Umorzenie należności

Masz zadłużenie w ZUS  i nie jesteś w stanie go spłacić? ZUS może Ci pomóc, np. rozłożyć  na raty Twoje zobowiązania. W wyjątkowych przypadkach możesz starać się o umorzenie należności. Jeżeli ZUS się zgodzi, nie będziesz musiał spłacać długu.  

Ważne! Umorzenie składek ma negatywny wpływ na Twoje prawa do przyszłych świadczeń z ZUS i na ich wysokość.

Kto może starać się o umorzenie

Możesz starać się o umorzenie, jeżeli jesteś zadłużony z tytułu składek i nie masz żadnych możliwości, aby spłacić dług. Wniosek może złożyć m.in.:

 • płatnik składek oraz były płatnik składek (np. przedsiębiorca),
 • osoba, na którą przeniesiono odpowiedzialność za zobowiązania z tytułu nieopłaconych składek (np. spadkobierca, wspólnik lub następca prawny),
 • małżonek, który odpowiada z majątku wspólnego za zadłużenie współmałżonka,
 • pełnomocnik dłużnika.

Jakie warunki trzeba spełnić

Twój dług może być umorzony, jeżeli ZUS:

 • stwierdzi całkowitą nieściągalność należności

lub

 • uzna, że jesteś w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej.

Całkowita nieściągalność należności z tytułu składek

Całkowita nieściągalność należności zachodzi, gdy:

 • dłużnik zmarł i nie pozostawił majątku, który pozwala na spłatę długu, ani nie ma spadkobierców lub innych następców prawnych,
 • sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe, ponieważ nie ma majątku, który umożliwia przeprowadzenie takiego postępowania,
 • dłużnik nie prowadzi już działalności gospodarczej i nie ma majątku, który pozwala na spłatę długu, oraz nie ma małżonka, wspólników lub następców prawnych,
 • w zakończonym postępowaniu likwidacyjnym lub w umorzonym postępowaniu upadłościowym nie uzyskano kwoty wystarczającej do tego, żeby uregulować należności,
 • wysokość nieopłaconej składki nie przekracza kwoty kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym (w 2016 r. jest to 11,60 zł),
 • naczelnik urzędu skarbowego lub komornik sądowy stwierdził, że nie ma majątku, z którego można prowadzić egzekucję,
 • w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwot przekraczających wydatki egzekucyjne.

Trudna sytuacja finansowa i rodzinna osoby zobowiązanej

O trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej możemy mówić, gdy udowodnisz, że:

 • po opłaceniu  należności składkowych nie mógłbyś zaspokoić niezbędnych potrzeb życiowych Twoich i Twojej rodziny,
 • poniosłeś straty materialne w wyniku klęski żywiołowej (lub innego nadzwyczajnego zdarzenia), które spowodowały, że opłacenie należności z tytułu składek mogłoby pozbawić Cię możliwości dalszego prowadzenia działalności,
 • przewlekle chorujesz albo opiekujesz się przewlekle chorym członkiem rodziny i dlatego nie możesz zarobić tyle, żeby opłacić należności.

Co można umorzyć

Gdy zatrudniasz pracowników

Należności podlegające umorzeniu jako nieściągalne

Należności podlegające umorzeniu jako nieściągalne. Umorzeniu podlegają należności: na Twoje własne ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, na ubezpieczenia społeczne Twoich pracowników w części finansowanej przez Ciebie jako płatnika składek, na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w całości, na Fundusz Emerytur Pomostowych w całości, z tytułu kosztów upomnienia i opłaty dodatkowej. Nie mogą zostać umorzone składki finansowane przez Twoich pracowników, czyli część składek na ubezpieczenia społeczne i składka na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Należności podlegające umorzeniu ze względu na Twoją trudną sytuację finansową

Należności podlegające umorzeniu ze względu na Twoją trudną sytuację finansową Umorzeniu podlegają należności: na Twoje własne ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, 	na Fundusz Pracy, ale tylko składka za Ciebie, na Fundusz Emerytur Pomostowych, ale tylko składka za Ciebie, tytułu kosztów upomnienia i opłaty dodatkowej, ale tylko za Ciebie. Nie mogą zostać umorzone należności za Twoich pracowników.

 

Gdy opłacasz składki tylko za siebie

Należności podlegające umorzeniu Umorzeniu podlegają należności: na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, na Fundusz Pracy, na Fundusz Emerytur Pomostowych, z tytułu kosztów upomnienia i opłaty dodatkowej.

 

Jak uzyskać umorzenie należności

Szczegółowe informacje w dziale Katalog usług.

Ważne! Złożenie wniosku o umorzenie należności z tytułu składek:

 • nie gwarantuje umorzenia,
 • nie stanowi ustawowej przesłanki do zawieszenia postępowania egzekucyjnego,
 • nie wstrzymuje naliczania odsetek za zwłokę w opłacaniu składek.

Jakie masz prawa

Masz prawo uczestniczyć w postępowaniu dotyczącym Twojej sprawy, np. przekazać dodatkowe dokumenty lub złożyć wyjaśnienia.

Jak ZUS powiadomi Cię o swojej decyzji i jak możesz się od niej odwołać

Szczegółowe informacje w dziale Katalog usług.

O czym należy pamiętać?

 • Jeżeli ZUS odmówi Ci umorzenia, musisz spłacić zadłużenie wraz z odsetkami za zwłokę, naliczonymi do dnia zapłaty włącznie.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1778, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 935).