Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Emerytura z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze dla osób urodzonych w latach 1949–1968

Emerytura z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze dla osób urodzonych w latach 1949–1968

Urodziłeś się w latach 1949–1968 i pracowałeś w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze? Sprawdź, jakie warunki musisz spełnić, żebyśmy mogli przyznać Ci emeryturę.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Jakie warunki musisz spełnić

  Jeśli urodziłeś się w latach 1949-1968 i pracowałeś w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze to możesz uzyskać emeryturę, jeśli na 31 grudnia 2008 r. spełniasz następujące warunki:

  • osiągnąłeś wiek emerytalny – jest on różny w zależności od płci oraz rodzaju pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
  • masz 20 lat (kobieta) lub 25 lat (mężczyzna) stażu (czyli okresów składkowych i nieskładkowych) i możesz to potwierdzić odpowiednimi dokumentami,
  • masz wymagany staż pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze – jest on różny w zależności od rodzaju pracy  - i możesz to potwierdzić odpowiednimi dokumentami,
  • nie jesteś członkiem otwartego funduszu emerytalnego (OFE) albo za naszym pośrednictwem złożyłeś wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na Twoim rachunku w OFE na dochody budżetu państwa.

  Przykład 1

  Pani Halina (ur. 25 grudnia 1958 r.) nie jest członkiem OFE. Do końca 2008 r. miała 20 lat stażu (okresów składkowych i nieskładkowych), w tym 15 lat pracowała, jako chórzystka. W październiku 2017 r . złożyła wniosek o wcześniejszą emeryturę z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. W 2008 r. pani Halina skończyła 50 lat, czyli wiek, jaki powinna osiągnąć chórzystka, aby mogła przejść na wcześniejszą emeryturę.

  Pani Halina spełniła  warunki, dlatego przyznaliśmy  jej emeryturę z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze.

  Przykład 2

  Pani Katarzyna (ur. 10 listopada 1958 r.) do końca 2008 r. spełniła wszystkie warunki niezbędne do przyznania wcześniejszej emerytury z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. W 1999 r. przystąpiła do otwartego funduszu emerytalnego.
  Jeżeli pani Katarzyna będzie chciała przejść na wcześniejszą emeryturę, powinna zgłosić wniosek najpóźniej 9 listopada 2018 r., czyli w przeddzień swoich 60 urodzin. We wniosku o emeryturę (EMP) pani Katarzyna powinna zaznaczyć, że prosi o przekazanie środków zgromadzonych na jej rachunku w otwartym funduszu emerytalnym (OFE) na dochody budżetu państwa.

  Przykład 3

  Pan Witold (ur. 25 lipca 1958 r.) nie jest członkiem OFE. Na dzień 31 grudnia 2008 r. miał 25 lat stażu (okresów składkowych i nieskładkowych). Z tego 15 lat pracował w szczególnych warunkach (praca wymieniona w wykazie B).  W kwietniu  2018 r. pan Witold złożył wniosek o wcześniejszą emeryturę.

  Pan Witold nie może otrzymać wcześniejszej emerytury, ponieważ w 2008 r. nie skończył wymaganych 55 lat (skończył w tym roku 50 lat). Dlatego wydaliśmy decyzję odmowną w jego sprawie.

  Przykład 4

  Pan Kamil (ur. 19 października 1953 r.) do 31 grudnia 2008 r. miał 26 lat stażu (okresów składkowych i nieskładkowych) Z tego 15 lat pracował w porcie morskim (to praca wymieniona w dziale II wykazu B). Rozwiązał  stosunek pracy 31 maja 2009 r. 55 lat wymagane do przyznania świadczenia ukończył jeszcze w czasie pracy, w październiku 2008 r.

  Ponieważ pan Kamil spełnia wszystkie warunki wymagane do przyznania wcześniejszej emerytury, przyznamy mu to świadczenie. Wniosek o wcześniejszą emeryturę powinien złożyć najpóźniej 18 października 2018 r.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Jaka praca jest pracą w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze

  Pracą w szczególnych warunkach jest praca o znacznej szkodliwości dla zdrowia oraz o znacznym stopniu uciążliwości lub praca wymagająca wysokiej sprawności psychofizycznej ze względu na bezpieczeństwo własne lub otoczenia, np.: praca pod ziemią, przy przetwórstwie azbestu, produkcji ołowiu i kadmu, praca ratowników w Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym.

  Pracą w szczególnym charakterze jest m.in. praca pracowników organów administracji celnej oraz organów kontroli państwowej, praca dziennikarzy, artystów, nauczycieli czy żołnierzy zawodowych.

  To, czy Twoje zatrudnienie jest pracą w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze potwierdza pracodawca, dokonując odpowiedniego wpisu na Twoim świadectwie pracy.

  Ważne! Nie każda praca w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych uprawnia do otrzymania wcześniejszej emerytury. Wykaz prac (A i B), których wykonywanie pozwala na otrzymanie tego świadczenia, zostały przewidziane w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

  Jeżeli Twój pracodawca stosował (bądź nadal stosuje) resortowe wykazy stanowisk pracy w szczególnych warunkach (wydane przez właściwych ministrów, kierowników urzędów centralnych oraz centralne związki spółdzielcze dla podległych im zakładów pracy), musi w Twoim świadectwie pracy określić:

  • rodzaj pracy ściśle według wykazu, działu i pozycji wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r.,
  • stanowisko pracy wymienione w odpowiednim wykazie, dziale, pozycji i punkcie zarządzenia resortowego lub uchwały,
  • okres, w którym praca w szczególnych warunkach wykonywana była stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na danym stanowisku.

  Jeżeli Twój pracodawca nigdy nie stosował resortowych wykazów prac, bo np. prowadzi prywatną firmę, to wystarczy, aby wykonywana przez Ciebie praca, wykazana przez pracodawcę w świadectwie pracy była zgodna z rodzajem prac lub stanowiskiem wymienionym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Jaki jest wiek uprawniający do przejścia na emeryturę z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze

  Praca w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze oraz wiek uprawniający do przejścia na emeryturę:

  • co najmniej 15 lat zatrudnienia na kolei, dla osób w wieku: 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna). Okresy zatrudnienia na kolei to okresy pozostawania w stosunku pracy w kolejowych jednostkach organizacyjnych, w czasie których pracownik pobierał wynagrodzenie lub zasiłki z ubezpieczenia społecznego: chorobowy, macierzyński lub opiekuńczy.

  • co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach wymienionej w wykazie A dla osób w wieku: 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna).

  • wiek wynoszący 10, 15 lub 20 lat w zależności od wykonywanej pracy na stanowisku pracy wymienionym w wykazie B rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze przy spełnieniu pozostałych warunków.

  • co najmniej 15 lat pracy dziennikarskiej dla osób w wieku: 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna). Dodatkowo wymagane jest osiągnięcie ww. wieku w czasie wykonywania pracy dziennikarskiej lub wykonywanie tej pracy w dniu zgłoszenia wniosku o emeryturę oraz objęcie układem zbiorowym pracy dziennikarzy,
  • co najmniej 15 lat zatrudnienia w Najwyższej Izbie Kontroli dla osób w wieku: 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna). Dodatkowo wymagane jest osiągnięcie ww. wieku w czasie zatrudnienia w Najwyższej Izbie Kontroli,

  • co najmniej 15 lat działalności twórczej lub artystycznej uprawnia do przejścia na emeryturę w wieku:

  • tancerz, akrobata, gimnastyk, ekwilibrysta, kaskader: 40 lat (kobieta) i 45 lat (mężczyzna),

  • solista wokalista, muzyk grający na instrumentach dętych, treser zwierząt drapieżnych: 45 lat (kobieta) i 50 lat (mężczyzna),

  • artysta chóru, żongler, komik cyrkowy, aktor teatru lalek: 50 lat (kobieta) i 55 lat (mężczyzna),

  • aktorka, dyrygentka – 55 lat,

  • muzyk grający na instrumentach smyczkowych, perkusyjnych oraz klawiszowych, operator obrazu filmowego, fotografik: 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna),

  • w celu ustalenia uprawnień osoby w wieku 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna) za pracowników zatrudnionych w szczególnym charakterze uważa się również:

   • pracowników organów kontroli państwowej,

   • pracowników organów administracji celnej,

   • nauczycieli, wychowawców lub innych pracowników pedagogicznych wykonujących pracę nauczycielską wymienioną w art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,

   • żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, Służby Więziennej i Państwowej Straży Pożarnej, jeżeli nie spełniają warunków lub utracili prawo do świadczeń określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym tych osób,

   • pracowników jednostek ochrony przeciwpożarowej.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Jak ustalamy Twój staż pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze

  Niezależnie od tego czy pracowałeś u państwowego, czy u prywatnego pracodawcy, to do ustalenia Twojego stażu pracy w szczególnym warunkach lub w szczególnym charakterze przyjmiemy tylko te okresy, w których byłeś zatrudniony:

  • w ramach stosunku pracy lub stosunku służby,
  • stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na danym stanowisku.

  Oznacza to, że ustalając Twój staż pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze nie uwzględnimy okresu, w którym wykonywałeś pracę o znacznej szkodliwości dla zdrowia w mniejszym niż pełny wymiarze czasu pracy np. przez połowę wymiaru czasu pracy obowiązującego na Twoim stanowisku.

  Nie uwzględnimy również okresu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, jeśli wykonywałeś ją w ramach umowy zlecenia lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

  Przykład 1

  Pan Janusz przez 16 lat pracował w szczególnych warunkach przy produkcji szyb zespolonych (praca wymieniona w wykazie A ), z czego przez 12 lat w pełnym wymiarze czasu pracy, a przez 4 lata na pół etatu. Ustalając wymagany do przyznania wcześniejszej emerytury 15-letni staż pracy w szczególnych warunkach, uwzględnimy tylko 12 lat takiej pracy. Okres zatrudnienia w wymiarze niepełnego etatu uwzględnimy wyłącznie przy ustalaniu wymaganych 25 lat składkowych i nieskładkowych.

  Pan Janusz nie może otrzymać wcześniejszej emerytury z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach, ponieważ nie udokumentował wymaganego 15-letniego stażu pracy w szczególnych warunkach.

  Przykład 2

  Pani Joanna wykonywała przez 10 lat pracę w przemyśle lekkim na stanowisku pracy w szczególnych warunkach (wymienionym w wykazie A ). Po rozwiązaniu stosunku pracy otworzyła własny zakład krawiecki i w ramach tej działalności wykonywała przez 6 lat ten sam rodzaj pracy, co w ramach zatrudnienia. Ustalając prawo do wcześniejszej emerytury z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach nie uwzględnimy pani Joannie 6-letniego okresu prowadzenia działalności gospodarczej.

  Nie przyznamy pani Joannie wcześniejszej emerytury, ponieważ udokumentowała ona jedynie 10 lat pracy w szczególnych warunkach, wobec wymaganych 15 lat. 

  Przykład 3

  Pan Michał przez 16 lat był zatrudniony w prywatnej firmie, jako kierowca samochodu ciężarowego. Z zakresu obowiązków, jakie miał na tym stanowisku pracy wynika, że w niektórych dniach korzystał z samochodu ciężarowego o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej 3,5 tony, a w pozostałych dniach – z samochodu o mniejszym ciężarze całkowitym. W związku z tym praca kierowcy samochodu ciężarowego o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej 3,5 tony (wymieniona w wykazie A ), nie była wykonywana stale.

  Tym samym nie możemy przyznać panu Michałowi wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Czego nie uwzględnimy ustalając staż pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze

  Ustalając Twój staż pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze nie uwzględnimy okresów po 14 listopada 1991 r. , w których nie wykonywałeś pracy, a za które otrzymałeś  wynagrodzenie lub świadczenie z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Z Twojego okresu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wyłączymy zatem:

  • okresy niezdolności do pracy, za które zostało wypłacone Ci wynagrodzenie, zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne,
  • okresy, za które otrzymałeś zasiłek opiekuńczy lub macierzyński,
  • okresy usprawiedliwionej nieobecności w pracy, za które w okresie od 15 listopada 1991 r. do 24 lipca 1992 r. wypłacono nauczycielowi – na podstawie Karty Nauczyciela – wynagrodzenie za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy, a w odniesieniu do wynagrodzenia wypłaconego nauczycielowi w czasie urlopu macierzyńskiego – za okres od 15 listopada 1991 r. do 31 lipca 1992 r.,
  • okres urlopu dla poratowania zdrowia,
  • okres urlopu szkoleniowego,
  • okres przebywania na urlopie na dalsze kształcenie się,
  • okres pozostawania w stanie nieczynnym,
  • okres urlopu wychowawczego,
  • urlopu bezpłatnego,
  • służby wojskowej,
  • zwolnienia od pracy, w wymiarze 2 dni albo 16 godzin, z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika,
  • urlopu opiekuńczego, w wymiarze 5 dni, w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych.

  Przykład

  Pan Piotr we wrześniu 2017 r. zgłosił wniosek o przyznanie wcześniejszej emerytury z tytułu zatrudnienia w szczególnym charakterze. Przez 15 lat i 9 miesięcy pozostawał w stosunku pracy, jako nauczyciel w szkole podstawowej. W czasie tego zatrudnienia łącznie przez 5 miesięcy przebywał na zwolnieniach lekarskich (pobierając wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy oraz zasiłek chorobowy). Ponadto przez 3 miesiące był na urlopie bezpłatnym, a przez pół roku korzystał z urlopu dla poratowania zdrowia. Ustalający 15-letni staż pracy nauczycielskiej, wyłączyliśmy panu Piotrowi okresy pobierania świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, urlopu bezpłatnego oraz korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia.

  Pan Piotr nie może otrzymać wcześniejszej emerytury z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach ponieważ nie ma wymaganego minimalnego stażu pracy w szczególnych warunkach, tj. minimum 15 lat pracy nauczycielskiej.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Wykaz A – prace w szczególnych warunkach, których wykonywanie uprawnia do niższego wieku emerytalnego

  Numer działu
  i pozycji w dziale

  Rodzaje prac w szczególnych warunkach

  Dział I

  W górnictwie

  1.

  Prace pod ziemią

  2.

  Wydobywanie odkrywkowe węgla brunatnego, piasku podsadzkowego, anhydrytu i gipsu

  3.

  Wydobywanie, obróbka i przeróbka surowców skalnych oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu

  4.

  Prace wiertnicze, geofizyczne, hydrogeologiczne i geodezyjne przy poszukiwaniu surowców i wody

  5.

  Przeróbka mechaniczna węgla

  6.

  Produkcja brykietów z węgla

  7.

  Prace na oddziałach prażalni łupków

  8.

  Prace na zwałowiskach górniczych, hutniczych i elektrociepłowniczych

  Dział II

  W energetyce

   

  Prace przy wytwarzaniu i przesyłaniu energii elektrycznej i cieplnej oraz przy montażu, remoncie i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych i cieplnych

  Dział III

  W hutnictwie i przemyśle metalowym

   

  Spiekalnie rud i wielkie piece

  1.

  Sortowanie, przygotowywanie i ładowanie wsadu

  2.

  Spiekanie rud i sortowanie spieku

  3.

  Rozładunek, przygotowanie i namiar materiałów wsadowych

  4.

  Obsługa urządzeń wielkiego pieca

  5.

  Obsługa nagrzewnic

  6.

  Rozlewanie, rozbijanie, ładowanie i transport surówki i żużla wielkopiecowego

  7.

  Odbieranie pyłu z urządzeń odpylających gaz wielkopiecowy.

   

  Stalownie

  8.

  Rozładunek i przygotowywanie wsadu

  9.

  Obsługa mieszalników surówki

  10.

  Obsługa pieców stalowniczych, przygotowywanie do rozlewania i rozlewanie stali oraz apretura wlewków

   

  Walcownie, ciągarnie, prasownie, młotownie oraz produkcja elementów dla kolejnictwa

  11.

  Obsługa walcarek i ciągarek oraz urządzeń pomocniczych w walcowni i ciągarni

  12.

  Wykańczanie wyrobów walcowanych i ciągnionych

  13.

  Oczyszczanie kanałów i przewodów gazowych

  14.

  Obsługa pieców grzewczych, młotów, pras, kuźniarek, walcarek obręczy i kół, walcarek gwintów i wierteł, ręczna obróbka na gorąco oraz regeneracja oprzyrządowania kuźniczego

   

  Produkcja węglików spiekanych, elektrod, rud i walczaków oraz żelazostopów

  15.

  Obsługa urządzeń do przygotowywania i prasowania proszków

  16.

  Obsługa pieców spiekalniczych i obróbka końcowa węglików

  17.

  Obsługa urządzeń do produkcji rdzeni elektrodowych, przygotowywanie masy otulinowej, produkcja elektrod

  18.

  Obsługa urządzeń podstawowych i pomocniczych w spawalniach i zgrzewalniach rur i walczaków

  19.

  Przygotowywanie wsadu do produkcji żelazostopów

  20.

  Obsługa pieców i ich urządzeń pomocniczych.

   

  Odlewanie staliwa, żeliwa, metali nieżelaznych i rur

  21.

  Przygotowywanie mas formierskich i prace formierzy oraz rdzeniarzy

  22.

  Obsługa żeliwiaków, rozlewni i ich urządzeń pomocniczych

  23.

  Wybijanie, oczyszczanie i wykańczanie odlewów

   

  Produkcja tlenku cynku i cynku

  24.

  Obsługa pieców przewałowych i spiekanych wahadłowo-obrotowych wraz z ich urządzeniami pomocniczymi oraz obsługa urządzeń kruszących i odpylni

  25.

  Czyszczenie przewodów, chłodnic i kanałów

  26.

  Obsługa pieców prażalniczych i spiekalnych, młynów, suszarni i urządzeń sortujących, odpylni oraz urządzeń pomocniczych

  27.

  Czyszczenie kanałów

  28.

  Obsługa pieców destylacyjnych, szybowych, pieców do produkcji pyłów, rafinacyjnych i rektyfikacyjnych, pieców Thede wraz z ich urządzeniami pomocniczymi oraz obsługa pieców do przetapiania złomu cynkowego i przesiewalni pyłu cynkowego

  29.

  Przygotowywanie wsadu

  30.

  Obsługa odpylni i oczyszczanie kanałów

  31.

  Obsługa agregatów i urządzeń do ługowania koncentratów i tlenku cynku, oczyszczanie roztworów elektrolizy cynku

  32.

  Obsługa pieców topielnych

  33.

  Obsługa wanien elektrolitycznych

  34.

  Obsługa pieców produkcyjnych, odpylni i pakowanie bieli cynkowej.

   

  Produkcja oraz przetwórstwo ołowiu i kadmu

  35.

  Produkcja i przetwórstwo kadmu

  36.

  Produkcja, przetwórstwo ołowiu oraz powlekanie ołowiem, ołowiowanie blach ocynkowanych

   

  Produkcja miedzi i odzysk metali

  37.

  Produkcja i przetwórstwo hutnicze miedzi

  38.

  Przerób złomu metali w zakładach hutniczych

  39.

  Chemiczny i elektrochemiczny odzysk metali

   

  Produkcja aluminium

  40.

  Prace wykonywane w zakładach produkujących aluminium

   

  Odcynowanie blachy białej i odmiedziowanie platerów

  41.

  Prace przy ługowaniu oraz elektrolizie cyny i miedzi

  42.

  Obsługa pieców i odpylni

   

  Odlewanie metali nieżelaznych i ich stopów

  43.

  Obsługa pieców rafinacyjnych, topielnych, formierni, urządzeń odpylających i odlewniczych

   

  Przeróbka plastyczna metali

  44.

  Obsługa pieców do podgrzewania i obróbki cieplnej

  45.

  Obsługa agregatów do walcowania, tłoczenia i ciągnienia wraz z urządzeniami pomocniczymi i wykańczającymi

  46.

  Obsługa urządzeń do trawienia

   

  Produkcja uboczna metali i chemikaliów

  47.

  Produkcja talu, proszków metali i niemetali oraz wyrobów spiekanych z tych proszków

   

  Hutnictwo żelazoniklu

  48.

  Obsługa urządzeń kruszących, separatorów magnetycznych i przemiałowych

  49.

  Obsługa pieców obrotowych i elektrycznych wraz z urządzeniami pomocniczymi (odpylni)

   

  Wzbogacanie mechaniczne i flotacja rud metali

  50.

  Obsługa urządzeń kruszących, sortujących, osadzarek, osadników filtrów i suszarni oraz urządzeń do przeróbki odpadowych surowców metali nieżelaznych

  51.

  Obsługa maszyn flotacyjnych i urządzeń pomocniczych

  52.

  Produkcja ksantogenianu krystalicznego

   

  Koksochemia

  53.

  Obsługa urządzeń węglowni

  54.

  Obsługa pieców koksowniczych

  55.

  Obsługa urządzeń sortowni koksu oraz prace ładowaczy koksu

  56.

  Produkcja węglopochodnych oraz prace ładowaczy produktów węglopochodnych

   

  Produkcja elektrod węglowych, węgla aktywnego i katalizatorów

  57.

  Kalcynacja elektrod węglowych

  58.

  Mielenie surowców węglowych oraz produkcja pyłów odlewniczych

  59.

  Przygotowywanie surowców węglowych, przerób ciasta elektrodowego i formowanie elektrod węglowych

  60.

  Wypalanie elektrod węglowych

  61.

  Obróbka końcowa elektrod węglowych

  62.

  Grafityzacja elektrod węglowych

  63.

  Przygotowywanie mas elektrodowych

  64.

  Produkcja drobnych elektrod węglowych

  65.

  Produkcja płyt i płytek szczotkowych

  66.

  Aktywacja węgli dwutlenkiem siarki

   

  Prace różne w hutnictwie i przemyśle metalowym

  67.

  Obsługa pieców grzewczych i obróbka cieplna, transport materiałów na gorąco oraz transport wewnętrzny między stanowiskami pracy w wydziałach, w których wykonywane prace wymienione są w wykazie

  68.

  Przerób żużla wielkopiecowego, stalowniczego i żelazostopowego oraz eksploatacja hałd

  69.

  Tłoczenie gwoździ, nitów oraz obsługa automatów do produkcji drutu kolczastego lub wyrobów z drutu

  70.

  Nabijanie na gorąco obręczy na beczki metalowe oraz gięcie prętów przy produkcji łańcuchów

  71.

  Metalizowanie natryskowe

  72.

  Malowanie minią

  73.

  Emaliowanie

  74.

  Pokrywanie wyrobów metalowych masami bitumicznymi

  75.

  Obsługa stanowisk ogniowych w produkcji żarówek, świetlówek, lamp radiowych itp.

  76.

  Prace w hartowniach i wytrawialniach, praca ocynkowaczy, ocynowaczy, kadmowaczy oraz galwanizerów – cynkiem, miedzią, chromem, kadmem i niklem

  77.

  Powlekanie na gorąco metalami kolorowymi lub tworzywami sztucznymi

  78.

  Szlifowanie lub ostrzenie wyrobów i narzędzi metalowych oraz polerowanie mechaniczne

  79.

  Kucie ręczne w kuźniach przemysłowych oraz obsługa młotów mechanicznych

  80.

  Piaskowanie na sucho i śrutowanie wewnątrz komór

  81.

  Prace w hamowniach przy próbach silników spalinowych

  82.

  Prace ślusarskie przy remoncie wewnątrz cystern

  83.

  Lutowanie płyt, blach i przewodów ołowianych oraz metali nieżelaznych

  84.

  Obsługa, remont prostowników i aparatury rtęciowej, ich opróżnianie, oczyszczanie i napełnianie rtęcią

  85.

  Obsługa gazogeneratorów

  86.

  Obsługa suwnic

  87.

  Prace przy produkcji łożysk tocznych

  88.

  Prace przy produkcji kabli

  89.

  Prace przy wytwarzaniu ogniw galwanicznych

  90.

  Prace wykonywane bezpośrednio przy budowie i remoncie statków na stanowiskach znajdujących się na tych statkach, pochylniach, dokach i przy nabrzeżach

  Dział IV

  W chemii

  1.

  Produkcja chlorowców i związków chlorowcopochodnych nieorganicznych

  2.

  Wydobywanie, produkcja i obróbka siarki oraz produkcja nieorganicznych i organicznych związków siarki

  3.

  Produkcja kwasów nieorganicznych, bezwodników kwasów i ich związków

  4.

  Produkcja sody i innych węglanów, kredy, ługów i wodorotlenków.

  5.

  Produkcja metalicznego sodu i arsenu

  6.

  Produkcja związków antymonu, arsenu, baru, boru, chromu, cynku, kadmu, kobaltu, manganu, miedzi, molibdenu, niklu, rtęci, ołowiu, strontu, wanadu, wolframu

  7.

  Produkcja azydków, amidków, rodanków i nadtlenków

  8.

  Produkcja nawozów sztucznych oraz innych wyrobów chemicznych otrzymywanych na tej samej bazie co nawozy sztuczne

  9.

  Produkcja karbidu

  10.

  Produkcja soli i solanki

  11.

  Produkcja gazów technicznych i napełnianie butli gazami technicznymi.

  12.

  Produkcja pigmentów, mielenie pigmentów, półproduktów i surowców mineralnych do produkcji barwników, pigmentów i farb

  13.

  Produkcja krzemu, związków krzemu, związków krzemoorganicznych, sorbentów i hopkalitu, produkcja wyrobów z miki

  14.

  Produkcja organicznych i nieorganicznych związków fosforu

  15.

  Produkcja związków metaloorganicznych i katalizatorów

  16.

  Produkcja wyrobów lakierowych, farb suchych i graficznych oraz surowców, półproduktów i środków pomocniczych do ich wytwarzania

  17.

  Produkcja i przetwórstwo żywic i tworzyw sztucznych oraz produkcja surowców, półproduktów i środków pomocniczych stosowanych do ich produkcji i przetwórstwa, produkcja wosków i woskoli

  18.

  Produkcja klejów, kitów oraz surowców, półproduktów i środków pomocniczych do ich wytwarzania

  19.

  Przetwórstwo, magazynowanie, przepompowywanie, przeładunek, transport oraz dystrybucja ropy naftowej i jej produktów

  20.

  Produkcja i przetwórstwo kauczuku oraz produkcja surowców, półproduktów i środków pomocniczych stosowanych do ich produkcji i przetwórstwa kauczuku

  21.

  Produkcja i przetwórstwo wyrobów gumowych, ebonitowych oraz półproduktów i środków pomocniczych do tych wyrobów; produkcja sadzy

  22.

  Produkcja włókien chemicznych, półproduktów do wyrobu włókien chemicznych oraz innych produktów wytwarzanych na tej samej bazie co włókna chemiczne, produkcja i przetwórstwo włókien szklanych, produkcja folii podłożowej i taśmy magnetycznej

  23.

  Produkcja leków, półproduktów, środków kontrastowych, premiksów, nici chirurgicznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku

  24.

  Produkcja środków higienicznosanitarno-ochronnych oraz półproduktów do ich wyrobu

  25.

  Produkcja chemicznych środków gaśniczych

  26.

  Produkcja pestycydów oraz innych preparatów chemicznych stosowanych do ochrony roślin, dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji

  27.

  Produkcja materiałów wybuchowych, środków strzałowych, elementów do środków strzałowych, wyrobów pirotechnicznych oraz ich konfekcjonowanie

  28.

  Produkcja barwników, półproduktów oraz produkcja środków pomocniczych stosowanych w farbiarstwie, włókiennictwie i przemyśle skórzanym

  29.

  Termiczna obróbka węgla oraz przetwórstwo produktów otrzymywanych w tych procesach

  30.

  Wytwarzanie i oczyszczanie gazu syntezowego oraz produkcja amoniaku i metanolu

  31.

  Produkcja acetylenu i przemysłowy przerób acetylenu

  32.

  Produkcja nitrozwiązków, amin oraz organicznych związków azotu

  33.

  Produkcja estrów, alkoholi, aldehydów, ketonów, eterów, tlenków organicznych i chlorowcopochodnych organicznych, produkcja kwasów organicznych i bezwodników kwasów organicznych oraz produkcja soli kwasów organicznych, produkcja i przetwórstwo związków aromatycznych, produkcja płynów hamulcowych i chłodniczych

  34.

  Produkcja materiałów światłoczułych, fotochemikaliów oraz ich regeneracja

  35.

  Produkcja w skali przemysłowej odczynników chemicznych

  36.

  Przetwórstwo kości i tłuszczów technicznych

  37.

  Utylizacja oraz niszczenie odpadów chemicznych i biologicznych

  38.

  Prace antykorozyjne i termoizolacyjne urządzeń i instalacji technologicznych

  39.

  Oczyszczanie albo naprawianie aparatów lub pojemników (np. cystern, zbiorników itp.) po produktach toksycznych, żrących i parzących oraz prace wewnątrz cystern, kotłów, zbiorników, aparatów i kanałów technologicznych

  40.

  Prace magazynowe, załadunkowe, rozładunkowe, transport oraz konfekcjonowanie surowców, półproduktów i wyrobów gotowych – pylistych, toksycznych, żrących, parzących i wybuchowych

  41.

  Prace na instalacjach doświadczalnych w przemyśle chemicznym

  42.

  Wytwarzanie elementów szklanych do aparatury chemicznej

  43.

  Prace ratowników ratownictwa chemicznego

  44.

  Produkcja chemicznych środków pomocniczych niewymienionych w dziale IV, wytwarzanych z użyciem toksycznych surowców lub półproduktów

  Dział V

  W budownictwie i przemyśle materiałów budowlanych

  1.

  Roboty wodnokanalizacyjne oraz budowa rurociągów w głębokich wykopach

  2.

  Budowa oraz remont chłodni kominowych i kominów przemysłowych

  3.

  Prace maszynistów ciężkich maszyn budowlanych lub drogowych

  4.

  Prace zbrojarskie i betoniarskie

  5.

  Prace przy montażu konstrukcji metalowych na wysokości

  6.

  Prace malarskie konstrukcji na wysokości

  7.

  Prace przy wykonywaniu konstrukcji nadbrzeży, falochronów oraz innych budowli hydrotechnicznych w nawodnionych wykopach lub na styku woda – ląd

  8.

  Prace cykliniarskie

  9.

  Prace dekarskie

  10.

  Prace kamieniarskie

  11.

  Prace przy produkcji materiałów ogniotrwałych oraz wyrobów ceramicznych

  12.

  Prace przy produkcji materiałów azbestowo-cementowych

  13.

  Prace przy produkcji wyrobów z włókien mineralnych z zastosowaniem klejów zawierających rozpuszczalniki organiczne

  14.

  Prace przy produkcji cementu

  15.

  Prace przy produkcji betonu kruszywowego

  16.

  Prace przy produkcji wapna

  17.

  Prace przy produkcji gipsu półmokrego

  18.

  Prace palaczy pieców do wypalania i palaczy suszarń

  19.

  Prace przy produkcji wyrobów ze szkła kryształowego

  20.

  Wypalanie, ściąganie i mielenie dolomitu oraz przygotowanie masy dolomitowej

  21.

  Produkcja elementów budowlanych z pyłów dymnicowych

  Dział VI

  W leśnictwie, przemyśle drzewnym i papierniczym

  1.

  Prace drwali

  2.

  Prace przy zrywce i wywózce drewna z lasu

  3.

  Obsługa urządzeń do mechanicznego rozdrabniania drewna (produkcja rębków)

  4.

  Prace przy suchej destylacji drewna i węgla aktywnego

  5.

  Impregnowanie drewna metodą dyfuzyjną i ręczną oraz wybielanie wikliny

  6.

  Impregnowanie płyt pilśniowych bardzo twardych olejami z hartowaniem

  7.

  Prace w klejowniach z użyciem klejów zawierających rozpuszczalniki organiczne

  8.

  Politurowanie ręczne

  9.

  Produkcja masy zapałczanej zawierającej fosfor, dwuchromian potasu, biel cynkową, siarkę oraz dwutlenek magnezu

  10.

  Rozdrabnianie gliny i kaolinu do produkcji ołówków

  11.

  Wyładowywanie dyfuzorów przy ekstrakcji garbników

  12.

  Prace ładowaczy pieców pirytowych, piecowych pirytu, aparatowych siarkowni

  13.

  Roztwarzanie surowców włóknistych metodą siarczanową i siarczynową w oddziałach warzelni

  14.

  Wytwarzanie kwasów i ługów warzelnych

  15.

  Wytwarzanie chemicznych środków bielących i bielenie mas włóknistych

  16.

  Produkcja oleju talowego i węglanu wapnia

  17.

  Hydrotermiczna obróbka drewna

  Dział VII

  W przemyśle lekkim

  1.

  Obróbka surowców włókienniczych i ich przędzenie

  2.

  Oczyszczanie i ostrzenie walców zgrzeblarek

  3.

  Odlewanie ołowianek, lutowanie oraz formowanie grzebieni czesalniczych i urządzeń igielnych

  4.

  Prace przy produkcji i wykańczaniu wyrobów włókienniczych

  5.

  Prace na oddziałach filców i wyrobów kapeluszniczych

  6.

  Prace na oddziałach płyt i kształtek tapicerskich oraz impregnacja wyrobów technicznych

  7.

  Produkcja tkanin powlekanych, gumowanych i wyrobów z tych tkanin

  8.

  Obsługa urządzeń do prasowania, klejenia i wykrawania wyrobów w przemyśle odzieżowym

  9.

  Prace wykonywane w zakładach przetwarzających azbest

  10.

  Prace w magazynach skór surowych (garbarnie, skup)

  11.

  Prace przy garbowaniu i wykańczaniu skór

  12.

  Produkcja spodów obuwniczych ze skóry, gumy i tworzyw sztucznych oraz klejenie i powlekanie tkanin obuwniczych

  13.

  Prace przy przygotowywaniu klejów toksycznych i innych środków chemicznych do produkcji wyrobów przemysłu skórzanego

  14.

  Prace związane ze szlifowaniem, klejeniem i wykańczaniem wyrobów przemysłu skórzanego

  15.

  Przetwórstwo i utylizacja odpadów z tworzyw sztucznych, włókienniczych, skórzanych i makulatury

  Dział VIII

  W transporcie i łączności

   

  Transport

  1.

  Ciężkie prace załadunkowe i wyładunkowe oraz przeładunek materiałów sypkich, pylistych, toksycznych, żrących lub parzących w transporcie

  2.

  Prace kierowców samochodów ciężarowych o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej 3,5 tony, specjalizowanych, specjalistycznych (specjalnych), pojazdów członowych i ciągników samochodowych balastowych, autobusów o liczbie miejsc powyżej 15, samochodów uprzywilejowanych w ruchu w rozumieniu przepisów o ruchu na drogach publicznych, trolejbusów i motorniczych tramwajów

  3.

  Prace kierowców ciągników, kombajnów lub pojazdów gąsienicowych

  4.

  Prace na statkach morskich w żegludze międzynarodowej i w polskim ratownictwie okrętowym – pracownicy wpisani na listę członków załogi tych statków

  5.

  Prace na statkach żeglugi śródlądowej (pracownicy zaliczeni do personelu pływającego, z wyjątkiem zatrudnionych sezonowo)

  6.

  Prace na jednostkach pływających w portach morskich i w stoczniach morskich

  7.

  Prace na torach wodnych i łowiskach morskich

  8.

  Prace przy regeneracji paliw płynnych i oczyszczaniu wód balastowych na statkach

  9.

  Prace rybaków morskich

  10.

  Cumowanie statków

  11.

  Prace przeładunkowe w portach i stoczniach (łącznie z pracami trymerów, sztauerów oraz obsługą urządzeń przeładunkowych, sprzętu zmechanizowanego i składów)

  12.

  Prace na statkach żeglugi powietrznej oraz prace związane z bezpośrednią obsługą samolotów na płycie lotniska.

  13.

  Prace zakładowych służb kolejowych bezpośrednio związane z utrzymaniem ruchu pociągów

  14.

  Prace konduktorów wagonów sypialnych

  15.

  Prace przy remoncie parowozów na gorąco

  16.

  Prace czyścicieli palenisk, popielników i dymnic parowozowych

  17.

  Prace ratownicze brzegowych stacji ratownictwa morskiego, wykonywane na jednostkach pływających oraz z lądu.

   

  Łączność

  18.

  Prace radiotelegrafistów, radiotelefonistów, telegrafistów i teletypistów oraz radiooperatorów kontroli emisji radiowej

  19.

  Prace telefonistek central międzymiastowych i miejscowych w urzędach pocztowo-telekomunikacyjnych i telekomunikacyjnych

  20.

  Montaż, konserwacja i remont linii kablowych oraz telefonicznych linii napowietrznych

  21.

  Pracownicy poczt ruchomych

  22.

  Prace doręczycieli przesyłek pocztowych i telegramów, którzy nie używają do pracy samochodów

  Dział IX

  W gospodarce komunalnej

  1.

  Prace w kanałach ściekowych

  2.

  Oczyszczanie ścieków i filtrów otwartych

  3.

  Prace przy wywozie nieczystości stałych i płynnych oraz prace na wysypiskach i wylewiskach nieczystości, a także prace przy pryzmach kompostowych z nieczystości miejskich

  4.

  Prace asfalciarzy i przy gotowaniu asfaltu

  5.

  Prace bitumiarzy i przy produkcji asfaltobetonu

  6.

  Prace brukarzy

  7.

  Prace kominiarzy

  Dział X

  W rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym

  1.

  Prace przy zakładaniu urządzeń melioracyjnych

  2.

  Prace rybaków jeziorowych prowadzących połowy cały rok

  3.

  Prace w fabrykach tytoniu: przenoszenie, sortowanie i rozdrabnianie tytoniu

  4.

  Obsługa komór fermentacyjnych oraz prażarek w przemyśle tytoniowym

  5.

  Zapakowywanie i rozpakowywanie liści tytoniu

  6.

  Produkcja suchego lodu

  7.

  Prace w chłodniach składowych i przyzakładowych o temperaturze wewnętrznej poniżej 0 stopni C

  8.

  Prace wykonywane bezpośrednio przy uboju zwierząt

  9.

  Prace wykonywane bezpośrednio przy utylizacji surowców zwierzęcych

  10.

  Prace przy wytwarzaniu mąki, kasz, płatków i śruty

  11.

  Prace przy wypieku pieczywa

  12.

  Prace przy ekstrakcji, filtracji i destylacji olejów roślinnych oraz hydrolizie białka roślinnego

  13.

  Prace przy obsłudze pras filtracyjnych, wirówek i suszarek w przemyśle drożdżowym i piwowarskim

  14.

  Prace przy ręcznym przerobie masy karmelowej, chałwowej i sezamowej oraz tłoczenie kuchu kakaowego na prasach

  15.

  Prace przy bezpośredniej produkcji w zakładach przetwórstwa ryb

  16.

  Prace przy mieleniu ziół oraz produkcji alkaloidów

  Dział XI

  W przemyśle poligraficznym

  1.

  Produkcja oraz obróbka materiału zecerskiego i form drukowych ze stopu drukarskiego

  2.

  Procesy składu z zastosowaniem elektronicznych monitorów ekranowych

  3.

  Bezpośrednia obsługa aparatów reprodukcyjnych w drukarniach oraz produkcja i obróbka drukarskich form kopiowych i form drukowych

  4.

  Drukowanie i uszlachetnianie druków

  5.

  Bezpośrednia obsługa maszyn i urządzeń do składania (łamania) arkuszy papieru, krajania papieru i wyrobów poligraficznych oraz do oprawy wyrobów poligraficznych w drukarniach

  6.

  Regeneracja ksylenu i toluenu

  7.

  Mielenie i przygotowywanie barwników, farb proszkowych i drukowych zawierających ołów i kobalt

  Dział XII

  W służbie zdrowia i opiece społecznej

  1.

  Prace na oddziałach: intensywnej opieki medycznej, anestezjologii, psychiatrycznych i odwykowych, onkologicznych, leczenia oparzeń oraz ostrych zatruć w bezpośrednim kontakcie z pacjentami

  2.

  Prace w zespołach operacyjnych dyscyplin zabiegowych oraz prace lekarzy stomatologów

  3.

  Prace w prosektoriach i zakładach anatomopatologicznych, histopatologicznych i medycyny sądowej

  4.

  Prace w zespołach pomocy doraźnej pogotowia ratunkowego oraz medycznego ratownictwa górniczego

  5.

  Prace w domach pomocy społecznej dla nieuleczalnie i przewlekle chorych, umysłowo upośledzonych dorosłych i umysłowo niedorozwiniętych dzieci

  6.

  Prace przy pobieraniu prób i pomiarach w warunkach i na stanowiskach pracy szkodliwych dla zdrowia, wykonywane przez personel stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz laboratoriów środowiskowych.

  Dział XIII

  W zespołach formujących szkło

  1.

  Formowanie szkła płaskiego

  2.

  Walcowanie szkła płaskiego

  3.

  Formowanie wyrobów szklanych

  4.

  Układanie wyrobów szklanych w komorowych piecach odprężalniczych

  5.

  Prostowanie płyt szklanych

  6.

  Zestawianie surowców szklarskich, preparacji i lepiszcz

  7.

  Topienie szkła

  8.

  Gięcie szkła

  9.

  Grawerowanie szkła

  10.

  Szlifowanie szkła

  11.

  Polerowanie szkła

  12.

  Maszynowe i ręczne zdobienie szkła

  13.

  Krojenie szkła

  14.

  Klejenie szkła

  15.

  Produkcja szyb zespolonych

  16.

  Produkcja luster

  17.

  Produkcja szkła piankowego

  18.

  Produkcja fryty i granulek szklanych

  19.

  Produkcja mozaiki szklanej

  20.

  Produkcja szyb refleksyjnych

  21.

  Wytrawianie wyrobów szklanych

  22.

  Formowanie włókna szklanego

  23.

  Przetwórstwo włókna szklanego

  24.

  Obróbka płomieniowa szkła

  25.

  Produkcja wyrobów szklano-krystalicznych, agalitu i balotiny

  26.

  Galwanizowanie wyrobów szklanych

  27.

  Obsługa mechanicznych linii obróbczych wyrobów szklanych

  Dział XIV

  Prace różne

  1.

  Prace niezautomatyzowane palaczy i rusztowych kotłów parowych lub wodnych typu przemysłowego

  2.

  Prace oczyszczaczy przemysłowych kotłów parowych lub wodnych

  3.

  Prace wykonywane w warunkach zwiększonego lub zmniejszonego ciśnienia

  4.

  Prace narażające na działanie promieniowania jonizującego oraz prace narażające na działanie pól elektromagnetycznych w zakresie od 0,1 do 300 000 MHz w strefie zagrożenia

  5.

  Prace szczególnie obciążające narząd wzroku i wymagające precyzyjnego widzenia – w kartografii, montażu mikroelementów wymagającego posługiwania się przyrządami optycznymi oraz przy obsłudze elektronicznych monitorów ekranowych

  6.

  Prace ekip dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych i deratyzacyjnych

  7.

  Prace stroicieli instrumentów muzycznych zatrudnionych w przemyśle muzycznym

  8.

  Prace pralniczo-farbiarskie w pralniach chemicznych

  9.

  Bezpośrednia obsługa stacji sprężarek

  10.

  Prace murarskie przy naprawie na gorąco pieców przemysłowych, sklepień paleniskowych w parowozach i żeliwiaków

  11.

  Prace w suszarniach z zastosowaniem podgrzewania, jeżeli temperatura powietrza w tych suszarniach przekracza 35 stopni C

  12.

  Prace przy spawaniu i wycinaniu elektrycznym, gazowym, atomowowodorowym

  13.

  Prace w akumulatorowniach: opróżnianie, oczyszczanie i wymiana stężonego kwasu siarkowego i płyt ołowianych

  14.

  Prace przy naprawie pomp wtryskowych, wtryskiwaczy i gaźników do silników spalinowych

  15.

  Prace w zakładach naprawczych taboru kolejowego przy chemicznym myciu i czyszczeniu remontowanych części i zespołów taboru kolejowego oraz chemicznym usuwaniu powłok ochronnych

  16.

  Prace wykonywane w kanałach remontowych przy naprawie pojazdów mechanicznych lub szynowych

  17.

  Lakierowanie ręczne lub natryskowe – niezhermetyzowane

  18.

  Obsługa urządzeń i narzędzi wibracyjnych lub udarowych

  19.

  Prace przy szlifowaniu wyrobów ze szkła

  20.

  Prace przy produkcji drobnych wyrobów ze szkła

  21.

  Prace ratowników górskich w Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym

  22.

  Nadzór nad pracami wykonywanymi w przywięziennych zakładach pracy przez skazanych, tymczasowo aresztowanych i umieszczonych w ośrodkach przystosowania społecznego

  23.

  Prace funkcjonariuszy pożarnictwa

  24.

  Kontrola międzyoperacyjna, kontrola jakości produkcji i usług oraz dozór inżynieryjno-techniczny na oddziałach i wydziałach, w których jako podstawowe wykonywane są prace wymienione w wykazie

  25.

  Bieżąca konserwacja agregatów i urządzeń oraz prace budowlano-montażowe i budowlano-remontowe na oddziałach będących w ruchu, w których jako podstawowe wykonywane są prace wymienione w wykazie

 • Rozwiń menu Zwiń menu Wykaz B – prace w szczególnych warunkach, których wykonywanie uprawnia do niższego wieku emerytalnego

  Numer działu
  i pozycji w dziale

  Rodzaje prac w szczególnych warunkach wymienionych w wykazie B

  Dział I

  Prace na statkach żeglugi powietrznej

   

  Prace personelu latającego statków żeglugi powietrznej, posiadającego ważne licencje wydane przez państwowy organ nadzoru nad personelem lotniczym i wpisanego do państwowego rejestru personelu lotniczego, zatrudnionego na statkach żeglugi powietrznej na stanowiskach:

  1.

  pilota, w tym również pilota wykonującego loty próbne i doświadczalne

  2.

  skoczka spadochronowego

  3.

  nawigatora

  4.

  mechanika pokładowego

  5.

  radiotelefonisty pokładowego

  6.

  instruktora

  7.

  radiooperatora pokładowego

  8.

  stewarda, stewardesy

  Dział II

  Prace w portach morskich

   

  Prace w portach morskich wykonywane na stanowiskach:

  1.

  sztauera

  2.

  trymera

  3.

  robotnika składowego przeładunków morskich

  4.

  robotnika oczyszczania i obsługi statków

  5.

  operatora urządzeń przeładunkowych

  6.

  operatora przeładunkowego portowego sprzętu zmechanizowanego

  7.

  dźwigowego przeładunkowych urządzeń portowych

  8.

  pracownika wykonującego prace objęte skróconym czasem pracy z tytułu warunków szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia

  Dział III

  Prace gorące w hutach żelaza i stali oraz hutach metali nieżelaznych

  1.

  Obsługa pieców koksowniczych: 

  • koksowniczy 
  • operator urządzeń piecowni 
  • koksowniczy paku 
  • namiarowy paku

  2.

  Spiekanie rud i sortowanie spieku: 

  • operator taśm spiekających 
  • spiekacz rudy

  3.

  Wytapiacz surówki na wielkich piecach

  4.

  Pracownicy bezpośrednio zatrudnieni przy obsłudze pieców stalowniczych i rozlewaniu stali: 

  • wytapiacz stali 
  • rozlewacz stali 
  • wyprawiacz trzonu 
  • przygotowywacz zestawów odlewniczych w kanale 
  • operator wsadzarki

  5.

  Pracownicy bezpośredno zatrudnieni przy ręcznym wyciąganiu gorącego wsadu z pieców grzewczych

  6.

  Pracownicy bezpośrednio zatrudnieni przy ręcznym wprowadzaniu gorącej stali do wykroju klatki

  7.

  Wytapiacz i przetapiacz żelazostopów

  8.

  Wypalacz wad powierzchniowych

  9.

  Rafiniarz metali nieżelaznych

  10.

  Wytapiacz metali nieżelaznych

  11.

  Piecowy pieców przewałowych i szybowych

  12.

  Spiekacz rud i tlenków

  13.

  Mistrz nadzorujący bezpośrednio prace wymienione w poz. 1–12.

  Dział IV

  Prace różne

  1.

  Prace wykonywane bezpośrednio przy przetwórstwie azbestu

  2.

  Prace wykonywane bezpośrednio przy produkcji ołowiu i kadmu oraz przetwórstwie tych metali

  3.

  Prace przy procesach technologicznych związanych z wytwarzaniem aluminium

  4.

  Prace rybaków morskich

  5.

  Prace nurków

  6.

  Prace ratowników w Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym

  7.

  Prace wykonywane bezpośrednio przy produkcji wyrobów krzemionkowych w Chrzanowskich Zakładach Materiałów Ogniotrwałych Chrzanów oraz przy produkcji mas, mlew i zapraw krzemionkowych w Kopalni i Zakładzie Wzbogacania Kwarcytu Bukowa Góra w Łącznej i w Zakładzie Jegłowa w Jegłowej

  8.

  Prace wykonywane bezpośrednio przy udostępnianiu i wydobywaniu węgla brunatnego na odkrywce

  9.

  Prace wykonywane bezpośrednio przy przeróbce mechanicznej węgla w zakładach górniczych lub praca górnicza w rozumieniu przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin

 • Rozwiń menu Zwiń menu Jakie trzeba złożyć dokumenty i kiedy

  Pobierz, wypełnij i złóż do nas wniosek o emeryturę (EMP) wraz z informacją o okresach składkowych i nieskładkowych (ERP-6). Formularze te otrzymasz również w każdej naszej placówce. Do wniosku dołącz dokumenty, które potwierdzą:

  • Twoje okresy zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
  • Twoje okresy składkowe i nieskładkowe (wykazane przez Ciebie w informacji o okresach składkowych i nieskładkowych), np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych czy np. przebywania na urlopie wychowawczym,
  • wynagrodzenie, jakie otrzymywałeś w okresach zatrudnienia lub ubezpieczenia.

  Wniosek zgłoś najpóźniej dzień przed datą swoich 60 (kobieta) lub 65 (mężczyzna) urodzin.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Podstawa prawna

  Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251)
  Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U.  Nr 8, poz.43, z późn. zm.)