Ścieżka nawigacji

Przedłużanie delegowania do Polski pracowników lub pracujących na własny rachunek z innego państwa UE/EOG

Przedłużanie delegowania do Polski pracowników lub pracujących na własny rachunek z innego państwa UE/EOG

UWAGA: Materiał archiwalny. Informacje przedstawione poniżej odzwierciedlają
nieaktualny stan prawny.

Proces przedłużania delegowania do Polski pracowników lub pracujących na własny rachunek z innego państwa UE/EOG rozpoczyna się w momencie, gdy do polskiej wyznaczonej instytucji - jest to Centrala ZUS (Departament Ubezpieczeń i Składek) - wpływa od delegującego pracodawcy lub osoby pracującej na własny rachunek (bezpośrednio lub za pośrednictwem instytucji państwa z obszaru UE/EOG) wniosek (4 egzemplarze formularza E 102 wypełnione w części A) o zastosowanie dotychczasowego ustawodawstwa dla oddelegowanego pracownika (osoby prowadzącej działalność na własny rachunek) do Polski.

Podstawa prawna
Rozporządzenie EWG Nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie.

Rozporządzenie (EWG) Rady numer 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. ustalające sposób stosowania rozporządzenia (EWG) numer 1408/71 dotyczącego stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób pracujących na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się w granicach Wspólnoty.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 859/2003 z dnia 14 maja 2003r. rozszerzające przepisy rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 i rozporządzenia (EWG) nr 574/72 na obywateli państw trzecich, którzy nie są jeszcze objęci tymi przepisami wyłącznie ze względu na ich obywatelstwo.