Ścieżka nawigacji

Przedłużanie okresu oddelegowania pracowników lub pracujących na własny rachunek z Polski do państwa UE/EOG

Przedłużanie okresu oddelegowania pracowników lub pracujących na własny rachunek z Polski do państwa UE/EOG

UWAGA: Materiał archiwalny. Informacje przedstawione poniżej odzwierciedlają
nieaktualny stan prawny.

W sytuacji, gdy przed upływem 12 miesięcy oddelegowania lub pracy na własny rachunek za granicą okazuje się, że z powodu wcześniej nieprzewidzianych okoliczności delegowanie lub praca osoby prowadzącej działalność na własny rachunek nie może zakończyć się w początkowo zakładanym, krótszym niż 12 miesięcy okresie, zastosowanie ustawodawstwa państwa oddelegowującego (na którego obszarze zwykle prowadzona jest działalność) może zostać przedłużone.
Wniosek o przedłużenie zastosowania tego ustawodawstwa ma charakter sformalizowany. Składany jest on na standardowym formularzu E 102 - "Przedłużenie okresu oddelegowania lub prowadzenia działalności na własny rachunek".

Podstawa prawna
Rozporządzenie EWG Nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie.

Rozporządzenie (EWG) Rady numer 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. ustalające sposób stosowania rozporządzenia (EWG) numer 1408/71 dotyczącego stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób pracujących na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się w granicach Wspólnoty.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 859/2003 z dnia 14 maja 2003r. rozszerzające przepisy rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 i rozporządzenia (EWG) nr 574/72 na obywateli państw trzecich, którzy nie są jeszcze objęci tymi przepisami wyłącznie ze względu na ich obywatelstwo.