Ścieżka nawigacji

Świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy przymusowo zatrudnianych

Świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy przymusowo zatrudnianych

Jeżeli jesteś byłym żołnierzem zatrudnianym przymusowo, możesz otrzymać dodatkowe świadczenie pieniężne. Sprawdź, czy Ci przysługuje.

Komu przysługuje świadczenie

Możesz ubiegać się o to świadczenie, jeśli byłeś:

 • żołnierzem zastępczej służby wojskowej i w latach 1949–1959 zostałeś przymusowo zatrudniony w kopalniach węgla, kamieniołomach lub w zakładach pozyskiwania i wzbogacania rud uranowych,
 • żołnierzem z poboru w 1949 r. wcielonym do ponadkontyngentowych brygad „Służby Polsce” i zostałeś przymusowo  zatrudniony w kopalniach węgla i kamieniołomach,
 • żołnierzem przymusowo zatrudnionym w batalionach budowlanych w latach 1949–1959.

Jak przyznajemy świadczenie

Świadczenie przyznajemy na Twój wniosek. Do wniosku dołącz zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień (właściwej według Twojego miejsca zamieszkania). Komenda musi potwierdzić rodzaj i okres wykonywanego przez Ciebie przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej.

Kiedy wypłacamy świadczenie

Świadczenie wypłacamy:

 • emerytom i rencistom – co miesiąc z emeryturą lub rentą,
 • uprawnionym do emerytury lub renty, której wypłatę zawiesiliśmy – co kwartał (w trzecim miesiącu kwartału).

Świadczenie przysługuje bez względu na okres trwania przymusowego zatrudnienia, w kwocie równej kwocie dodatku kombatanckiego. Kwota świadczenia pieniężnego ulega podwyższeniu przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent od miesiąca, w którym jest przeprowadzana waloryzacja.

 

Sprawdź aktualną wysokość świadczenia.

Co jeśli pobierasz inne świadczenia i dodatki

Jeżeli jednocześnie masz ustalone prawo do świadczenia pieniężnego dla byłych żołnierzy  przymusowo zatrudnianych oraz do:

 • dodatku kombatanckiego lub świadczenia przysługującego w wysokości tego dodatku,
 • dodatku określonego w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • dodatku za tajne nauczanie,
 • świadczenia pieniężnego dla osób deportowanych,

przysługuje Ci tylko jedno z tych świadczeń lub jeden z dodatków – wyższe lub wybrane.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (Dz.U. z 2020 r. poz. 619)
 • Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2020 r. poz. 517)
 • Art. 90 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215)
 • Ustawa z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz.U. z 2019 r. poz. 1168)
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 291, z późn. zm.)