Ścieżka nawigacji

Lista spraw

Lista spraw

Przygotowane dla klientów ZUS opisy spraw do załatwienia, pogrupowane tematycznie, zawierają:
- możliwe sposoby załatwienia danej sprawy (przez internet, osobiście, pocztą);
- wymagany zakres danych i wykaz dokumentów niezbędnych do jej załatwienia;
- szczegółowy opis czynności (krok po kroku, jakie musi podjąć klient w celu załatwienia danej sprawy);
- terminy, w jakich sprawa zostanie załatwiona przez ZUS;
- wskazówki co do dalszych kroków, które może podjąć klient po rozstrzygnięciu sprawy.

Lista spraw

  • Jak uzyskać upoważnienie do wystawiania zaświadczeń lekarskich

    W celu uzyskania  upoważnienia  do  wystawiania  zaświadczeń  lekarskich lekarz, lekarz dentysta, felczer lub starszy felczer powinien wystąpić do terenowej jednostki ZUS z wnioskiem o jego udzielenie. Lekarz wypełnia wniosek ZUS FZLA, oświadczając jednocześnie, że zobowiązuje się przestrzegać zasad orzekania o czasowej niezdolności do pracy i wykonywania obowiązków wynikających z przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Upoważnienia wydaje się lekarzom i lekarzom dentystom w okresie odbywania stażu podyplomowego.
    Upoważnienie wydaje się w formie decyzji.