Ścieżka nawigacji

Zawieszalność dochodowa

Zawieszalność dochodowa

Zawieszalność świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS osób pracujących za granicą

Prawo do emerytury/renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w związku z osiąganiem przychodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej albo prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Dotyczy to również przychodu osiąganego za granicą z ww. tytułów. Osoby pobierające emeryturę lub rentę, są zobowiązane do informowania ZUS o zarobkach i innych przychodach z tytułu działalności wykonywanej za granicą.

Czy i jaka wysokość przychodu z tytułu działalności za granicą może mieć wpływ na prawo i wysokość emerytury lub renty pobieranej z ZUS?

Tak. Wysokość przychodu osiąganego z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej albo prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za granicą może mieć wpływ na kwotę przysługującej emerytury/renty z ZUS. Osiąganie przychodu z tytułu działalności wykonywanej za granicą podlegającej obowiązkowi ubezpieczeń społecznych przez osoby pobierające wcześniejszą emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub rentę rodzinną z ZUS może powodować:

  • zmniejszenie kwoty przysługującego świadczenia, jeżeli wysokość przychodów osiągniętych za granicą przekracza 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w Polsce, ale nie więcej niż 130% miesięcznego wynagrodzenia,
  • zawieszenie prawa do świadczenia, jeżeli wysokość przychodów osiągniętych za granicą przekracza 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w Polsce.

Uwaga!

Powyższe reguły nie dotyczą emerytów, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny lub nie osiągnęli tego wieku ale mają ustalone prawo do emerytury częściowej.

Uwaga!

Powyższe reguły dotyczą emerytów i rencistów, którzy osiągają przychód z tytułu działalności za granicą w jakimkolwiek państwie, a zatem zarówno w państwie, z którym Polskę łączy umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, jak i w państwie, z którym Polskę nie łączy taka umowa.

Należy zauważyć, że w odniesieniu do osób pobierających rentę szkoleniową z tytułu niezdolności do pracy (w związku z orzeczeniem o celowości przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie), osiąganie jakiegokolwiek przychodu z tytułu działalności zarobkowej za granicą stanowiącej tytuł do ubezpieczenia, powoduje ustanie prawa do renty, bez względu na wysokość tego przychodu.

Szczegółowe informacje na temat zasad zmniejszania lub zawieszania świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS można znaleźć w serwisie internetowym ZUS.