Ścieżka nawigacji

Wnioski o wydanie pisemnych interpretacji przepisów

Wnioski o wydanie pisemnych interpretacji przepisów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wydaje przedsiębiorcom na wniosek pisemne interpretacje przepisów z zakresu ubezpieczeń w ich indywidualnych sprawach.

Kto może złożyć wniosek?

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą , czyli prowadzisz działalność gospodarczą jako:

 • osoba fizyczna
 • osoba prawna
 • jednostka organizacyjna, która nie jest  osobą prawną, ale posiada zdolność prawną, np. spółka komandytowa, spółka jawna,

to możesz złożyć wniosek o indywidualną interpretację przepisów.

Czego może dotyczyć wniosek?

Wniosek może dotyczyć:

 • obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym,
 • zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych,
 • podstawy, od której obliczane są składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych.

Kiedy ZUS nie wyda interpretacji?

ZUS nie wyda interpretacji, jeżeli Twój wniosek dotyczy m.in.:

 • obowiązku podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu,
 • obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • uznania pracy za pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,
 • świadczeń, tj. emerytur, rent, zasiłków,
 • składania i wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych,
 • ustalenia właściwego ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego, np. jeżeli pracujesz w Polsce i zamierzasz rozpocząć działalność gospodarczą w Niemczech, a chcesz zapytać, któremu ustawodawstwu/systemowi ubezpieczeń społecznych będziesz podlegał.

Jeżeli ZUS nie jest właściwy do wydania interpretacji, to:

 1. wydaje decyzję o odmowie wydania interpretacji albo
 2. przekazuje sprawę do organu właściwego, informując o tym wnioskodawcę.

Co powinien zawierać wniosek?

Jeżeli chcesz złożyć wniosek, to zamieść w nim następujące informacje:

 1. nazwę firmy,
 2. adres siedziby firmy/adres zamieszkania przedsiębiorcy,
 3. adres do korespondencji w przypadku, gdy jest on inny niż adres podany w pkt. 2,
 4. jeśli działasz przez pełnomocnika – jego dane osobowe oraz adres,
 5. numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 6. przedstawienie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego,
 7. przedstawienie własnego stanowiska w sprawie.

Dla ułatwienia możesz skorzystać z przygotowanego przez ZUS wzoru.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Wnioski rozpatrują dwa oddziały ZUS:

 • Oddział ZUS w Gdańsku
 • Oddział ZUS w Lublinie.

Jeżeli jako przedsiębiorca prowadzisz swoją firmę na terenie działania oddziału w:

 • Białymstoku, Bydgoszczy, Elblągu, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Koszalinie, Łodzi I, Olsztynie, Ostrowie Wielkopolskim, Pile, Płocku, Poznaniu I, Poznaniu II, Siedlcach, Słupsku, Szczecinie, Toruniu, Warszawie I, Warszawie II, Warszawie III, Zielonej Górze  

złóż wniosek do ZUS w Gdańsku,

 • Bielsku - Białej, Biłgoraju, Chorzowie, Chrzanowie, Częstochowie, Jaśle, Kielcach, Krakowie, Legnicy, Lublinie, Łodzi II, Nowym Sączu, Opolu, Radomiu, Rybniku, Rzeszowie, Sosnowcu, Tarnowie, Tomaszowie Mazowieckim, Wałbrzychu, Wrocławiu, Zabrzu

złóż wniosek do Oddziału ZUS w Lublinie.

Wniosek złóż osobiście, przez PUE lub prześlij pocztą.

Jeżeli chcesz wiedzieć na terenie jakiego oddziału prowadzisz działalność, skorzystaj z wyszukiwarki.

Jeśli złożysz wniosek w innym oddziale ZUS niż oddział wskazany do jego rozpatrzenia, zostanie on przekazany do właściwego oddziału.

Uwaga! 

Gdy z wnioskiem występuje Twój pełnomocnik, do wniosku dołącz pełnomocnictwo, z którego wynika prawo złożenia wniosku w Twoim imieniu.

