Ścieżka nawigacji

Związek Zawodowy Informatyków ZUS

Związek Zawodowy Informatyków ZUS

Związek Zawodowy Informatyków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych został wpisany do KRS 22.11.2017 r. Skupia w swoich szeregach pracowników Centrum Serwisu Informatycznego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. logo ZZI

Celem związku jest ochrona praw, godności i interesów osób wymienionych w §3 statutu, w tym warunków pracy i płac oraz warunków socjalno-bytowych i kulturalnych, a w szczególności zabezpieczenie:

  • polityki racjonalnego zatrudnienia oraz kształtowania praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy,
  • godziwego wynagrodzenia za prace i innych świadczeń,
  • bezpieczeństwa, higieny i kultury pracy,
  • świadczeń socjalnych,
  • prawa do wypoczynku,
  • ochrony zdrowia,
  • przeciwdziałanie i zwalczanie mobbingu i dyskryminacji pracowników.
  • umożliwienie członkom związku podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  • pogłębienie wiedzy i szkolenia członków związku.

Organami statutowymi ZZI w ZUS są:   

  • Zjazd Delegatów
  • Zarząd
  • Prezydium Zarządu
  • Komisja Rewizyjna

Zarząd Związku składa się z 13 osób. W obecnej kadencji 2018-2022 są to:

Prezydium Zarządu

  • Piotr Piotrowski - Przewodniczący
  • Tomasz Mądry - Z-ca Przewodniczącego
  • Dariusz Jura - Z-ca Przewodniczącego
  • Kinga Grzegorzek-Skórnóg - Skarbnik
  • Sławomir Wiśniewski - Z-ca Skarbnika
  • Aleksander Urbański - Sekretarz

Członkowie Zarządu:

  • Artur Dubik
  • Mariusz Jędrycha
  • Tomasz Karłowski
  • Marcin Kosiński
  • Adrian Kwiecień
  • Marcin Lewandowski
  • Arkadiusz Wróbel

Adres do korespondencji:

Związek Zawodowy Informatyków ZUS
ul. Pędzichów 27, 31-080 Kraków.

e-mail: zzinformatykowzus@zus.pl;