Kilka tytułów do ubezpieczeń społecznych jednocześnie (wybrane przypadki)

Wykonujesz w tym samym czasie pracę na podstawie kilku umów albo jesteś jednocześnie pracownikiem i prowadzisz własną działalność? W Twoim przypadku występuje tzw. zbieg tytułów do ubezpieczeń. Tytułem do ubezpieczeń społecznych jest, m.in.: umowa o pracę, umowa zlecenia, prowadzenie działalności, przebywanie na urlopie wychowawczym, pobieranie zasiłku macierzyńskiego. Wyjaśniamy, na jakich zasadach będziesz ubezpieczony obowiązkowo.

Kiedy jesteś objęty ubezpieczeniami jako pracownik

 1. Jeżeli jesteś pracownikiem i masz w umowie zagwarantowane co najmniej minimalne wynagrodzenie oraz jednocześnie wykonujesz umowę zlecenia czy umowę o świadczenie usług (na rzecz innej firmy) albo prowadzisz działalność, to jesteś obowiązkowo obejmowany ubezpieczeniami tylko ze stosunku pracy.

Ważne!
Nie masz w umowie o pracę zagwarantowanego co najmniej minimalnego wynagrodzenia, bo np. pracujesz w niepełnym wymiarze czasu pracy? Obowiązek ubezpieczeń społecznych zależy wówczas od podstawy wymiaru składek z tytułu stosunku pracy. Zostaniesz obowiązkowo objęty ubezpieczeniami tylko na podstawie umowy o pracę, jeśli podstawa ta wynosi co najmniej tyle, ile minimalne wynagrodzenie.

Z tytułu umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług albo prowadzenia działalności ubezpieczenia społeczne są dobrowolne.

Sprawdź aktualną kwotę minimalnego wynagrodzenia

Jeśli Twoje wynagrodzenie z umowy o pracę lub podstawa wymiaru składek są niższe od minimalnego wynagrodzenia, to ubezpieczenia społeczne zarówno z tytułu umowy o pracę, jak i umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług bądź prowadzenia działalności są dla Ciebie obowiązkowe.

Ważne!
Jeśli jesteś pracownikiem i ze swoim pracodawcą zawarłeś umowę zlecenia, umowę o świadczenie usług czy umowę o dzieło albo te umowy zawarłeś z inną firmą, ale wykonujesz je dla swojego pracodawcy, to obowiązkowo jesteś obejmowany ubezpieczeniami społecznymi ze wszystkich umów.

 1. Jeżeli pobierasz zasiłek macierzyński i dodatkowo pracujesz na podstawie umowy o pracę, ubezpieczenia społeczne są dla Ciebie obowiązkowe zarówno z tytułu umowy, jak i z tytułu pobierania zasiłku.
 2. Jeżeli pracujesz na umowę o pracę w trakcie urlopu wychowawczego, obowiązkowe są dla Ciebie ubezpieczenia tylko z tytułu umowy. Z tego tytułu, że przebywasz na urlopie wychowawczym, nie będziesz objęty ubezpieczeniami nawet na swój wniosek.

Kiedy jesteś objęty ubezpieczeniami jako zleceniobiorca

 1. Wykonujesz jednocześnie dwie umowy zlecenia? Obowiązkowe są dla Ciebie ubezpieczenia z obu umów, gdy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w danym miesiącu z wcześniej zawartej umowy jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia.
 2. Wykonujesz umowę zlecenia i prowadzisz działalność gospodarczą, z tytułu której opłacasz składki od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia? Obowiązkowe są dla Ciebie ubezpieczenia z umowy i działalności, gdy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w danym miesiącu z tytułu, który powstał pierwszy, jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia. Jeśli podstawa ta wynosi co najmniej tyle, co minimalne wynagrodzenie, tylko z tego tytułu ubezpieczenia są obowiązkowe. Możesz wówczas dobrowolnie, na swój wniosek, być objęty ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z drugiego tytułu.

