Ścieżka nawigacji

Niezbędne dokumenty - zasiłek opiekuńczy

Niezbędne dokumenty - zasiłek opiekuńczy

Jeśli chcesz otrzymać zasiłek opiekuńczy, złóż wniosek na druku:

 • Z-15A – jeśli sprawujesz opiekę nad dzieckiem
 • Z-15B – jeśli sprawujesz opiekę nad innym niż dziecko chorym członkiem rodziny.

W zależności od sytuacji będą także potrzebne inne dokumenty – podajemy je poniżej.

Opieka nad chorym dzieckiem lub chorym członkiem rodziny

Zwolnienie lekarskie, wystawione:

 • w formie dokumentu elektronicznego (e-ZLA),
 • na formularzu wydrukowanym z systemu teleinformatycznego,
 • w formie wydruku zaświadczenia wystawionego elektronicznie (wydruk e-ZLA)

Zobacz także: Elektroniczne zaświadczenia lekarskie.

Jeśli sprawujesz opiekę podczas pobytu za granicą, złóż  przetłumaczone na język polski zaświadczenie lekarskie wystawione za granicą.

Musi ono zawierać:

 • nazwę zagranicznego zakładu leczniczego lub imię i nazwisko zagranicznego lekarza, datę wystawienia i podpis,
 • początkową i końcową datę niezdolności do pracy.

Zaświadczenie wystawione m.in. w państwie członkowskim Unii Europejskiej,  Konfederacji Szwajcarskiej nie musi być przetłumaczone.

Opieka nad dzieckiem w wieku do lat 8

Nieprzewidziane zamknięcie żłobka, przedszkola lub szkoły

Twoje oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, przedszkola lub szkoły,

Konieczność izolacji dziecka z powodu podejrzenia o nosicielstwo choroby zakaźnej

Decyzja inspektora sanitarnego o konieczności izolacji dziecka z powodu podejrzenia choroby zakaźnej,

Poród, choroba, pobyt w szpitalu Twojego małżonka lub rodzica dziecka, który stale opiekuje się dzieckiem

Zaświadczenie lekarskie, które zawiera:

 • imię i nazwisko Twojego małżonka lub rodzica dziecka stale opiekującego się dzieckiem,
 • okres i przyczynę konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem,
 • nazwisko dziecka, nad którym ma być sprawowana opieka oraz jego imię, jeśli zostało już nadane,
 • pieczątkę i podpis lekarza, który wystawia zaświadczenie.

Choroba niani lub dziennego opiekuna

Twoje oświadczenie o chorobie niani lub dziennego opiekuna oraz dokument, który potwierdza, że niania lub dzienny opiekun nie mogą opiekować się dzieckiem, ponieważ są chorzy, np. kopia zwolnienia lekarskiego  albo kopia zaświadczenia lekarskiego wystawionego na zwykłym druku dla niani lub dziennego opiekuna, potwierdzone przez Ciebie za zgodność z oryginałem.

Opieka nad dzieckiem do 8 tygodnia życia – matka przebywa w szpitalu

Zaświadczenie o okresie pobytu ubezpieczonej matki dziecka w placówce leczniczej oraz Twoje oświadczenie  o tym, że ubezpieczona matka dziecka korzysta z zasiłku macierzyńskiego w okresie 8 tygodni po porodzie.

Opieka nad dzieckiem do 8 tygodnia życia – ubezpieczona matka ma orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji albo o niepełnosprawności w stopniu znacznym i nie może opiekować się dzieckiem

 • Prawomocne orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym albo ich kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez płatnika składek lub ZUS oraz
 • Twoje (jako ubezpieczonego ojca dziecka lub innego ubezpieczonego członka rodziny) oświadczenie o tym, że ubezpieczona matka dziecka korzysta z zasiłku macierzyńskiego w okresie 8 tygodni po porodzie.

Opieka nad dzieckiem do 8 tygodnia życia – ubezpieczona matka dziecka porzuciła dziecko

Twoje (jako ubezpieczonego ojca dziecka lub innego ubezpieczonego członka rodziny) oświadczenie o porzuceniu dziecka przez matkę, w którym podaj datę porzucenia dziecka.

Opieka nad chorym dzieckiem niepełnosprawnym, które ukończyło 14 lat ale nie ukończyło 18 lat

 • Dokumenty takie same jak do wypłaty zasiłku opiekuńczego na chore dziecko (zaświadczenie lekarskie, wniosek o zasiłek opiekuńczy na druku Z-15A) oraz
  • Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • Orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym, które ukończyło 8 lat ale nie ukończyło 18 lat, jeśli w wyniku porodu, choroby albo pobytu w szpitalu Twojego małżonka lub rodzica Twojego dziecka, którzy stale opiekują się dzieckiem, nie mogą oni opiekować się dzieckiem niepełnosprawnym

 • Dokumenty takie same jak do wypłaty zasiłku opiekuńczego na dziecko do lat 8 w tych okolicznościach (zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym druku, wniosek o zasiłek opiekuńczy na druku Z-15A) oraz
  • Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • Orzeczenie  o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Gdy wypłaty zasiłku dokonuje ZUS

Jeżeli zasiłek wypłaca ZUS, będzie także potrzebne  zaświadczenie wystawione przez płatnika składek na druku:

 • Z-3 – jeśli jesteś pracownikiem,
 • Z-3a – jeśli jesteś objęty ubezpieczeniem chorobowym z innego tytułu(np. wykonujesz pracę na podstawie umowy zlecenia).

Uwaga!
​​​​​​​Wszystkie wnioski składane przez Ciebie, przez Twojego płatnika składek oraz lekarza, niezbędne do ustalenia prawa i wypłaty zasiłku opiekuńczego przez ZUS można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.