Ścieżka nawigacji

Polityka prywatności dla mZUS

Polityka prywatności - aplikacja mobilna mZUS

Aplikacja mZUS to aplikacja mobilna udostępniona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, która ma m.in. wesprzeć realizację rządowego programu finansowego wsparcia dla rodzin w zakresie świadczenia dobry start, świadczenia wychowawczego, rodzinnego kapitału opiekuńczego i dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Za pomocą aplikacji mZUS można także zarezerwować wizytę w ZUS, przejść do strony, która umożliwia rezerwację e-wizyty w ZUS, oraz skontaktować się z infolinią ZUS (CKK).

 1. Administratorem danych osobowych użytkownika aplikacji mobilnej mZUS jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (z siedzibą w Warszawie przy ul. Szamockiej 3, 5).
 2. W zależności od systemu operacyjnego aplikacja mZUS może uzyskać dostęp do:
 1. aparatu – na potrzeby skanowania kodu QR,
 2. treści SMS – na potrzeby odczytywania kodu autoryzacyjnego przysłanego za pomocą SMS,
 3. powiadomień – jeżeli użytkownik chce odbierać powiadomienia typu push,
 4. wywołania połączenia telefonicznego – na potrzeby połączenia z Centrum Kontaktu Klientów ZUS,
 5. lokalizacji – na potrzeby rezerwacji i obsługi wizyt w ZUS.

Uprawnienia aplikacji można odwołać przez zmianę ustawień systemowych na urządzeniu lub poprzez odinstalowanie aplikacji.

 1. Aplikacja nie analizuje połączeń, kontaktów i wiadomości SMS. Aplikacja nie przechowuje także danych biometrycznych w telefonie.
 2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych gromadzi dane dotyczące urządzeń mobilnych w zakresie:
 1. nazwy urządzenia podczas parowania,
 2. ostatniej nazwy urządzenia,
 3. producenta urządzenia,
 4. modelu urządzenia,
 5. unikalnego numeru urządzenia,
 6. wersji systemu operacyjnego podczas parowania,
 7. ostatniej wersji systemu operacyjnego,
 8. identyfikatora powiązania (łączy aplikację, użytkownika Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS i urządzenie),
 9. daty i czasu wygenerowania jednorazowego kodu aktywacyjnego,
 10. jednorazowego kodu aktywacyjnego,
 11. statusu powiązania: w trakcie parowania, sparowany, wycofana autoryzacja, przeterminowany kod aktywacyjny, blokada,
 12. daty i czasu powiązania urządzenia,
 13. daty i czasu wycofania autoryzacji,
 14. identyfikatora sprzętu i systemu operacyjnego w przypadku logowania danymi biometrycznymi,
 15. powiązanego z aplikacją użytkownika PUE,
 16. nazwy aplikacji,
 17. wersji aplikacji,
 18. daty i czasu ostatniej sesji,
 19. adresu IP podczas parowania,
 20. adresu IP ostatniej sesji.
 1. W aplikacji mobilnej mZUS przechowywane są następujące dane:
 1. które pochodzą z profilu PUE ZUS:
 • użytkownika – imię i nazwisko, PESEL lub numer dokumentu tożsamości, dane kontaktowe: numer telefonu lub adres e-mail, login PUE użytkownika,
 • innych osób, do których użytkownik ma pełnomocnictwo w zakresie załatwiania spraw za pośrednictwem PUE ZUS – imię i nazwisko, PESEL lub numer dokumentu tożsamości;
 1. dotyczące osoby wnioskującej o świadczenie dobry start, w tym:
 • rodzica – imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, obywatelstwo, numer PESEL, a gdy nie nadano numeru PESEL – numer i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość, stan cywilny wnioskodawcy oraz adres e-mail i numer telefonu, numer rachunku płatniczego w kraju lub numer wydanego w kraju instrumentu płatniczego,
 • opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, rodzica zastępczego, osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka – imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, obywatelstwo, numer PESEL, a gdy nie nadano numeru PESEL – numer i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz adres e-mail i numer telefonu, numer rachunku płatniczego w kraju lub numer wydanego w kraju instrumentu płatniczego,
 • osoby uczącej się – imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, obywatelstwo, numer PESEL, a gdy nie nadano numeru PESEL – numer i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz adres e-mail i numer telefonu, numer rachunku płatniczego w kraju lub numer wydanego w kraju instrumentu płatniczego, informacje o uczęszczaniu do szkoły, informacje o posiadaniu orzeczenia o niepełnosprawności i rodzaju tego orzeczenia, a także informacje wynikające z innych dokumentów, w tym oświadczeń, niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia dobry start,
 1. dotyczące dzieci, na które osoba wnioskująca ubiega się o świadczenie dobry start, w tym: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, obywatelstwo, numer PESEL, a gdy nie nadano numeru PESEL – numer i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość, informacje o uczęszczaniu dziecka do szkoły, informacje o posiadaniu przez dziecko orzeczenia o niepełnosprawności i rodzaju tego orzeczenia, a także informacje wynikające z innych dokumentów, w tym oświadczeń, niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia dobry start,
 2. dotyczące osoby wnioskującej o świadczenie wychowawcze, w tym:
 • rodzica – imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, stan cywilny, obywatelstwo, numer PESEL, a gdy nie nadano numeru PESEL – numer i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres e-mail, numer telefonu oraz informacja, czy osoba występująca o przyznanie świadczenia wychowawczego lub członek rodziny wykonują pracę najemną lub pracę na własny rachunek w państwach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, numer rachunku płatniczego w kraju lub numer wydanego w kraju instrumentu płatniczego albo numer rachunku bankowego w państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,
 • opiekuna faktycznego dziecka i opiekuna prawnego dziecka – imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, obywatelstwo, numer PESEL, a gdy nie nadano numeru PESEL – numer i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres e-mail, numer telefonu oraz informacja, czy osoba występująca o przyznanie świadczenia wychowawczego lub członek rodziny wykonują pracę najemną lub pracę na własny rachunek w państwach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, numer rachunku płatniczego w kraju lub numer wydanego w kraju instrumentu płatniczego albo numer rachunku bankowego w państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,
 • rodzica zastępczego i osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka – imię, nazwisko, data urodzenia, adres miejsca zamieszkania, obywatelstwo, numer PESEL, a gdy nie nadano numeru PESEL – numer i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres e-mail i numer telefonu, numer rachunku płatniczego w kraju lub numer wydanego w kraju instrumentu płatniczego albo numer rachunku bankowego w państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,
 • rodzica, opiekuna faktycznego dziecka i opiekuna prawnego dziecka, który wykonuje pracę najemną lub pracę na własny rachunek w państwach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – zagraniczny numer identyfikacyjny służący do identyfikacji ludności, państwo pobytu, okres pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, adres zamieszkania oraz nazwa i adres pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
 1. dotyczące dzieci, na które wnioskodawca ubiega się o przyznanie świadczenia wychowawczego, w tym – imię i nazwisko, data urodzenia, stan cywilny, obywatelstwo, numer PESEL, a gdy nie nadano numeru PESEL – numer i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz, gdy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, adres zamieszkania,
