli: 

 • urodziłeś się po 31 grudnia 1948 roku,  

 • na Twoim koncie zapisaliśmy co najmniej jedną wartość, którą wykazujemy w „Informacji…”.

 Ważne! 

Od 2020 roku „Informację…” udostępniamy jedynie na profilu ubezpieczonego na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, w formie elektronicznej. Jeżeli chcesz otrzymać wydruk, dostaniesz go w każdej placówce ZUS. 

 Jakie dane przekazujemy Ci w „Informacji…” 

1. Kapitał początkowy powiększony o kwoty waloryzacji 

Urodziłeś się po 31 grudnia 1948 roku i byłeś zatrudniony przed 1 stycznia 1999 roku? Masz prawo, abyśmy ustalili Ci kapitał początkowy. Nie ma znaczenia, jak długo pracowałeś lub opłacałeś składki na swoje ubezpieczenie społeczne. 

Kapitał początkowy ustalamy tylko, gdy złożysz o to wniosek. Jeżeli nie złożyłeś wniosku o ustalenie kapitału początkowego, zrób to jak najszybciej. 

Co roku powiększamy wartość kapitału początkowego, czyli go waloryzujemy. Waloryzacja kapitału przebiega na takich samych zasadach jak waloryzacja składek na ubezpieczenie emerytalne, z tym że: 

 • pierwszą waloryzację przeprowadzamy za rok 1999 – według wskaźnika waloryzacji kapitału początkowego za rok 1999, który wynosi 115,60 proc., 
 • następne waloryzacje przeprowadzamy według wskaźników waloryzacji jak dla składek. 

Zwaloryzowany kapitał początkowy oraz zwaloryzowane składki na ubezpieczenie emerytalne będą podstawą do wyliczenia Twojej  emerytury.

2. Składki na ubezpieczenie emerytalne powiększone o kwoty waloryzacji na koncie (bez części składek z subkonta/otwartego funduszu emerytalnego [OFE]) 

Składki na ubezpieczenie emerytalne za lata wcześniejsze niż rok, którego dotyczy „Informacja…”, to składki już powiększone (zwaloryzowane). 

Waloryzujemy składki, które  zgłosił za Ciebie płatnik składek, np. pracodawca,  w dokumentach rozliczeniowych (tzw. składki należne). Nie sprawdzamy, czy je opłacił.  

Jeśli płacisz składki na własne ubezpieczenie lub jesteś osobą współpracującą (jako osoba bliska) z przedsiębiorcą – zwaloryzujemy Twoje składki, ale tylko te, które są opłacone. 

Co to jest waloryzacja roczna składek i kapitału początkowego?  

Waloryzacja oznacza, że zwiększamy wartości składek i kapitału początkowego zapisanych na koncie w ZUS. Do sumy składek i kapitału początkowego, którą waloryzujemy,  doliczamy kwoty, które dopisaliśmy w ramach poprzednich waloryzacji. Sumę składek i kapitału początkowego z konta w ZUS z 31 stycznia danego roku mnożymy przez wskaźnik waloryzacji dla danego roku. Waloryzację roczną obliczamy od 1 czerwca każdego roku.  

Wskaźnik waloryzacji kwot zapisanych na koncie (składki i kapitał początkowy) za 2020 rok wynosi 105,41 proc. 

3. Składki na ubezpieczenie emerytalne (jeszcze niezwaloryzowane)

Miałeś zapisane na koncie w ZUS składki na ubezpieczenie emerytalne za co najmniej jeden miesiąc w roku, którego dotyczy „Informacja...” 

Kwoty tych składek podajemy bez waloryzacji (w wartościach nominalnych) w podziale na miesiące.  

Jesteś członkiem OFE lub masz tylko subkonto

Składkę na ubezpieczenie emerytalne pomniejszymy o część, którą przekazujemy do Twojego OFE lub/i zapisujemy na subkoncie.   

Płacisz składki na własne ubezpieczenie (np. prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą) lub jesteś osobą współpracującą (jako osoba bliska) z przedsiębiorcą

Na Twoim koncie zapisujemy składki faktycznie opłacone.  

Jesteś pracownikiem lub zleceniobiorcą

Na Twoim koncie zapisujemy składki wyliczone na podstawie dokumentów rozliczeniowych, które przekazał Twój płatnik składek (czyli składki należne). 

Wysokość składek zapisywanych na koncie

Wysokość składek na ubezpieczenie emerytalne zapisywanych na koncie w ZUS wynosi: 

 • 19,52 proc. podstawy wymiaru składek (np. Twojego wynagrodzenia) za każdy miesiąc; podstawę wskazuje w dokumentach rozliczeniowych Twój pracodawca – jeśli nie należysz do OFE i nie masz subkonta, 
 • 12,22 proc. podstawy wymiaru składek (np. Twojego wynagrodzenia) za każdy miesiąc – jeśli należysz do OFE i masz subkonto; pozostałą część opłaconej składki, czyli 7,3 proc., przekazujemy do Twojego OFE i na subkonto.  

W „Informacji…” podajemy Ci też ogólną kwotę, którą zgromadziłeś na koncie w ZUS. Aby ją obliczyć, dodaliśmy zwaloryzowany kapitał początkowy, zwaloryzowane składki na ubezpieczenie emerytalne oraz składki jeszcze niezwaloryzowane.  

4. Kwota na Twoim subkoncie

Na kwotę ogółem na subkoncie składają się:  

 • wpłacone składki,  
 • odsetki,  
 • opłata prolongacyjna,  
 • środki z OFE 
 • kwoty z tytułu waloryzacji.

Coroczną waloryzację subkonta przeprowadzamy od 1 czerwca każdego roku .  

Wskaźnik waloryzacji kwot na subkoncie za 2020 rok wynosi 105,23 proc. 

Co to są środki z OFE? 

Środki z OFE to kwoty, które OFE obliczył i przekazał do ZUS.   

Są to kwoty po umorzeniu: 

 • 51,5 proc. jednostek rozrachunkowych znajdujących się na Twoim rachunku, przekazane jednorazowo w 2014 roku, 
 • jednostek rozrachunkowych, które OFE przekazuje co miesiąc do ZUS do czasu, aż osiągniesz powszechny wiek emerytalny w związku z tym, że masz 50 lat (kobieta) albo 55 lat (mężczyzna), czyli wiek niższy niż 10 lat od powszechnego wieku emerytalnego; jest to tzw. suwak bezpieczeństwa. 

Ważne! 

Zwaloryzowane kwoty zapisane na subkoncie dzieli się na takich samych zasadach jak środki w OFE w razie:  

 • rozwodu,  
 • unieważnienia małżeństwa,  
 • ustania wspólności majątkowej,  
 • umownego wyłączenia lub ograniczenia wspólności ustawowej,  
 • śmierci osoby, dla której prowadzimy subkonto.  

Oznacza to, że jeżeli np. rozwiedziesz się, to połowę kwoty z Twojego subkonta przekażemy na subkonto małżonka i połowa kwoty z konta małżonka wpłynie na Twoje subkonto.

Gdy umrzesz, środki, które pozostaną na subkoncie po podziale, przekażemy osobom, które wskazałeś. Jeśli nie wskazałeś takich osób, środki te odziedziczą Twoi bliscy zgodnie z ogólnymi zasadami dziedziczenia.

5. Suma kwot na Twoim koncie i subkoncie

To ogólna kwota, jaką zgromadziłeś w ZUS na koncie i subkoncie. Składają się na nią: 

 • zwaloryzowany kapitał początkowy, 
 • zwaloryzowane składki na ubezpieczenie emerytalne, 
 • składki bez waloryzacji z roku, którego dotyczy „Informacja…”, 
 • zwaloryzowana kwota ogółem zapisana na subkoncie.

6. Składki należne i wpłacone (bez waloryzacji)

Składki należne i wpłacone na subkonto – w tej pozycji podajemy Ci łączną kwotę składek od składki za maj 2011 roku: 

 • składki należne – obliczamy je od  podstawy wymiaru składek wykazanej w dokumentach rozliczeniowych, które przekazał Twój płatnik składek,  
 • składki wpłacone – składki opłacone przez Twojego płatnika składek; jeśli kwota składek wpłaconych jest równa kwocie składek należnych, wszystko jest w porządku; jeśli jednak występuje różnica, wyjaśnij sprawę najpierw ze swoim płatnikiem składek, a następnie z nami.  

Składki należne i wpłacone na otwarty fundusz emerytalny – podajemy Ci ogólną kwotę składek na otwarty fundusz emerytalny za cały Twój okres członkostwa , nie wcześniej niż od składki za kwiecień 1999 roku :  

 • składki należne – obliczamy je od  podstawy wymiaru składek wykazanej w dokumentach rozliczeniowych, które przekazał Twój płatnik składek
 • składki odprowadzone –  składki faktycznie opłacone  przez Twojego płatnika składek; jeśli kwota składek wpłaconych jest równa kwocie składek należnych, wszystko jest w porządku; jeśli jednak występuje różnica wyjaśnij sprawę ze swoim płatnikiem składek a następnie z nami.   

Stopa procentowa składek zapisywanych na subkoncie i przekazywanych do OFE zmieniała się na przestrzeni lat. 

Poniżej przedstawiamy wartości procentowe składek przekazywanych na subkonto i OFE obliczane od podstawy wymiaru składek od kwietnia 1999 roku: 

Okres

Stopa procentowa części składki przekazywanej do OFE

Stopa procentowa części składki przekazywanej na subkonto

1 kwietnia 1999 roku–30 kwietnia 2011 roku

7,3 proc.

1 maja 2011 roku–31 grudnia 2012 roku

2,3 proc.

5,0 proc.

1 stycznia 2013 roku–31 grudnia 2013 roku

2,8 proc.

4,5 proc.

1 stycznia 2014 roku–31 stycznia 2014 roku

3,1 proc.

4,2 proc.

od 1 lutego 2014 roku

2,92 proc.

4,38 proc.

 7. Hipotetyczna emerytura

Jeśli na dzień 31 grudnia roku, którego dotyczy informacja o stanie konta (w 2021 r. udostępniamy informację za 2020 r.), ukończyłeś co najmniej 35 lat, podamy Ci wysokość hipotetycznej emerytury.

Podajemy ją w czterech wariantach.

Hipotetyczną emeryturę obliczamy następująco: dzielimy kwotę ogółem zgromadzoną na koncie/na koncie i subkoncie na 31 grudnia roku informowania przez średnie dalsze trwania życia w miesiącach właściwe dla danego roku. Średnie dalsze trwanie życia ogłasza Prezesa Głównego Urzędu. Wartość ta zmienia się co roku.

Przykład:

 • kwota ogółem na koncie wynosi 500 000 zł (zwaloryzowany kapitał 200 000 zł + zwaloryzowane składki 295 000 zł + składki niezwaloryzowane 5000 zł),
 • wiek emerytalny ubezpieczonego – 65 lat,
 • wartość w miesiącach średniego dalszego trwania życia dla wieku emerytalnego 65 lat do informacji za 2016 r. – 216,1 miesiąca,  
 • hipotetyczna emerytura obliczona na podstawie konta wynosi: 500 000 : 216,1 = 2313,74 zł.

Analogicznie obliczamy kwotę hipotetycznej emerytury z konta i subkonta. Podstawą wyliczenia jest suma kwot zapisanych na koncie i subkoncie. 

Na podstawie stanu konta hipotetyczną emeryturę podajemy w dwóch wariantach:

 • Wariant I: obliczony na podstawie stanu Twojego konta na dzień 31 grudnia roku, którego dotyczy informacja (czyli np. stan na 31 grudnia 2019 r. z informacji udostępnianej w 2020 r.), oraz kwoty ogółem hipotetycznych składek. Hipotetyczne składki obliczamy na podstawie dotychczas przekazywanych składek, gdyby wpływały one co miesiąc aż do miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym osiągniesz wiek emerytalny. Wariant ten zakłada więc, że pracujesz do wieku emerytalnego.  
 • Wariant II: obliczony wyłącznie na podstawie stanu Twojego konta na dzień 31 grudnia roku, którego dotyczy informacja. Wariant ten zakłada, że przestajesz pracować od stycznia roku następującego po roku informowania (czyli np. jeśli wyliczenie dotyczy 2020 r., przestajesz pracować od stycznia 2021 r.).

Kolejne dwa warianty obliczamy na podstawie konta i subkonta:

 • Wariant III to wariant z hipotetycznymi składkami z konta i subkonta.
 • Wariant IV to wariant wyłącznie na podstawie stanu konta i subkonta na 31 grudnia roku informowania.

Wartości hipotetycznej emerytury są wartościami szacunkowymi, opartymi na odpowiednio przyjętych założeniach. Są to orientacyjne prognozy wartości emerytury, a nie faktyczna wartość przyszłego świadczenia. W związku z tym kwoty hipotetycznej emerytury, które podajemy w informacji, nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń i nie podlegają reklamacji.