Ścieżka nawigacji

OECD

OECD

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organisation for Economic Cooperation and Development – OECD) jest organizacją międzyrządową, której podstawowym celem jest promowanie polityki nastawionej na:

  • osiągnięcie możliwie najwyższego, trwałego poziomu wzrostu gospodarczego, zatrudnienia oraz standardu życia w państwach członkowskich, przy jednoczesnym utrzymaniu stabilizacji finansowej,
  • przyczynianie się do „zdrowej ekspansji gospodarczej” w państwach członkowskich, jak również w państwach trzecich, co oznacza współdziałanie na rzecz równomiernego rozwoju gospodarczego,
  • promowanie rozwoju handlu światowego, opartego na wielostronnych niedyskryminacyjnych zasadach, zgodnie ze zobowiązaniami międzynarodowymi.

OECD rozpoczęła działalność 30 września 1961 r. na podstawie Konwencji Paryskiej, podpisanej 14 grudnia 1960 r. Polska stała się członkiem OECD w 1996 r.

Obecnie OECD grupuje 34 państwa. Są to: Australia, Austria, Belgia, Chile, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Republika Korei, Luksemburg, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.

OECD wypracowuje wspólne zasady (wytyczne) i normy działania (standardy) w poszczególnych dziedzinach polityk publicznych oraz ocenia polityki społeczno-gospodarcze państw członkowskich, a także krajów rozwijających się (łącznie ponad 100 państw).

W sferze polityki gospodarczo-społecznej, warto odnotować doroczne raporty OECD Pensions at a Glance.

Udział Polski w pracach OECD

Polska od początku swego członkostwa aktywnie uczestniczy w pracach Komitetów i Grup Roboczych OECD oraz włącza się w podejmowane działania w obszarze ekonomiczno-społecznym.

Wszystkie formy naszego uczestnictwa w OECD służą wspieraniu rozwoju gospodarki Polski oraz utrwalaniu dobrego wizerunku kraju. Prace w ramach komitetów OECD służą wymianie praktycznych doświadczeń na temat reform społeczno-gospodarczych. Efektem pracy tych komitetów są raporty OECD, wypracowywane w ramach procesu recenzji środowiskowej, przeglądów „sobie równych” (tzw. peer review proces). Są one miarodajnym i rzetelnym źródłem informacji, ale również stanowią bezstronne i cieszące się międzynarodowym uznaniem świadectwo poziomu rozwoju kraju i jego perspektyw. Obiektywne raporty OECD pozwalają na ocenę i kształtowanie krajowych polityk gospodarczych.

Jednym z ważniejszych celów działań Polski na forum OECD było dążenie do wykorzystania członkostwa jako ważnego czynnika zacieśniania współpracy w stosunkach dwustronnych z państwami Europy Środkowej i Wschodniej, nie będących członkami tej Organizacji. Polska  w coraz większym stopniu postrzegana jest jako rzecznik interesów krajów w procesie transformacji systemowej.