Ile kosztuje wydanie pisemnej interpretacji?

Opłata za wydanie pisemnej interpretacji to 40 zł. 

Pieniądze należy wpłacić w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku na rachunek właściwego oddziału, tj. odpowiednio:

Lp.Oddział ZUSAdres oddziału ZUSNazwa bankuNumer rachunku bankowego
1.ZUS O/Gdańsk80-748 Gdańsk,
ul. Chmielna 27/33

PKO BP SA I Regionalny Oddział Korporacyjny w Warszawie I Centrum Korporacyjne w Warszawie

26 1020 5590 0000 0902 8090 1015

2.ZUS O/Lublin20-601 Lublin,
ul. T. Zana 36-38c

PKO BP SA I Regionalny Oddział Korporacyjny w Warszawie I Centrum Korporacyjne w Warszawie

61 1020 5590 0000 0302 8160 1019

 

Na wpłacie w polu „Tytułem” podaj:

 • NIP wnioskodawcy
 • "opłata za wniosek o wydanie interpretacji".

Dniem złożenia wniosku o interpretację jest dzień:

 • złożenia wniosku osobiście w jednostce terenowej ZUS,
 • złożenia wniosku w formie elektronicznej za pośrednictwem PUE,
 • wpływu wniosku złożonego za pośrednictwem poczty do jednostki terenowej ZUS.

Uwaga!

Jeśli we wniosku przedstawiłeś więcej niż jeden stan faktyczny lub przyszłe zdarzenie, to opłata wynosi wielokrotność przedstawionych stanów lub zdarzeń. 

W razie braku opłaty ZUS nie rozpatrzy wniosku.

Za datę opłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy ZUS.

Opłata za wydanie interpretacji stanowi dochód budżetu państwa a nie ZUS.

Wniesiona opłata podlega zwrotowi w przypadku:

 1. wycofania wniosku przed jego rozpatrzeniem - w całości;
 2. wycofania części wniosku w odniesieniu do przedstawionego w nim odrębnego zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, przed rozpatrzeniem wniosku -
  w odpowiedniej części;
 3. uiszczenia jej w kwocie wyższej od należnej - w odpowiedniej części;
 4. pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia - w całości; 
 5. przekazania sprawy do właściwego organu.

Uwaga!

 • Jeżeli Twój wniosek nie spełni wymogów określonych w art. 34 ust. 1, 3, 4 lub 6 ustawy
  z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, to zostaniesz wezwany do ich usunięcia w terminie 7 dni. Jeżeli tego nie zrobisz wniosek nie zostanie rozpatrzony i wydamy decyzję wraz z pouczeniem o przysługującym Ci prawie wniesienia odwołania do sądu powszechnego w terminie miesiąca od dnia doręczenia tej decyzji.
 • Zakład nie wydaje interpretacji indywidualnych w zakresie tych elementów stanu faktycznego, które w dniu złożenia wniosku o interpretację są przedmiotem toczącego się postępowania wyjaśniającego lub kontroli albo gdy w tym zakresie sprawa została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji Zakładu.

Ile czasu ma ZUS na wydanie interpretacji?

ZUS wyda interpretację w formie decyzji w ciągu 30 dni od dnia otrzymania kompletnego
i opłaconego wniosku.

W wydanej interpretacji ZUS może uznać przedstawione przez Ciebie stanowisko za:

 1. prawidłowe lub
 2. nieprawidłowe.

Jeżeli ZUS nie wyda interpretacji w tym terminie, to w 31. dniu Twoje stanowisko przedstawione we wniosku uznaje się za prawidłowe.

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją ZUS

Jeżeli nie zgadzasz się z decyzją ZUS, to możesz się od niej odwołać.

Masz na to miesiąc od dnia jej doręczenia.

Odwołanie wnosisz do sądu okręgowego za pośrednictwem oddziału ZUS, który wydał decyzję.

Podstawa prawna

 • Art. 34-35 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.
 • Art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
 • Art. 65 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Art. 4779 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.