Rozliczenie roczne czy miesięczne?

Istnieją dwa sposoby rozliczania świadczeń – rozliczenie roczne i miesięczne. Ty decydujesz, według którego sposobu mamy rozliczyć Twoje świadczenie. 

Twoje świadczenie możemy rozliczać rocznie lub miesięcznie. Jeżeli, składając wniosek o świadczenie, nie wybierzesz konkretnego sposobu rozliczania, to będziemy Ci je rozliczać według tego wariantu, który jest dla Ciebie korzystniejszy.

Aby nie pozbawić Cię możliwości korzystniejszego rozliczenia świadczenia, płatnik składek powinien wykazać zarobki uzyskane przez Ciebie w kolejnych miesiącach rozliczanego roku.

Przykład 1

Od 2005 r. pani Beata jest uprawniona  do renty rodzinnej dla jednej osoby. W lutym 2015 r. powiadomiła nas, że od stycznia podjęła zatrudnienie i uzyskuje przychód, który powoduje zmniejszenie renty. Od marca 2015 r. wypłacaliśmy pani Beacie rentę niższą o maksymalną kwotę zmniejszenia, czyli o 477,47 zł. Następnie pani Beata złożyła oświadczenie, że osiąga przychód, który nie powoduje zmniejszenia renty. Na tej podstawie od lipca 2015 r. wypłacaliśmy pani Beacie rentę w pełnej wysokości. Po zakończeniu roku, w lutym 2016 r. pani Beata przysłała zaświadczenie, z którego wynika, że jej przychód w 2015 r. wyniósł 39 300,00 zł, przy czym od stycznia do maja 2015 r. wysokość wynagrodzenia w każdym miesiącu wynosiła 4 500,00 zł, a od czerwca do grudnia – 2 400,00 zł. 

Przyjęliśmy wariant miesięcznego rozliczania świadczenia i ustaliliśmy, że od stycznia do maja 2015 r. (czyli przez 5 miesięcy) renta pani Beaty była niższa o maksymalną kwotę zmniejszenia w każdym z tych miesięcy, a od czerwca do grudnia przysługiwała w pełnej wysokości. 

Tak więc – w przypadku rozliczenia miesięcznego – kwota, o jaką powinna być zmniejszona renta pani Beaty, wynosi 2 380,91 zł (2 x 474,25 zł plus 3 x 477,47 zł – po uwzględnieniu waloryzacji  w marcu).  Tymczasem od marca do czerwca pani Beacie wypłaciliśmy rentę zmniejszoną łącznie o  1 909,88 zł (4 x 477,47 zł). Zatem – przy zastosowaniu wariantu miesięcznego rozliczenia – pani Beata powinna zwrócić 471,03 zł  (2 380,91 zł – 1 909,88 zł). 

Gdybyśmy zastosowali wariant rocznego rozliczenia, okazałoby się, że przychód pani Beaty w 2015 r. przekroczył niższą kwotę graniczną  przychodu o 7 477,20 zł (39 300,00 zł – 32 911,10 zł). Oznacza to, że renta pani Beaty powinna być niższa o roczną kwotę maksymalnego zmniejszenia, czyli o 5 723,20 zł. Tymczasem w ostatnim roku pani Beacie wypłaciliśmy rentę niższą łącznie o  1 909,81 zł. Oznacza to, że pani Beata musiałaby jeszcze zwrócić 3 813,32 zł (5 723,20 zł – 1 909,88 zł). 
Jak widać, rozliczenie roczne jest niekorzystne dla pani Beaty, więc dokonamy rozliczenia miesięcznego i na jego podstawie pani Beata będzie musiała zwrócić tylko 471,03 zł.

Przedstawiony przykład pokazuje, że bardzo ważne jest, aby płatnik składek wykazywał (w zaświadczeniu o wysokości przychodu uzyskanego w ubiegłym roku) Twoje zarobki z poszczególnych miesięcy.

Gdy dostaniesz decyzję o rocznym rozliczeniu przychodu na podstawie wariantu rocznego, możesz jeszcze dosłać nam zaświadczenie o przychodach osiąganych w kolejnych miesiącach rozliczanego roku. Masz na to 30 dni, bo po tym czasie decyzja się uprawomocni. W takim przypadku rozliczymy Twoje przychody również w wariancie miesięcznym i porównamy, który sposób rozliczenia jest dla Ciebie korzystniejszy.

Informacje o aktualnych kwotach granicznych i kwotach maksymalnego zmniejszenia znajdziesz tutaj.