Ścieżka nawigacji

Zmiana/korekta danych osoby ubezpieczonej lub członka rodziny

Zmiana/korekta danych osoby ubezpieczonej lub członka rodziny

Dane, które przekazujesz do ZUS w dokumentach ubezpieczeniowych, muszą być poprawne i aktualne. Jeśli nie są poprawne lub się zmienią, poinformuj nas o tym w ciągu 7 dni, odkąd powstały te zmiany albo odkąd zauważysz błąd (lub gdy my go zauważymy).

Zmieniasz dane, gdy te zgłoszone wcześniej są nieaktualne.

Korygujesz dane, gdy te zgłoszone wcześniej zawierały błędy. Dlatego są one zmieniane wstecz, czyli od daty, która wynika z poprzednio złożonego dokumentu ubezpieczeniowego.

Jak zgłosić zmianę lub korektę danych osoby ubezpieczonej

 1. Jeśli chcesz zmienić lub skorygować dane identyfikacyjne (PESEL, nazwisko, imię, serię i numer dowodu osobistego lub paszportu) osoby ubezpieczonej – wypełnij formularz ZUS ZIUA,
 2. Jeśli chcesz zmienić lub skorygować inne dane, np. adres osoby ubezpieczonej – wypełnij formularz ZUS ZUA albo ZUS ZZA.

Ważne! Jeśli chcesz zmienić lub skorygować kod tytułu ubezpieczenia, rodzaj ubezpieczenia lub datę, od której zaczyna się ubezpieczenie:

 • najpierw wyrejestruj osobę ubezpieczoną lub siebie z ubezpieczeń na formularzu ZUS ZWUA,
 • następnie wprowadź poprawne dane – odpowiednio na ZUS ZUA lub ZUS ZZA.

Przykład
Krzysztof zgłosił pracownika do ubezpieczeń na formularzu ZUS ZUA, ale wpisał błędną datę powstania obowiązku ubezpieczeń – 1 maja 2018 r. zamiast 1 kwietnia. Aby skorygować ten błąd, Krzysztof najpierw wyrejestrował pracownika na formularzu ZUS ZWUA z datą zgłoszenia, czyli 1 maja 2018 r., a następnie na formularzu ZUS ZUA wpisał prawidłową datę powstania obowiązku ubezpieczeń – 1 kwietnia 2018 r.

Ważne! Jeżeli korygowałeś np. okres objęcia ubezpieczeniami lub zmieniałeś kod tytułu do ubezpieczeń, musisz również skorygować dokumenty rozliczeniowe. Złóż korektę odpowiednich dokumentów rozliczeniowych:

 • ZUS DRA - deklaracja rozliczeniowa,
 • ZUS RCA - imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach,
 • ZUS RZA - raport imienny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne.

Jak zgłosić zmianę lub korektę danych członka rodziny

Dane członka rodziny osoby ubezpieczonej zmienisz lub skorygujesz na formularzu ZUS ZCNA – najpierw musisz wyrejestrować członka rodziny, a następnie zgłosić go ponownie z aktualnymi lub poprawnymi danymi.

Jak przekazać dokumenty

Dokumenty możesz dostarczyć do nas w formie:

 1. elektronicznej:
 • w programie Płatnik,
 • w apilkacji e-Płatnik na Platformie Usług Elektronicznych (PUE)
 1. papierowej (bezpośrednio w naszej placówce lub urzędomacie albo za pośrednictwem poczty).

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2366, z późn. zm.).