 2. dane dotyczące innych osób, podane przez osobę ubiegającą się o przyznanie świadczenia wychowawczego, jeżeli w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, stan cywilny, obywatelstwo, numer PESEL, a gdy nie nadano numeru PESEL – numer i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku płatniczego w kraju lub numer wydanego w kraju instrumentu płatniczego oraz numer rachunku bankowego w państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, oraz informacja, czy członek rodziny wykonuje pracę najemną lub pracę na własny rachunek w wymienionych państwach, a jeżeli tak, zagraniczny numer identyfikacyjny służący do identyfikacji ludności, państwo pobytu, okres pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, adres zamieszkania oraz nazwa i adres pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. dotyczące osoby wnioskującej o rodzinny kapitał opiekuńczy, w tym: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, obywatelstwo, numer PESEL, a gdy nie nadano numeru PESEL – numer i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość, stan cywilny, adres e-mail, numer telefonu oraz informacja, czy osoba ubiegająca się o rodzinny kapitał opiekuńczy, członek rodziny tej osoby lub rodzic dziecka wykonują pracę najemną lub pracę na własny rachunek w państwach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, numer rachunku płatniczego w kraju lub numer wydanego w kraju instrumentu płatniczego albo numer rachunku bankowego w państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, podane przez osobę ubiegającą się o rodzinny kapitał opiekuńczy oraz inne informacje wynikające z innych dokumentów, w tym oświadczeń, niezbędnych do ustalenia prawa do rodzinnego kapitału opiekuńczego,
 4. dane dotyczące małżonka wnioskodawcy albo drugiego rodzica dziecka, podane przez osobę ubiegającą się o rodzinny kapitał opiekuńczy, w przypadku rodziców wspólnie wychowujących dziecko – imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania – gdy w sprawie mają lub mogą mieć zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, obywatelstwo, numer PESEL, a gdy nie nadano numeru PESEL – numer i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 5. dane dotyczące dziecka, na które wnioskodawca ubiega się o rodzinny kapitał opiekuńczy – imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania – gdy w sprawie mają lub mogą mieć zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, obywatelstwo, numer PESEL, a gdy nie nadano numeru PESEL – numer i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość, inne informacje wynikające z innych dokumentów, w tym oświadczeń, niezbędnych do ustalenia prawa do rodzinnego kapitału opiekuńczego,
 6. dane dotyczące pierwszego dziecka, podane przez osobę ubiegającą się o rodzinny kapitał opiekuńczy – imię, nazwisko, data urodzenia, obywatelstwo, numer PESEL, a gdy nie nadano numeru PESEL – numer i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość, inne informacje wynikające z innych dokumentów, w tym oświadczeń, niezbędnych do ustalenia prawa do rodzinnego kapitału opiekuńczego,
 7. dane osoby ubiegającej się o rodzinny kapitał opiekuńczy lub członka rodziny, który wykonuje pracę najemną lub pracę na własny rachunek w państwach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – zagraniczny numer identyfikacyjny służący do identyfikacji ludności, państwo pobytu, okres pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, adres zamieszkania oraz nazwa i adres pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
 8. dane dotyczące wnioskującego o dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku rodzica, opiekuna faktycznego, opiekuna prawnego, rodzica zastępczego, osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka albo osoby sprawującej pieczę bieżącą nad dzieckiem oraz dane dotyczące żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna, w tym: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, obywatelstwo, numer PESEL, a gdy nie nadano numeru PESEL – numer i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz adres e-mail i numer telefonu,
 9. dane dotyczące dziecka, w tym: imię i nazwisko, data urodzenia, obywatelstwo, numer PESEL, a gdy nie nadano numeru PESEL – numer i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość, inne informacje wynikające z innych dokumentów, w tym oświadczeń, niezbędnych do ustalenia prawa do dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku,
 10. informacja o uczęszczaniu dziecka do żłobka lub klubu dziecięcego lub o objęciu opieką dziennego opiekuna ze wskazaniem żłobka lub klubu dziecięcego, do którego dziecko uczęszcza, lub dziennego opiekuna, który sprawuje opiekę nad dzieckiem, w związku z dofinansowaniem obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.
 1. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych są dostępne w klauzuli informacyjnej (pdf 150kb, link do BIP ZUS). Administrator danych (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) przetwarza dane osobowe w systemie informatycznym obsługującym działanie aplikacji mobilnej mZUS na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) – w zakresie danych zgromadzonych w aplikacji mobilnej, o których mowa w ust. 4 i 5 lit. a niniejszej Polityki prywatności,
 • art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO – w zakresie danych niezbędnych do złożenia i obsługi wniosków, wskazanych w ust. 5 lit. b–n niniejszej Polityki prywatności.
 1. Zgodnie z RODO osobie, której dane dotyczą, przysługuje w dowolnym momencie – prawo do:
 1. dostępu do jej danych osobowych, w tym uzyskania kopii ich treści;
 2. żądania sprostowania jej danych osobowych;
 3. żądania usunięcia jej danych osobowych;
 4. żądania ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych;
 5. przenoszenia jej danych osobowych, czyli prawo do tego, aby otrzymać od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym, który nadaje się do odczytu maszynowego.
 1. Prawo do poprawienia lub sprostowania danych realizowane jest poprzez poprawienie danych znajdujących się w systemie informatycznym obsługującym działanie aplikacji mobilnej mZUS oraz dotyczy danych, o których mowa w ust. 4–5.
 2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przechowywał dane dotyczące urządzeń mobilnych,  wskazane w ust. 4 oraz aplikacji mobilnej mZUS wskazane w ust. 5 pkt a, przez okres 3 miesięcy od dnia odłączenia od konta PUE ostatniego urządzenia mobilnego.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe niezbędne do złożenia i obsługi wniosku przez:  

 • 2 lata od dnia pobrania świadczenia dobry start,
 • 2 lata od dnia, w którym przestanie być udzielane: świadczenie wychowawcze, rodzinny kapitał opiekuńczy bądź dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna,
 • w przypadku osób, którym nie zostało przyznane: świadczenie dobry start, świadczenie wychowawcze, rodzinny kapitał opiekuńczy lub dofinansowanie do żłobka –  1 rok od dnia, w którym decyzja w wymienionej sprawie stała się ostateczna, lub od dnia, w którym pozostawiono wniosek bez rozpatrzenia.
 1. We wszystkich sprawach, które dotyczą przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, użytkownik może się skontaktować z inspektorem ochrony danych. Może to zrobić:
 • listownie – na adres:

Inspektor Ochrony Danych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa

Wniosek powinien zawierać opis roszczenia (np. „Żądam dostępu do …”) oraz dane, na podstawie których będziemy mogli zidentyfikować użytkownika (imię, nazwisko i PESEL) i udzielić odpowiedzi.

 1. Gdy użytkownik uzna, że jego prawa zostały naruszone, może wnieść skargę do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).