Ścieżka nawigacji

Dodatek za tajne nauczanie

Dodatek za tajne nauczanie

Przyznamy Ci dodatek za tajne nauczanie jeśli jesteś nauczycielem i spełniasz przynajmniej jeden z poniższych warunków:

  • w czasie okupacji podczas II wojny światowej prowadziłeś tajne nauczanie,
  • przed 1 września 1939 r. nauczałeś w języku polskim w szkołach polskich na terenie III Rzeszy Niemieckiej lub byłego Wolnego Miasta Gdańska.

Dowiedz się, jakie złożyć dokumenty, abyśmy mogli przyznać dodatek.

Jaka jest wysokość dodatku i kiedy go podwyższamy

Kwota dodatku za tajne nauczanie ulega podwyższeniu przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent - od miesiąca, w którym jest przeprowadzana waloryzacja.
Sprawdź aktualną wysokość dodatku za tajne nauczanie.

Co kiedy przysługuje Ci więcej niż jeden dodatek

Jeżeli jesteś uprawniony do dodatku kombatanckiego i dodatku za tajne nauczanie, to przysługuje Ci tylko jeden z tych dodatków – wyższy lub wybrany. Ty wybierasz który.

Podstawa prawna

Art. 90 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r., poz. 1189, z późn. zm.)