Ścieżka nawigacji

Związek Zawodowy Pracowników ZUS „NOWOCZESNY ZUS”

Związek Zawodowy Pracowników ZUS „NOWOCZESNY ZUS”

Związek Zawodowy Pracowników ZUS „NOWOCZESNY ZUS” powstał w dniu 29 grudnia 2011 r. i został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 12 stycznia 2012 r. (nr pozycji wpisu w KRS 0000407913).

Związek skupia w swoich szeregach pracowników Zakładu ubezpieczeń Społecznych, prowadzi działalność w zakresie reprezentowania i obrony interesów pracowniczych zbiorowych jak i indywidualnych, uczestniczy w działaniach na rzecz przemian zachodzących w organizacji z uwzględnieniem sytuacji pracowników.

W sprawach indywidualnych Związek może podjąć się obrony praw i interesów pracowniczych osób niezrzeszonych w Związku na ich pisemny wniosek.

Organami związku są:

  • Walne Zebranie Członków, które może działać jako zjazd delegatów Związku,
  • Zarząd Związku,
  • Komisja Rewizyjna.

W dniach 19 – 21 września 2016 r. odbył się Zjazd Delegatów Związku który dokonał wyboru władz Związku na kadencję 2016 - 2020. W skład wybieralnych organów Związku weszli:

Zarząd Związku:

Andrzej Zadroziński              Przewodniczący Zarządu,

Ewa Bielecka                         Zastępca Przewodniczącego Zarządu,

Dorota Grabiec                      Członek Zarządu,

Maciej Raszewski                  Członek Zarządu.

Komisja Rewizyjna:

Dariusz Cios                          Przewodniczący,

Marzanna Grabowiecka         Członek Komisji,

Elżbieta Robak                      Członek Komisji.

Terenem działania Związku jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.. Obecna struktura organizacyjna Związku oparta jest na 13 okręgach w tym okręgu w Centrali Zakładu i 12 okręgach terenowych reprezentowanych przez Pełnomocników Zarządu. Związek zrzesza pracowników, emerytów i rencistów ZUS z Centrali i 34 oddziałów. W miarę zwiększenia liczebności Związku i rozszerzenia się zasięgu terytorialnego będą tworzone kolejne okręgi Związku.

Siedzibą Związku jest Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Adres siedziby:

Związek Zawodowy Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych „NOWOCZESNY ZUS”
ul. Szamocka 3,5
01-748 Warszawa
Tel.: 22 667 1511

Adres e mail: BIURO_ZZP_ZUS@zus.pl