Ścieżka nawigacji

Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy - konkurs 2021.01

Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy - konkurs 2021.01

Lista rankingowa

Wnioskodawcy, którego projekt o dofinansowanie nie został umieszczony na liście rankingowej projektów, przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej powołanej przez Prezesa Zakładu w przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych.

Wnioskodawcy, którego projekt o dofinansowanie nie został umieszczony na liście rankingowej projektów, przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej powołanej przez Prezesa Zakładu w przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych.

Najważniejsze punkty procedury odwoławczej:

 1. W przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych Wnioskodawca, którego Wniosek nie został umieszczony na liście rankingowej, ma prawo złożyć odwołanie do Komisji Odwoławczej.
 2. Odwołanie nie przysługuje od oceny merytorycznej Wniosku.
 3. Odwołanie, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wnioskodawcy lub pełnomocnika, powinno być złożone w formie pisemnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia udostępnienia pierwszej listy rankingowej na stronie podmiotowej ZUS  www.zus.pl oraz stronie  BIP.
 4. Wnioskodawca wnosi odwołanie w kopercie zaadresowanej w następujący sposób:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Komisja Odwoławcza
ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa

Odwołanie od wyników konkursu nr 2021.01:

 1. Za datę wpływu odwołania, o którym mowa w pkt 3 uznaje się:
 2. w przypadku osobistego złożenia w Centrali ZUS, pod adresem wskazanym w ust. 4 – data złożenia w godzinach jej urzędowania;
 3. w przypadku przesłania za pośrednictwem operatora pocztowego – data wpływu do Centrali ZUS w godzinach jej urzędowania;
 4. w przypadku przesłania za pośrednictwem operatora wyznaczonego – data nadania w placówce operatora wyznaczonego.
 5. Odwołanie wniesione po upływie terminu, określonego w pkt 3, Komisja Odwoławcza pozostawia bez rozpatrzenia.
 6. Komisja Odwoławcza,  rozpatruje odwołanie nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia odwołania oraz informuje Wnioskodawcę na piśmie o wyniku rozstrzygnięcia.
 7. Na rozstrzygnięcie Komisji Odwoławczej przysługuje Wnioskodawcy skarga do sądu administracyjnego.
 8. W przypadku, gdy na jakimkolwiek etapie postępowania odwoławczego zostanie wyczerpana kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie w roku budżetowym, w którym ma zostać udzielone dofinansowanie Komisja Odwoławcza pozostawia odwołanie bez rozpatrzenia, o czym informuje na piśmie Wnioskodawcę oraz poucza jednocześnie o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Procedura Odwoławcza określona jest w  § 10 Regulaminu Konkursu na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2022 r. - link do strony BIP ZUS (plik pdf 378kb).

KONKURS

Przedsiębiorco!

Zapraszamy Cię do udziału w konkursie, w którym możesz otrzymać dofinansowanie projektów poprawiających warunki pracy.
Termin składania wniosków: 1 czerwca – 30 czerwca 2021 r.

W konkursie wybierzemy projekty, które poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy.

Szczegółowe warunki konkursu podaliśmy w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przeczytaj, co powinieneś zrobić, jeśli ubiegasz się o dofinansowanie projektu:

 1. Pobierz dokumenty dotyczące konkursu i zapisz je na dysku swojego komputera.
 2. Zapoznaj się dokładnie z Regulaminem konkursu, wszystkimi załącznikami do Regulaminu konkursu, w tym z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie.
 3. Wypełnij wniosek o dofinansowanie i zapisz go na swoim komputerze.
 4. Jeśli masz problem z pobraniem wniosku, sprawdź jak go pobrać (plik pdf 121 kb).
 5. Sprawdź w Regulaminie konkursu, jakie załączniki do Wniosku o dofinansowanie są wymagane i przygotuj ich wersję elektroniczną w swoim komputerze. Wszystkie dokumenty powinny zostać przygotowane w formacie .pdf (maksymalnie 5 000 kB), a zdjęcia w formacie .gif lub .jpg (maksymalnie 500 kB). Możesz również przesłać pliki spakowane w formacie .zip. (maksymalnie 7 000 kB).
 6. Gdy przygotujesz wniosek o dofinansowanie i załączniki, wejdź na stronę prewencja.zus.pl, wybierz opcję „Wysyłam Wniosek” i dodaj dokumenty do wysłania. Pamiętaj, aby wysłać ostateczną wersję wniosku o dofinansowanie i załączniki. Strona prewencja.zus.pl będzie aktywna od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 r.
 7. Wciśnij przycisk „Wyślij”, aby przesłać wniosek wraz z załącznikami do ZUS.
 8. Wyświetli się „Potwierdzenie złożenia wniosku w wersji elektronicznej”, które jest  potwierdzeniem przesłania dokumentów do ZUS. Pobierz potwierdzenie w wersji pdf.

Ważne!

 • Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej musi posiadać liczbę kontrolną i być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób zwizualizowany.
 • Wniosek wraz z załącznikami złóż wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem strony prewencja.zus.pl.
 • Za każdym razem, gdy zmienisz zapisy we wniosku o dofinansowanie, zmieni się jego liczba kontrolna.
 • Zapisz na swoim komputerze wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie oraz „Potwierdzenie złożenia wniosku w wersji elektronicznej”, którą wysłałeś do ZUS.
 • Rozpatrzymy Twój wniosek, jeśli przekażesz nam jego wersję elektroniczną, a dodatkowo jeśli wniosek w formie elektronicznej będzie na każdej stronie posiadać taką samą liczbę kontrolną.
 • Zapytania lub wątpliwości dotyczące konkursu można zgłaszać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres e-mail: konkurs@zus.pl od dnia ogłoszenia konkursu.
  Przed wysłaniem e-maila zapoznaj się z przykładowymi pytaniami i odpowiedziami: 
  Katalog przykładowych pytań i odpowiedzi (plik pdf 895 k)
 • Wyniki konkursu ogłosimy do 31 grudnia 2021 r.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1205, z 2021 r. poz. 1621, 1834) - link do strony zewnętrznej.