Ścieżka nawigacji

Informacja Miesięczna i Roczna

Informacja Miesięczna i Roczna

Informacja dla osoby ubezpieczonej


Informacja miesięczna/ informacja roczna służy do zapoznania się przez ubezpieczonego i potwierdzenia ze stanem faktycznym przekazanych za niego składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz wypłaconych świadczeniach.

Jako płatnik składek zobowiązany jesteś do przekazywania ubezpieczonemu informacje zawarte w raportach imiennych przekazanych za niego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w celu ich weryfikacji:

  • na piśmie lub
  • w formie dokumentu elektronicznego - za zgodą ubezpieczonego.

Informacje możesz przekazywać:

Ważne! Nie masz obowiązku co miesiąc przekazywać swoim pracownikom informacji miesięcznej. Doręczasz ją ubezpieczonemu jedynie na jego żądanie.

Jesteś także zwolniony z obowiązku przekazywania ubezpieczonemu informacji miesięcznej i rocznej dla:

  • osoby zgłoszonej wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego, 
  • osoby ubezpieczonej w przypadku pobierania składek z emerytur i rent.

Ważne! Na żądanie ubezpieczonego jesteś zobowiązany przekazać informację miesięczną, nie częściej niż raz na miesiąc, za miesiąc poprzedni. Wówczas nie masz obowiązku przekazywania informacji rocznej.

Podstawa prawna

  • Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, z późn. zm.)