Ścieżka nawigacji

Wniesienie sprzeciwu w prowadzonej egzekucji

Wniesienie sprzeciwu w prowadzonej egzekucji

 • Rozwiń menu Zwiń menu KOGO DOTYCZY?

  Małżonka zobowiązanego w przypadku egzekucji prowadzonej do majątku wspólnego.
  Mamy prawo prowadzić egzekucję z majątku odrębnego zobowiązanego, jak również
  z Waszego majątku wspólnego.
  Musisz wiedzieć, że zobowiązany jest to osoba, która posiada zadłużenie z tytułu
  nieopłaconych składek.

  Podmiotu, na który przeniesiono prawo własności rzeczy lub inne prawo majątkowe
  obciążone zastawem lub hipoteką zabezpieczającymi należność pieniężną i odsetki
  z tytułu niezapłacenia jej w terminie.

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAKIE DOKUMENTY SĄ WYMAGANE?

  • Podanie, w którym podajesz:
   • Twoje dane i – jeśli sprawa dotyczy majątku wspólnego – dane małżonka: imię i nazwisko/ nazwę, identyfikator (PESEL składającego sprzeciw, NIP zobowiązanego, wobec którego toczy się postępowanie egzekucyjne), telefon, adres zamieszkania
   • organ egzekucyjny za pośrednictwem placówki ZUS… (należy wskazać właściwą placówkę)
   • przedmiot sprzeciwu, czyli czynność egzekucyjną (aby ułatwić obsługę, możesz podać numer tytułu wykonawczego)
   • uzasadnienie sprzeciwu i dowody, które uzasadniają Twój sprzeciw
   • zakres żądania, czyli czego oczekujesz:
    • zniesienia
    • ustania
    • wyłączenia
    • ograniczenia

  odpowiedzialności całością lub częścią majątku wspólnego lub odpowiedzialności rzeczą lub prawem majątkowym

  • podpis Twój lub Twojego pełnomocnika.

  Ustanie, ograniczenie, zawieszenie lub wyłączenie wspólności ustawowej poprzez zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej lub ustalenie innego zdarzenia nie stanowi przeszkody do dochodzenia należności pieniężnej ze składnika majątku wcześniej należącego do majątku wspólnego, jeśli zawarcie umowy lub inne zdarzenie nastąpiło po powstaniu egzekwowanej należności pieniężnej.

  • Dokumenty, jeśli uzasadniają Twój sprzeciw.

  Powinieneś określić istotę i zakres Twojego żądania oraz dowody, które go uzasadniają.

  W przypadku kiedy podanie składa Twój pełnomocnik, podaje dane swojego mocodawcy oraz oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

 • Rozwiń menu Zwiń menu KIEDY ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  Sprzeciw możesz wnieść w toku egzekucji w każdym czasie.
  W przypadku egzekucji z nieruchomości na złożenie sprzeciwu masz 14 dni od dnia,
  w którym otrzymałeś wezwanie do zapłaty.

  Sprzeciw może być wniesiony jeden raz w postępowaniu egzekucyjnym.

 • Rozwiń menu Zwiń menu GDZIE I W JAKI SPOSÓB ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  Sprzeciw możesz:

  • wysłać za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS
  • wysłać pocztą na adres dyrektora oddziału ZUS, który prowadzi postępowanie egzekucyjne
  • złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w biurze podawczym w każdej naszej placówce
  • złożyć ustnie podczas rozmowy z naszym pracownikiem, który spisze z niej protokół.

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAK I KIEDY ZUS ZAŁATWI SPRAWĘ?

  Postępowanie

  Na podstawie dostępnych informacji stwierdzamy, czy są okoliczności, które uzasadniają Twój sprzeciw.
  Wniesienie sprzeciwu zawiesza postępowanie egzekucyjne obejmujące majątek wspólny lub majątek, na którym ustanowiono zabezpieczenie.
  Do czasu rozpatrzenia sprzeciwu zajęta rzecz wchodząca w skład majątku wspólnego lub majątku, na którym ustanowiono zabezpieczenie, nie może być sprzedana.

  Jeśli sprawa dotyczy majątku wspólnego, zawiadomimy Twojego małżonka
  (jako stronę postępowania egzekucyjnego) o wniesieniu przez Ciebie sprzeciwu.

  Wysyłamy do Ciebie nasze postanowienie o tym, że:

  • uwzględniamy sprzeciw w całości lub w części
  • oddalamy sprzeciw.

  Jeśli sprawa dotyczy majątku wspólnego, postanowienie wysyłamy również do Twojego małżonka.

  Jeśli oddalimy sprzeciw, poinformujemy Cię o zakazie rozporządzania uprzednio zajętą rzeczą lub prawem majątkowym oraz będziemy kontynuować egzekucję poprzez realizację zastosowanego środka egzekucyjnego lub zastosowanie kolejnego środka egzekucyjnego, zachowując jednocześnie w mocy wszystkie podjęte wcześniej czynności.

  Jeśli uznamy sprzeciw w całości lub części, uchylimy czynność egzekucyjną odpowiednio w całości albo w części oraz usuniemy stwierdzoną wadę czynności egzekucyjnej.

  Termin rozpatrzenia

  Rozpatrzymy Twój sprzeciw w miarę możliwości jak najszybciej. Zwykle zajmuje nam to miesiąc od dnia, w którym go złożyłeś. Jeśli Twoja sprawa jest szczególnie skomplikowana, czas ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy. Do czasu, jaki mamy na odpowiedź, nie wliczamy okresów, w których postępowanie jest zawieszone, oraz okresów opóźnień, które wynikają z przyczyn od nas niezależnych.
  Jeśli nie uda nam się załatwić Twojej sprawy w ciągu dwóch miesięcy, zawiadomimy Cię o tym. Poinformujemy Cię także, dlaczego nie byliśmy w stanie dotrzymać tego terminu, oraz wskażemy nowy termin.

 • Rozwiń menu Zwiń menu CZY MOŻNA SIĘ ODWOŁAĆ?

  Możesz zakwestionować sposób, w jaki rozpatrzyliśmy Twój sprzeciw.
  Złóż zażalenie do tej naszej placówki, która rozpatrywała Twoją sprawę.
  Masz na to 7 dni od dnia, w którym otrzymasz nasze postanowienie.

  Nie pobieramy opłat za postępowanie odwoławcze.

 • Rozwiń menu Zwiń menu INFORMACJE DODATKOWE

  Skorzystaj z pomocy:

  • Centrum Obsługi Telefonicznej (COT)
   • pod numerem telefonu 22 560 16 00 (opłata za połączenie jest zgodna z planem taryfikacyjnym danego operatora)
   • e-mailem: cot@zus.pl
   • przez Skype’a na stronie www.zus.pl lub pod zus_centrum_obslugi_tel
   • przez czat na stronie www.zus.pl
  konsultanci są dostępni w dni robocze: pon.–pt. w godz. 7.00–18.00 Więcej informacji znajdziesz na www.zus.pl .

 • Rozwiń menu Zwiń menu PODSTAWA PRAWNA

  • Art. 27f ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1427, z późn. zm.).
  • Art. 83c ust. 1a ustawy z dnia 13 października 1998 r o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 266, z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.).

Wniesienie sprzeciwu w prowadzonej egzekucji

Pobierz kartę usługi w formacie PDF

Wniesienie sprzeciwu w prowadzonej egzekucji (pdf, 188 kB)