Ścieżka nawigacji

Aktywa z reformy OFE

Aktywa z reformy OFE

W dniu 3 lutego 2014 r. otwarte fundusze emerytalne (OFE) wykonując przepisy  art. 23 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych, zwanej dalej „ustawą”, przekazały do ZUS, według wyceny dokonanej przez OFE na dzień 31.01.2014 r., 51,5% posiadanych aktywów, o łącznej wartości 153 151 mln zł, w skład których wchodziły:

  • obligacje emitowane przez Skarb Państwa (134 084 mln zł),
  • obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 931, z późn. zm.), gwarantowane przez Skarb Państwa (16 944 mln zł),
  • inne papiery wartościowe opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa (261 mln zł),
  • środki pieniężne denominowane w walucie polskiej (1 862 mln zł).

Schemat procesu przekazania aktywów:

Schemat przekazania aktywów z OFE

Zgodnie z art. 23 ustawy otrzymane środki pieniężne:

  • denominowane w walucie polskiej,
  • uzyskane z tytułu wykupu wyodrębnionych aktywów, pochodzących z otwartych funduszy emerytalnych i należnych od nich odsetek,

w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania FRD przekazał wraz z pożytkami na przychody funduszu emerytalnego FUS.
Środki pieniężne pochodzące z wykupu papierów wartościowych lub wypłaty należnych od nich odsetek wraz z pożytkami od tych środków będą przekazywane w kolejnych latach na przychody Funduszu Emerytalnego FUS do wysokości ujętej w planie finansowym FUS.

                                                                                                                        

Redakcja: Departament Finansów