Ścieżka nawigacji

Postępowanie w sprawie świadczenia przedemerytalnego

Postępowanie w sprawie świadczenia przedemerytalnego

Starasz się o świadczenie przedemerytalne? Sprawdź, jakie trzeba złożyć dokumenty i jak przebiega postępowanie w tej sprawie.

Świadczenie przedemerytalne przyznajemy na Twój wniosek. Sprawdź warunki, jakie musisz spełnić, abyśmy mogli przyznać Ci to świadczenie.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Jakie złożyć dokumenty

  Świadczenie przedemerytalne przyznajemy na Twój wniosek. Wniosek o świadczenie przedemerytalne złóż na formularzu ESP.

  Do wniosku dołącz następujące dokumenty:

  • świadectwo pracy – w świadectwie powinna być informacja, z jakich przyczyn został rozwiązany stosunek pracy; jeśli takiej informacji nie ma – dołącz dokument, który to poświadcza;
  • informację o okresach składkowych i nieskładkowych na formularzu ERP-6;
  • zaświadczenia, świadectwa pracy, legitymacje ubezpieczeniowe, które potwierdzają Twój staż ubezpieczenia (okresy składkowe i nieskładkowe) oraz – jeśli pracowałeś w gospodarstwie rolnym – okresy Twojej pracy w gospodarstwie rolnym;

  Ważne! Jeśli nie możesz dostarczyć tych dokumentów z powodu likwidacji zakładu pracy lub zniszczenia dokumentów, okresy ubezpieczenia sprzed 15 listopada 1991 r. możesz udowodnić zeznaniami świadków. Świadkowie składają zeznania na formularzu ERP-8  – dołącz je do wniosku.

  • dokumenty, które potwierdzają Twój staż ubezpieczenia za granicą – w państwach, z którymi Polska zawarła umowę o zabezpieczeniu społecznym lub w państwach członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
  • postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości – jeśli prowadziłeś pozarolniczą działalność gospodarczą;
  • dokument z urzędu pracy, który potwierdza, że:
   • pobierałeś zasiłek dla bezrobotnych co najmniej przez 180 dni;
   • jesteś bezrobotny;
   • nie odmówiłeś bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji pracy albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych w czasie, gdy pobierałeś zasiłek dla bezrobotnych;

  Ważne! Jeśli utraciłeś prawo do zasiłku z powodu upływu okresu, na jaki został Ci przyznany, dołącz decyzję o utracie prawa do zasiłku.

  • dokument, który potwierdza, że wykonywałeś inną pracę zarobkową, prace interwencyjne lub roboty publiczne;
  • zaświadczenie powiatowego urzędu pracy o dacie rejestracji w urzędzie pracy – jeśli ubiegasz się o świadczenie przedemerytalne z powodu ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy;

  Ważne! Na rejestrację w urzędzie pracy masz 30 dni od dnia, w którym ustało prawo do renty.

  • zaświadczenie ośrodka pomocy społecznej – jeśli pobierałeś:
   •   świadczenie pielęgnacyjne;
   •   specjalny zasiłek opiekuńczy;
   •   zasiłek dla opiekuna;

  – o tym, że pobierałeś świadczenie lub zasiłek nieprzerwane przez co najmniej 365 dni i straciłeś prawo do niego z powodu śmierci osoby, którą się opiekowałeś; zaświadczenie musi zawierać datę, od której ustało Twoje prawo do świadczenia lub zasiłku (dotyczy osób ubiegających się o świadczenie przedemerytalne w związku z utratą prawa do wym. świadczenia lub zasiłków z powodu z powodu śmierci osoby, nad którą była sprawowana opieka);

  • zaświadczenie, które określa wielkość użytków rolnych nieruchomości rolnej w hektarach przeliczeniowych – jeśli jesteś właścicielem, posiadaczem lub współwłaścicielem nieruchomości rolnej;
  • formularz EUZ – jeśli chcesz zgłosić członków rodziny do ubezpieczenia zrowotnego.

  Ważne! Jeśli nie dołączysz tych dokumentów do wniosku, nie będziemy mogli przyznać Ci świadczenia przedemerytalnego.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Co jeśli składałeś już wniosek o rentę lub o ustalenie kapitału początkowego

  Jeżeli złożyłeś wcześniej wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy lub o ustalenie kapitału początkowego, to mamy już dokumenty, które potwierdzają Twoje okresy składkowe i nieskładkowe. Nie musisz ich składać ponownie.

  W informacji ERP-6 w polu „Wymień dołączone dowody” napisz tylko przy danym okresie, że dostarczyłeś już dokumenty, gdy składałeś wniosek o rentę/ustalenie kapitału początkowego.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Gdzie i kiedy złożyć dokumenty

  Dokumenty możesz nam przekazać na cztery sposoby:

  • złożyć osobiście w każdej naszej placówce – wtedy możesz też zgłosić wniosek ustnie, a nasz pracownik przygotuje na tej podstawie protokół;
  • przesłać pocztą;
  • przesłać przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Jaki jest przebieg postępowania w Twojej sprawie

  Zanim wydamy decyzję w sprawie świadczenia przedemerytalnego, sprawdzimy, czy spełniasz wszystkie warunki, abyśmy mogli przyznać Ci to świadczenie.

  Ważne! Decyzję wyda oddział ZUS właściwy według Twojego miejsca zamieszkania.
  W decyzji poinformujemy Cię, czy przyznaliśmy Ci świadczenie. Jeśli tak, podamy Ci też jego wysokość i termin płatności. Jeśli nie przyznamy Ci świadczenia, wyjaśnimy w decyzji, dlaczego musieliśmy odmówić Ci prawa do niego. Podamy też podstawę prawną i numer świadczenia, na który możesz się powoływać w korespondencji z nami.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Co z niezrealizowanym świadczeniem

  Ustawa o świadczeniach przedemerytalnych nie przewiduje wypłaty tzw. niezrealizowanych świadczeń. W związku z tym, jeśli nie zakończymy postępowania o przyznanie świadczenia przedemerytalnego do dnia zgonu osoby, która ubiegała się o nie ubiegała, umorzymy to postępowanie.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Co jeśli nie zgadzasz się z naszą decyzją

  Jeśli nie zgadzasz się z naszą decyzją, możesz się od niej odwołać. Odwołanie od decyzji, zaadresowane  do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych właściwego ze względu na Twoje miejsce zamieszkania musisz złożyć w ZUS. Możesz to zrobić:

  • pisemnie;
  • ustnie (do protokołu).

  Odwołanie musisz złożyć w ciągu miesiąca od otrzymania decyzji.

  Ważne! Jeśli złożyłeś wniosek o świadczenie przedemerytalne i nie wydaliśmy decyzji w tej sprawie w ciągu 2 miesięcy, również masz prawo do odwołania.

  Jeżeli uznamy Twoje odwołanie za słuszne, zmienimy lub uchylimy decyzję, od której się odwołujesz. Zrobimy to w ciągu 30 dni od wniesienia odwołania.

  Jeżeli nie zgodzimy się z Twoim odwołaniem, przekażemy je (wraz z uzasadnieniem) do sądu. Zrobimy to w ciągu 30 dni od wniesienia odwołania.

  Ważne! Postępowanie odwoławcze jest wolne od opłat.

  Więcej informacji o postępowaniu odwoławczym.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Podstawa prawna

  Art. 7-8 i 11 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych