Ścieżka nawigacji

Lista spraw

Lista spraw

Przygotowane dla klientów ZUS opisy spraw do załatwienia, pogrupowane tematycznie, zawierają:
- możliwe sposoby załatwienia danej sprawy (przez internet, osobiście, pocztą);
- wymagany zakres danych i wykaz dokumentów niezbędnych do jej załatwienia;
- szczegółowy opis czynności (krok po kroku, jakie musi podjąć klient w celu załatwienia danej sprawy);
- terminy, w jakich sprawa zostanie załatwiona przez ZUS;
- wskazówki co do dalszych kroków, które może podjąć klient po rozstrzygnięciu sprawy.

Lista spraw

 • Jak dokonać zgłoszenia osoby pełniącej rolę płatnika zagranicznego

  Osoba fizyczna, która jest pracodawcą zagranicznym może być płatnikiem składek do polskiego systemu ubezpieczeń społecznych.

 • Jak zgłosić rodzica jako płatnika składek za nianię

  Jeśli jako rodzic dziecka zatrudniłeś, w ramach umowy uaktywniającej, do opieki nad nim "nianię", masz obowiązek zgłosić się jako płatnik składek.

  Ważne!  Płatnikiem składek za nianię  jest jeden z rodziców dziecka lub rodzic samotnie wychowujący dziecko.

 • Jak zgłosić płatnika podlegającego wpisowi do CEIDG

  Zgłoszenie Płatnika składek - osoby fizycznej działającej na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, rozpoczynającej / wznawiającej wykonywanie pozarolniczej działalności jednoosobowo albo w formie spółki cywilnej.

 • Jak zgłosić płatnika podlegającego wpisowi do KRS

  Zgłoszenie Płatnika - spółki komandytowej, jawnej, partnerskiej i jednoosobowej spółki z o.o., które są płatnikiem składek za osoby ubezpieczone (np. pracowników, zleceniobiorców, członków rady nadzorczej), które zgłaszają lub wznawiają działalność spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 • Jak dokonać zgłoszenia członka rodziny

  Każda osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ma obowiązek poinformować płatnika składek o członkach rodziny podlegających zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego. Zgłoszenie takie jest dokonywane przez płatnika składek na formularzu ZUS ZCNA.

  Ważne! Jeśli podlegasz ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego dokonujesz jako płatnik składek samodzielnie.

 • Jak dokonać zgłoszenia ubezpieczonego

  Każda osoba obejmowana obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi i/lub ubezpieczeniem zdrowotnym jak też obejmowana tymi ubezpieczeniami na zasadzie dobrowolności podlega zgłoszeniu do tych ubezpieczeń odpowiednio na formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA. Zgłoszenie takie dokonywane jest przez płatnika składek.       

 • Jak dokonać zgłoszenia o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze

  Obowiązek sporządzenia zgłoszenia ZUS ZSWA dotyczy tylko tych pracodawców, którzy zatrudniali pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze za których pracodawca zobowiązany był opłacać składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. Zgłoszenie takie składane jest raz na rok.