Ścieżka nawigacji

Komplet rozliczeniowy

Komplet rozliczeniowy

Jesteś płatnikiem składek i zatrudniasz pracowników? Masz obowiązek co miesiąc składać komplet dokumentów rozliczeniowych.

Komplet dokumentów rozliczeniowych składa się z deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i dołączonych do niej imiennych raportów miesięcznych – odpowiednio:

  • ZUS RCA – imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach,
  • ZUS RSA – imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek.
  • ZUS RPA - imienny raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego / okresach pracy nauczycielskiej.

Ważne! Jeśli rozliczasz składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, składasz tylko deklarację rozliczeniową ZUS DRA.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2366 z późn. zm.).