Ścieżka nawigacji

Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy - konkurs 2022.01

Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy - konkurs 2022.01

Lista rankingowa

 

Wnioskodawcy, którego projekt o dofinansowanie nie został umieszczony na pierwszej liście rankingowej, w przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej powołanej przez Prezesa Zakładu.

Najważniejsze punkty procedury odwoławczej:

 1. Wnioskodawca ma prawo złożyć odwołanie do Komisji Odwoławczej w przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych wnioskodawca, jeżeli jego wniosek nie został umieszczony na pierwszej liście rankingowej.
 2. Odwołanie nie przysługuje od oceny merytorycznej wniosku.
 3. Wnioskodawca może wnieść odwołanie tylko w formie pisemnej i w terminie 14 dni od dnia udostępnienia pierwszej listy rankingowej na stronie www.zus.pl oraz stronie BIP.
 4. Odwołanie musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wnioskodawcy lub pełnomocnika.
 5. Odwołanie musi być złożone wyłącznie na adres:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Komisja Odwoławcza
ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa

 1. Za datę wpływu odwołania uznaje się:
 • w przypadku osobistego złożenia w Centrali ZUS, pod adresem wskazanym w ust. 5 – data złożenia w godzinach jej urzędowania;
 • w przypadku przesłania za pośrednictwem operatora pocztowego – data wpływu do Centrali ZUS w godzinach jej urzędowania;
 • w przypadku przesłania za pośrednictwem operatora wyznaczonego – data nadania w placówce operatora wyznaczonego.
 1. Odwołanie wniesione po upływie terminu, określonego w ust. 3, Komisja Odwoławcza pozostawia bez rozpatrzenia.
 2. Komisja Odwoławcza, rozpatruje odwołanie nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia odwołania oraz informuje wnioskodawcę na piśmie o wyniku rozstrzygnięcia.
 3. Na rozstrzygnięcie Komisji Odwoławczej wnioskodawcy przysługuje skarga do sądu administracyjnego.
 4. Jeżeli na jakimkolwiek etapie postępowania odwoławczego zostanie wyczerpana kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie w roku budżetowym, w którym ma zostać udzielone dofinansowanie, Komisja Odwoławcza pozostawia odwołanie bez rozpatrzenia. Informuje o tym wnioskodawcę na piśmie oraz poucza o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Procedura Odwoławcza jest określona w § 10 Regulaminu konkursu na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2023 r.   


KONKURS

Przedsiębiorco!

Ogłaszamy:

Konkurs na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowanie w 2023 r.

Konkurs 2022.01

Chcesz otrzymać dofinansowanie projektu, który przyczyni się do poprawy warunków pracy Twoich pracowników?

Zapraszamy Cię do udziału w konkursie!

Termin składania wniosków: 6 czerwca – 8 lipca 2022 r.

W konkursie wybierzemy projekty, które:

 • poprawią bezpieczeństwo pracy,
 • zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz
 • zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy.

Szczegółowe warunki konkursu podaliśmy w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przeczytaj, co powinieneś zrobić, jeśli ubiegasz się o dofinansowanie projektu:

 1. Pobierz dokumenty dotyczące konkursu (przekierowanie na strone BIP) i zapisz je na dysku swojego komputera.
 2. Zapoznaj się dokładnie z Regulaminem konkursu, wszystkimi załącznikami do Regulaminu konkursu, w tym z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie.
 3. Wypełnij wniosek o dofinansowanie i zapisz go na swoim komputerze.
 4. Jeśli masz problem z pobraniem wniosku, sprawdź jak go pobrać (plik pdf 121 kb). 
 5. Sprawdź w Regulaminie konkursu, jakie załączniki do wniosku o dofinansowanie są wymagane i przygotuj ich wersję elektroniczną w swoim komputerze. Wszystkie dokumenty powinny zostać przygotowane w formacie .pdf (maksymalnie 5 000 kB), a zdjęcia mogą być przygotowane dodatkowo w formacie .gif lub .jpg (maksymalnie 500 kB). Możesz również przesłać pliki spakowane w formacie .zip. (maksymalnie 7 000 kB).
 6. Gdy przygotujesz wniosek o dofinansowanie i załączniki, wejdź na stronę prewencja.zus.pl, wybierz opcję „Wysyłam Wniosek” i dodaj dokumenty do wysłania.

Pamiętaj, aby wysłać ostateczną wersję wniosku o dofinansowanie i załączniki. Strona prewencja.zus.pl będzie aktywna od 6 czerwca do 8 lipca 2022 r.

 1. Wciśnij przycisk „Wyślij”, aby przesłać wniosek wraz z załącznikami do ZUS.
 2. Wyświetli się „Potwierdzenie złożenia wniosku w wersji elektronicznej”, które jest  potwierdzeniem przesłania dokumentów do ZUS. Pobierz potwierdzenie w wersji pdf i zapisz je w swoim komputerze.

Ważne!

 • Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej musi posiadać liczbę kontrolną i być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób zwizualizowany.
 • Wniosek wraz z załącznikami można złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem strony prewencja.zus.pl.
 • Za każdym razem, gdy zmienisz zapisy we wniosku o dofinansowanie, zmieni się jego liczba kontrolna.
 • Pamiętaj, aby zachować w swoim komputerze wysłaną wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie oraz „Potwierdzenie złożenia wniosku w wersji elektronicznej”, którą wysłałeś do ZUS.
 • Wyniki konkursu ogłosimy do 31 grudnia 2022 r.

Jeśli masz wątpliwości dotyczące konkursu, możesz przesłać do nas pytanie, ale tylko pocztą elektroniczną na adres e-mail: konkurs@zus.pl.

Zanim wyślesz e-maila sprawdź Katalog przykładowych pytań i odpowiedzi (plik pdf 729 kb) - może znajdziesz w nim odpowiedź na swoje pytanie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1205, z 2021 r. poz. 1621, 1834, z 2022 r. poz. 755) - link do strony zewnętrzej.