Ścieżka nawigacji

Zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek wydawane przez ZUS

Zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek wydawane przez ZUS

Jesteś płatnikiem składek? Potrzebujesz zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek? Sprawdź, jak je otrzymać.

Wypełnij wniosek o zaświadczenie RWN i wyślij do nas:

  • pocztą,
  • elektronicznie – jeśli masz konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) – możesz to zrobić osobiście lub przez upoważnionego pełnomocnika.

Procedura uzyskania zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS dostępna jest też na stronie biznes.gov.pl oraz na naszej stronie w sekcji Katalog usług.

Kiedy otrzymasz zaświadczenie

Sprawdzimy stan rozliczeń na podstawie poprawnych dokumentów rozliczeniowych i wpłat składek zapisanych na twoim koncie.

Wydamy Ci zaświadczenie o niezaleganiu, jeśli nie będziesz miał zadłużenia w opłacaniu składek w dniu jego wydania.

W zaświadczeniu stwierdzamy, że nie masz zaległości w opłacaniu składek na:

  • ubezpieczenia społeczne,
  • ubezpieczenie zdrowotne,
  • Fundusz Pracy,
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • Fundusz Emerytur Pomostowych.

Kiedy nie otrzymasz zaświadczenia

Jeśli zalegasz z opłacaniem składek, prześlemy Ci decyzję o odmowie wydania zaświadczenia. Możesz się od niej odwołać do sądu.

Termin realizacji

Zaświadczenie otrzymasz w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. W sprawach niebudzących wątpliwości zaświadczenie dostaniesz od razu.

Zaświadczenie w wersji papierowej wystawia placówka ZUS właściwa do obsługi Twojego wniosku.Gdy złożysz dyspozycję odbioru osobistego i nie odbierzesz decyzji w ciągu 7 dni, od złożenia wniosku, wyślemy ją pocztą tradycyjną na Twój adres. Możesz je też otrzymać w postaci dokumentu elektronicznego w formacie xml. Będzie ono potwierdzone podpisem kwalifikowanym osoby uprawnionej do jego wydania.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300),
  • Art. 217-219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.).