Ścieżka nawigacji

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób, które urodziły się przed 1 stycznia 1949 r.

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób, które urodziły się przed 1 stycznia 1949 r.

Jeżeli urodziłeś się przed 1949 r., to ukończyłeś już wiek emerytalny, uprawniający do nabycia emerytury. Sprawdź, na jakich zasadach przyznamy Ci emeryturę i co masz zrobić, żeby ją otrzymać.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Jakie trzeba spełnić warunki

  Aby uzyskać emeryturę, musisz udokumentować wymagany staż ubezpieczeniowy, który wynosi:

  • 20 lat dla kobiety,
  • 25 lat dla mężczyzny.

  Na staż ubezpieczeniowy składają się:

  • okresy składkowe, czyli okresy Twojej aktywności zawodowej (np. pracy na podstawie umowy o pracę) oraz
  • okresy nieskładkowe, czyli okresy, za które nie były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, ale z uwagi na ich specyfikę są uwzględniane w stażu ubezpieczeniowym  (np. pobieranie zasiłku opiekuńczego albo chorobowego, czy też  nauka w szkole wyższej).

  Ważne! ustalając Twój staż ubezpieczeniowy okresy nieskładkowe ograniczymy do 1/3 udowodnionych okresów składkowych.

  Przykład 1 

  Pan Michał urodził się w 1947 r., a więc ma ukończony powszechny wiek emerytalny. Udowodnił 24 lata, 3 miesiące oraz 6 dni okresów składkowych, a także 9 lat okresów nieskładkowych. Przy ustalaniu prawa do emerytury okresy nieskładkowe ograniczymy do 1/3 okresów składkowych, czyli uwzględnimy 8 lat, 1 miesiąc i 2 dni okresów nieskładkowych. Łączny staż ubezpieczeniowy Pana Michała (po ograniczeniu okresów nieskładkowych) wynosi  32 lata, 4 miesiące i 8 dni. Pan Michał udowodnił wymagany staż ubezpieczeniowy, a więc spełnia warunki do przyznania emerytury. 

  Jeśli Twoje okresy składkowe i nieskładkowe są niewystarczające do przyznania emerytury, ustalając Twój staż ubezpieczeniowy możemy uwzględnić również tzw. okresy uzupełniające, czyli takie, którymi uzupełnimy brakujący okres pomiędzy Twoim stażem ubezpieczeniowym a stażem uprawniającym do emerytury. Są to np. okres pracy w gospodarstwie rolnym lub prowadzenia tego gospodarstwa  albo okres pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, do której prawo ustało w związku z odzyskaniem zdolności do pracy.

  Okresy uzupełniające przyjmiemy wyłącznie w  wymiarze niezbędnym do przyznania Ci emerytury. W przypadku okresów ubezpieczenia rolnego – uwzględnimy je pod warunkiem, że nie przysługuje Ci za nie emerytura lub renta rolna.

  Ważne! Emerytura ta jest objęta gwarancją najniższej emerytury. Oznacza to, że w sytuacji, gdy obliczona przez nas wysokość Twojej emerytury okaże się niższa niż wysokość najniższej emerytury, to podniesiemy jej wysokość do wysokości najniższej emerytury.

  Sprawdź, ile wynosi aktualnie najniższa emerytura. 

  Ważne! Ustalając Twój staż ubezpieczeniowy nie weźmiemy pod uwagę:

  • okresów, w których byłeś na urlopie bezpłatnym,
  • okresów, w których prowadziłeś własną działalność gospodarczą, ale nie opłaciłeś składek na własne ubezpieczenie społeczne (tj. za okres do 31 grudnia 1998 r.) lub ubezpieczenia emerytalne i rentowe (tj. za okres od 1 stycznia 1999 r.),
  • okresów, w których współpracowałeś przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej, za które nie opłacono składek na ubezpieczenie społeczne (tj. za okres do 31 grudnia 1998 r.) lub ubezpieczenia emerytalne i rentowe (tj. za okres od 1 stycznia 1999 r.),
  • okresów służby wymienionych w ustawie emerytalnej, za które ustalono Ci prawo do emerytury na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym służb mundurowych np. służby w policji, Urzędzie Ochrony Państwa, służbie więziennej, w Państwowej Straży Pożarnej, okresów czynnej służby wojskowej.

