Ścieżka nawigacji

Sposób wyliczenia renty

Sposób wyliczenia renty

Przysługuje Ci renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy lub renta szkoleniowa? Sprawdź, jak obliczamy ich wysokość.

Jak obliczamy wysokość renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

Aby ustalić wysokość Twojej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, dodajemy
do siebie:

  • 24% kwoty bazowej,
  • po 1,3% podstawy wymiaru  za każdy rok okresów składkowych, z uwzględnieniem pełnych miesięcy,
  • po 0,7% podstawy wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych, z uwzględnieniem pełnych miesięcy,
  • po 0,7% podstawy wymiaru za każdy rok okresu, który brakuje do pełnych 25 lat stażu ubezpieczenia (okresów składkowych i nieskładkowych), liczonych od dnia, w którym złożysz wniosek o rentę, do dnia, w którym osiągnąłbyś wiek 60 lat. Okres ten nazywamy stażem hipotetycznym.

Jak obliczamy wysokość renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy

Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi 75% renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Jak obliczamy wysokość renty szkoleniowej

Wysokość renty szkoleniowej nie zależy od Twojego stażu ubezpieczenia i wynosi 75% podstawy jej wymiaru. Renta szkoleniowa nie może być niższa niż najniższa wysokość renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Przykład 1

Pani Marzena w maju 2018 roku zgłosiła wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Miała 3-letni okres opieki nad dzieckiem (okres nieskładkowy) i 26-letni okres pracy (okres składkowy). Lekarz orzecznik stwierdził, że pani Marzena jest częściowo niezdolna do pracy. Pani Marzena spełniła również pozostałe warunki, wymagane do przyznania  renty, dlatego ją przyznaliśmy. Do ustalenia podstawy wymiaru renty z tytułu niezdolności do pracy pani Marzena wskazała wynagrodzenie z 10 kolejnych lat kalendarzowych (lata 1999-2008), a obliczony wskaźnik wysokości podstawy wymiaru wynosi172,30% Do wyliczenia renty przyjęliśmy kwotę bazową obowiązującą w dacie przyznawania renty,  w wysokości 3731,13 zł. Podstawa wymiaru renty z tytułu niezdolności do pracy wynosi więc 6428,74 zł (172,30% x 3731,13 zł). Wysokość renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi:

24% x 3731,13 zł (kwota bazowa) = 895,47 zł
26  lat składkowych x 1,3% x 6428,74 zł (podstawa wymiaru renty) = 2172,91 zł
3  lata nieskładkowe x 0,7% x 6428,74 zł (podstawa wymiaru renty) = 135,00 zł
suma 3203,38 zł

W związku z tym, że pani Marzena jest uprawniona do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, przysługuje jej renta w wysokości 75% kwoty renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, a więc 2402,54 zł (75% x 3203,38 zł).

Przykład 2

Pan Krzysztof urodził się 20 maja 1959 roku. Złożył wniosek o rentę z tytułu niezdolności
do pracy 25 kwietnia 2018 roku. Ma 4-letni okres nauki w szkole wyższej (okres nieskładkowy) i 20-letni okres pracy (okres składkowy). Lekarz orzecznik stwierdził, że pan Krzysztof jest całkowicie niezdolny do pracy. Pan Krzysztof spełnił również pozostałe warunki, wymagane do przyznania renty, a zatem ją otrzymał. Do ustalenia podstawy wymiaru renty z tytułu niezdolności do pracy pan Krzysztof wskazał wynagrodzenie z 10 kolejnych lat kalendarzowych (lata 2005-2014), a obliczony wskaźnik wysokości podstawy wymiaru wynosi 128,73%. Do wyliczenia renty przyjęliśmy kwotę bazową, w wysokości 3731,13 zł. Podstawa wymiaru renty z tytułu niezdolności do pracy wynosi więc 4803,08 zł (128,73%x3731,13  zł). Wysokość Wysokość renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi:

24% x 3731,13  zł  = 895,47 zł
20 lat składkowych x 1,3% x  4803,08 zł (podstawa wymiaru renty) = 1248,80 zł
4 lata nieskładkowe x 0,7% x 4803,08 zł (podstawa wymiaru renty) = 134,49 zł
1 rok stażu hipotetycznego x 0,7% x 4803,08 zł (podstawa wymiaru renty) = 33,62 zł*
suma 2312,38 zł

* 1 rok stażu hipotetycznego, czyli okresu brakującego do pełnych 25 lat stażu ubezpieczeniowego (okresów składkowych i nieskładkowych), liczonych od dnia, w którym złożył wniosek o rentę, do dnia, w którym osiągnąłby wiek emerytalny  60 lat.

Renta w najniższej wysokości

Jeżeli wysokość Twojej renty jest niższa od kwoty najniższej renty  –  podwyższymy Ci ją do tej kwoty.
Zrobimy to również wtedy, gdy nie możemy ustalić podstawy wymiaru Twojego świadczenia.

Sprawdź kwoty najniższych emerytur i rent.

Górna granica świadczeń

Przy ustalaniu wysokości renty występują dwa ograniczenia:

  • wskaźnik wysokości podstawy wymiaru  renty nie może być wyższy niż 250 %,
  • wysokość  renty nie może być wyższa niż obliczona podstawa wymiaru.

Ważne! Ograniczenie wysokości renty do 100% podstawy wymiaru nie dotyczy świadczeń ustalonych w kwocie najniższej. Jeżeli wyliczona podstawa wymiaru renty jest niższa od kwoty najniższej renty – to takie świadczenie zostanie ograniczone do wysokości minimalnej (a nie 100% podstawy wymiaru).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych