Ścieżka nawigacji

Gdzie znaleźć dokumentację ze zlikwidowanych zakładów pracy

Gdzie znaleźć dokumentację ze zlikwidowanych zakładów pracy

Gdzie znaleźć dokumentację pracowniczą

Jeżeli zakład pracy został zlikwidowany, a było to przedsiębiorstwo państwowe dokumentację osobową i płacową pracowników tych zakładów pracy mógł przejąć:

 • następca prawny – np. przedsiębiorstwo, które powstało w wyniku zmian organizacyjnych lub przekształceń, albo spółka prawa cywilnego lub handlowego, która powstała po sprywatyzowaniu przedsiębiorstwa,
 • organ założycielski – najczęściej wojewoda,
 • organ nadrzędny – np. ministerstwo.

Na obszarze każdego województwa jest archiwum, które gromadzi dokumentację ze zlikwidowanych państwowych zakładów pracy. Wykaz tych archiwów znajduje się na naszej stronie internetowej, a także w każdej naszej placówce.

Dokumentację osobową i płacową ze zlikwidowanych spółdzielni oraz organizacji spółdzielczych mógł przejąć:

 • związek rewizyjny, w którym była zrzeszona spółdzielnia,
 • Krajowa Rada Spółdzielcza (00-013 Warszawa, ul. Jasna 1), jeżeli nie ma związku rewizyjnego albo jeśli został zlikwidowany.

Na stronie Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy, pod adresem http://www.zlsp.org.pl w zakładce „Składnica akt” można odnaleźć adresy terenowych archiwów przechowujących dokumentację zlikwidowanych spółdzielni.

Dokumenty pracownicze ze zlikwidowanych spółek prawa cywilnego lub handlowego zabezpiecza syndyk masy upadłościowej albo likwidator. To on wskazuje przechowawcę.

Informacje o miejscu przechowywania dokumentów można uzyskać:

 • u właściwego marszałka województwa,
 • w naszej placówce albo na naszej stronie internetowej - baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy,
 • w archiwach państwowych albo w ogólnopolskiej bazie internetowej prowadzonej przez Archiwum Państwowe w Warszawie https://ewidencja.warszawa.ap.gov.pl/.

Informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej byłych pracodawców  gromadzą również:

 • wydziały sądów rejestrowych właściwych terytorialnie dla siedziby firmy (zwłaszcza dokumentację zlikwidowanych przed 2002 r. spółek cywilnych i handlowych),
 • sądy upadłościowe (sąd rejonowy – sąd gospodarczy) – dane o miejscach przechowywania dokumentów upadłych firm,
 • organy prowadzące ewidencję działalności gospodarczej oraz urzędy skarbowe.

Od 1994 r. dokumentację z upadających i likwidowanych zakładów pracy przejmują również archiwa Stowarzyszenia Archiwistów Polskich i przechowawcy komercyjni. Wydają oni zaświadczenia albo poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów.

Nasza placówka właściwa dla miejsca wykonywania pracy (siedziby firmy) ma dokumentację firm, które przed 1999 r. rozliczały składki na ubezpieczenie społeczne w deklaracjach imiennych.

W 2004 r. utworzone zostało Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej (05-822 Milanówek, ul. Stefana Okrzei 1, skr. pocz. 164; adres internetowy do archiwum w Milanówku - link do strony zewnętrznej). Archiwum to obejmuje obszar całej Polski i przyjmuje dokumentację osobową i płacową od:

 • pracodawców, których postawiono w stan likwidacji lub których upadłość ogłoszono,
 • przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność w zakresie przechowywania dokumentacji i zostali postawieni w stan likwidacji lub ogłoszono ich upadłość albo cofnięto im zezwolenie na prowadzenie takiej działalności lub zakazano jej wykonywania.

Archiwum wydaje zaświadczenia lub poświadczone kserokopie dokumentacji płacowej.

Akta byłych pracowników zlikwidowanych Państwowych Gospodarstw Rolnych (PGR) lub innych firm o profilu ogrodniczym, sadowniczym lub nasienniczym, które w okresie PRL uprawiały państwową ziemię są przechowywane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

O dokumenty potwierdzające zatrudnienie w trakcie przebywania w Zakładzie Karnym należy zwrócić się bezpośrednio do Zakładu Karnego, w którym odbywało się karę pozbawienia wolności.

Okres pełnienia czynnej służby wojskowej lub zastępczej służby wojskowej można udowodnić wpisem w książeczce wojskowej. W razie braku takiego wpisu należy wystąpić o potwierdzenie okresu służby wojskowej do właściwej terytorialnie Wojskowej Komendy Uzupełnień.

Natomiast Centralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego (00-910 Warszawa, ul. Pontonierów 2A) wydaje zaświadczenia potwierdzające okres zatrudnienia i uzyskiwane dochody dla osób pełniących służbę bądź pracujących w jednostkach wojskowych i instytucjach podległych Ministerstwu Obrony Narodowej. W przypadku stwierdzenia, że dokumentacja związana ze zgłoszeniem znajduje się w innym archiwum, kieruje sprawę do odpowiedniego archiwum, do dalszej realizacji.