  Co jeśli Twój staż ubezpieczeniowy jest krótszy

  Przyznamy Ci emeryturę również wtedy, jeśli udowodnisz krótszy staż  ubezpieczeniowy, ale musi to być minimum:

  • 15 lat dla kobiety,
  • 20 lat dla mężczyzny.

  Emerytura ta nie jest objęta gwarancją najniższej emerytury. Oznacza to, że w sytuacji, gdy obliczona przez nas wysokość Twojej emerytury okaże się niższa niż wysokość najniższej emerytury, nie będziemy mogli jej podnieść do wysokości najniższej.

  Sprawdź, jak obliczamy wysokość emerytury. 

 • Rozwiń menu Zwiń menu Jakie dokumenty trzeba złożyć

  Złóż do nas:

  • wniosek o emeryturę (EMP)  – dostępny w naszych placówkach lub na stronie www.zus.pl   
  • informację o okresach składkowych i nieskładkowych (ERP-6) 
  • dokumenty, które potwierdzają Twój staż ubezpieczeniowy (okresy składkowe i nieskładkowe) oraz w razie potrzeby okresy pracy w gospodarstwie rolnym lub prowadzenia takiego gospodarstwa - są to m.in. świadectwa pracy, legitymacja ubezpieczeniowa, zaświadczenia np. o okresie nauki w szkole wyższej, o służbie wojskowej, o okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych, itp., 
  • dokumenty, które potwierdzają Twoje wynagrodzenie.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Kiedy złożyć dokumenty

  Ponieważ jesteś już w wieku emerytalnym, wniosek o emeryturę możesz złożyć w każdym czasie.
  Przyznamy Ci emeryturę od miesiąca, w którym złożysz wniosek.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Jak możesz dostarczyć nam wniosek

  Wniosek możesz:

  • złożyć w naszej placówce (na piśmie lub ustnie do protokołu),
  • wysłać pocztą lub kurierem,
  • wysłać przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
  • złożyć za pośrednictwem Twojego płatnika składek.

  Jeśli mieszkasz za granicą wniosek możesz złożyć również:

  • w polskim urzędzie konsularnym lub w innej polskiej placówce dyplomatycznej,
  • w zagranicznej instytucji ubezpieczeniowej państwa, z którym Rzeczpospolitą Polską łączy umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych.

  Jeśli z jakiegoś powodu po złożeniu wniosku o emeryturę rozmyśliłeś się i chcesz odłożyć tą decyzję w czasie  możesz wycofać wniosek o emeryturę. Możesz to zrobić najpóźniej przed upływem 30 dni licząc od dnia, w którym otrzymasz od nas decyzję o przyznaniu  emerytury.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Jakie warunki trzeba spełnić, aby pobierać emeryturę

  Abyśmy mogli wypłacać Ci emeryturę musisz rozwiązać stosunek pracy. Jeżeli tego nie zrobisz przyznamy Ci emeryturę, ale nie podejmiemy jej wypłaty. Twoja emerytura będzie zawieszona do czasu, kiedy zgłosisz wniosek w sprawie podjęcia jej wypłaty wraz z dokumentem potwierdzającym fakt rozwiązania  stosunku pracy. Jeśli rozwiązałeś umowę  stosunek pracy  przed zgłoszeniem  wniosku o emeryturę albo już po jej przyznaniu,  możesz ponownie podjąć pracę i dorabiać bez ograniczeń. Nie obniżymy ani nie zawiesimy Twojej emerytury z tego powodu.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Podstawa prawna

  Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe