Ścieżka nawigacji

Wyrejestrowanie spółki (KRS)

Wyrejestrowanie spółki (KRS)

Wyrejestrowanie przedsiębiorcy (KRS)

Przedsiębiorca zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym zgłasza informacje o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej odpowiednio na wniosku KRSZaprzestanie wykonywania pozarolniczej działalności bądź na wniosku NIP-8, po uprzednim wyrejestrowaniu z ubezpieczeń ostatniej osoby, za którą miał obowiązek składania dokumentów ubezpieczeniowych.

Więcej na temat wyrejestrowania spółki z KRS znajdziesz na portalu  biznes.gov.pl.

Dane z wypełnionych wniosków KRS lub NIP-8, CRP-KEP prześle do ZUS.
Na ich podstawie Zakład Ubezpieczeń Społecznych w związku z zaprzestaniem prowadzenia pozarolniczej działalności sporządzi z urzędu formularz ZUS ZWPA.

Ważne! Aby móc wyrejestrować pozarolniczą działalność, należy wyrejestrować w ZUS osoby zatrudnione (w tym siebie) z odpowiednich ubezpieczeń na formularzu ZUS ZWUA, a także członków rodziny osoby ubezpieczonej na formularzu ZUS ZCNA.

Wyrejestrowanie wspólników

Wspólnicy spółek komandytowych, jawnych, partnerskich i jednoosobowych spółek z o.o. pełniący funkcję płatnika składek na własne ubezpieczenia w związku z zamknięciem działalności spółki w KRS zobowiązani są do złożenia formularza ZUS ZWPA– wyrejestrowanie płatnika składek.
Ponadto wspólnicy mają obowiązek złożyć formularz ZUS ZWUA wyrejestrowujący ich z ubezpieczeń, a także formularz ZUS ZCNA wyrejestrowujący zgłoszonych członków rodziny. Formularze dostępne są w każdej naszej placówce. Możesz też skorzystać z programu, który udostępniamy bezpłatnie, np. z programu Płatnik lub e-Płatnik.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 112),
  • Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173, z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125), 
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 2366).