Ścieżka nawigacji

Decyzje w sprawie zasiłku macierzyńskiego

Decyzje w sprawie zasiłku macierzyńskiego

Decyzje w sprawie zasiłku wydaje oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. O wydanie w tej sprawie decyzji przez oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych może wystąpić płatnik składek, ubezpieczony lub osoba uprawniona.

Od decyzji oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przysługuje odwołanie do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Odwołanie od decyzji wnosi się do oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na piśmie lub do protokołu sporządzonego przez ten oddział.