   

Ważne!
Jeśli wykonujesz umowę zlecenia i prowadzisz działalność gospodarczą, z tytułu której opłacasz składki od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia, możesz zmienić tytuł obowiązkowych ubezpieczeń, jednak podstawa wymiaru składek z wybranego tytułu nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia.

 1. Wykonujesz umowę zlecenia i jednocześnie prowadzisz pozarolniczą działalność, np. jesteś wspólnikiem jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Obowiązkowe są dla Ciebie ubezpieczenia społeczne z tej działalności, jeśli z tytułu umowy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest niższa od 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.
  Możesz dobrowolnie, na swój wniosek, być objęty ubezpieczeniami również z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia.
  Jeśli podstawa wymiaru składek z tytułu wykonywania umowy wynosi co najmniej 60% przeciętnego wynagrodzenia, możesz na bieżąco wybrać lub zamienić tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych.
 2. Wykonujesz umowę zlecenia w trakcie urlopu wychowawczego? Obowiązkowe są dla Ciebie ubezpieczenia społeczne tylko z tytułu umowy. Urlop wychowawczy nie jest wówczas tytułem do ubezpieczeń społecznych ani obowiązkowych, ani dobrowolnych.

Ważne!
Wykonujesz umowę zlecenia w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego? Obowiązkowe są dla Ciebie ubezpieczenia społeczne z tytułu pobierania zasiłku. Z tytułu wykonywania umowy możesz zostać objęta ubezpieczeniami na swój wniosek, tzn. dobrowolnie.

Kiedy jesteś objęty ubezpieczeniami jako przedsiębiorca

 1. Jeśli prowadzisz kilka rodzajów działalności, np. indywidualną działalność gospodarczą i jesteś wspólnikiem spółki jawnej, obowiązkowe są dla Ciebie ubezpieczenia społeczne tylko z jednego, wybranego przez Ciebie rodzaju działalności.
 2. Jeśli wykonujesz działalność w trakcie urlopu wychowawczego, obowiązkowe są dla Ciebie ubezpieczenia społeczne z tytułu działalności. Urlop wychowawczy nie jest wówczas tytułem do ubezpieczeń społecznych ani obowiązkowych, ani dobrowolnych.

Ważne! 
Jeśli wykonujesz działalność w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego, obowiązkowe są dla Ciebie ubezpieczenia społeczne z tytułu pobierania zasiłku. Z tytułu wykonywania działalności możesz zostać objęta nimi dobrowolnie.

Jakimi ubezpieczeniami jesteś objęty, kiedy jesteś emerytem lub rencistą i pracujesz

 1. Jeśli jesteś pracownikiem i masz ustalone prawo do emerytury lub renty, ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy są dla Ciebie obowiązkowe.
 2. Jeśli wykonujesz umowę zlecenia i masz ustalone prawo do emerytury lub renty, ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy są dla Ciebie obowiązkowe.
 3. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i masz ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia działalności są dla Ciebie obowiązkowe do czasu ustalenia prawa do emerytury.

Ważne!
Obowiązek ten dotyczy jedynie osób, które decyzją Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mają ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy z systemu powszechnego. Natomiast nie dotyczy osób, które pobierają renty rodzinne, a także – rencistów, którzy mają prawo do, np. wojskowych lub policyjnych rent inwalidzkich przyznawanych z tytułu niezdolności do służby, rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy.

 1. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i masz ustalone prawo do emerytury lub do renty innej niż z tytułu niezdolności do pracy, ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia działalności są dla Ciebie dobrowolne.
 2. Jeśli prowadzisz inną działalność, np. jesteś wspólnikiem jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i masz ustalone prawo do emerytury lub renty, ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia tej działalności są dla Ciebie dobrowolne.

Ważne!
Pod pojęciem „renta” należy rozumieć wyłącznie świadczenie pieniężne z systemu ubezpieczenia społecznego, który realizuje w naszym kraju Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA. Dlatego rentą nie jest świadczenie wypłacane na podstawie przepisów prawa cywilnego (np. renta wyrównawcza) oraz renta socjalna.

Nie ma znaczenia, czy emerytura lub  renta są z polskiego czy zagranicznego systemu ubezpieczenia bądź zaopatrzenia społecznego.