Ścieżka nawigacji

Dodatek pielęgnacyjny

Dodatek pielęgnacyjny

Jeśli przyznaliśmy Ci prawo do emerytury lub renty, możesz otrzymać dodatek pielęgnacyjny. Sprawdź, czy Ci przysługuje.

Komu przysługuje dodatek pielęgnacyjny

Dodatek pielęgnacyjny przyznamy osobie, która:

  • jest całkowicie niezdolna do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo
  • ukończyła 75 lat.

Jak uzyskać dodatek pielęgnacyjny

Przyznamy Ci dodatek pielęgnacyjny na Twój wniosek, jeśli lekarz orzecznik ZUS (komisja lekarska ZUS) w orzeczeniu stwierdzi, że jesteś całkowicie niezdolny do pracy oraz do samodzielnej egzystencji.

Ważne! Potrzebujemy zaświadczenia o Twoim stanie zdrowia. Druk OL-9 znajdziesz na naszej stronie www.zus.pl. Takie zaświadczenie wypełnia Twój lekarz prowadzący nie później niż na miesiąc przed dniem, w którym złożysz wniosek o dodatek (sprawdź szczegóły w karcie usługi o dodatku pielęgnacyjnym) .

Kiedy przyznajemy dodatek pielęgnacyjny z urzędu

Gdy ukończysz 75 lat, nie musisz składać zaświadczenia o stanie zdrowia. Sami z urzędu przyznamy Ci prawo do dodatku pielęgnacyjnego i będzie on wypłacany wraz z Twoją emeryturą.

Kiedy nie przyznamy dodatku pielęgnacyjnego

Nie przyznamy Ci dodatku pielęgnacyjnego, jeśli przebywasz w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym powyżej 2 tygodni w miesiącu.

Ważne!  Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego – przyznanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta – nie przysługuje jeśli masz ustalone prawo do dodatku pielęgnacyjnego z ZUS. Jeśli jesteś uprawniony do zasiłku pielęgnacyjnego i ZUS przyznał Ci dodatek pielęgnacyjny powinieneś niezwłocznie powiadomić o tym właściwy organ, który wypłaca Ci zasiłek pielęgnacyjny.

Jaka jest wysokość dodatku pielęgnacyjnego

Sprawdź aktualną wysokość dodatku pielęgnacyjnego.

Dodatek pielęgnacyjny podlega podwyższeniu przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji. Będzie wzrastał od miesiąca, w którym będziemy waloryzować Twoją emeryturę lub rentę.

Podstawa prawna​​​​​

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu ubezpieczeń Społecznych ( Dz.U z 2023 r. poz. 1251)

art. 16 ust. 6–8 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 615)