Finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne

Ogólna zasada finansowania składki na ubezpieczenie zdrowotne

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne finansuje z własnych środków ubezpieczony. Wynosi ona 9% podstawy jej wymiaru.

Finansowanie składek dla niektórych grup ubezpieczonych

 1. Jeśli jesteś:
 • pracownikiem,
 • wykonujesz umowę agencyjną, umowy zlecenia lub umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,
 • funkcjonariuszem Służby Celno-Skarbowej,
 • członkiem rady nadzorczej

- składkę na ubezpieczenie zdrowotne oblicza, pobiera z Twojego dochodu i opłaca do nas Twój płatnik składek.

 1. Jeśli prowadzisz pozarolnicza działalność, to sam finansujesz z własnych środków i opłacasz należną składkę na ubezpieczenie zdrowotne.
 2. Jeśli współpracujesz przy prowadzeniu pozarolniczej działalności, składkę na ubezpieczenie zdrowotne oblicza, finansuje ze środków własnych i odprowadza do nas osoba prowadząca pozarolniczą działalność.
 3. Jeśli pobierasz zasiłek dla osób bezrobotnych, składkę na ubezpieczenie zdrowotne oblicza, pobiera z Twojego dochodu i opłaca powiatowy urząd pracy.
  Ważne! Jeśli jesteś bezrobotnym, który nie pobiera zasiłku, składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca za Ciebie urząd pracy.
 4. Jeśli przebywasz na urlopie wychowawczym składkę na ubezpieczenie zdrowotne oblicza pracodawca, a finansowana jest ona w całości przez budżet państwa za naszym pośrednictwem.
 5. Jeśli pobierasz świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna składkę na ubezpieczenie zdrowotne finansuje za Ciebie ze środków otrzymanych z budżetu państwa wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.).