Ścieżka nawigacji

Aktualności

ZUS podpisał umowę na zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych

Pierwszego wyboru najkorzystniejszej oferty Zakład dokonał 14 sierpnia 2014 r. Wybrano wówczas najtańszą ofertę firmy Arcus S.A., opiewającą na kwotę 36,2 mln zł. Jednocześnie ZUS odrzucił m.in. ofertę firmy Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o. (na kwotę 45,8 mln zł) ze względu na niezgodność oferty z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Odwołanie na dokonany wybór złożyły firmy Teneo Systems oraz Galaxy Systemy Informatyczne.

4 września 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza uznała, iż ZUS prawidłowo odrzucił ofertę Galaxy Systemy Informatyczne. Jednocześnie Zakład został zobowiązany do odrzucenia oferty Arcus S.A. z powodu - jak stwierdziła KIO - rażąco niskiej ceny oferty. Izba nakazała ponowną ocenę ofert i ponowny wybór oferty najkorzystniejszej. Co za tym idzie, 5 marca 2015 r. komisja przetargowa ZUS dokonała powtórnego wyboru oferty. Wybrana została firma Medenit S.A. (poprzednio Teneo Systems), która złożyła drugą w kolejności ofertę na kwotę 40,4 mln zł. Firma Galaxy Systemy Informatyczne ponownie złożyła odwołanie do KIO na odrzucenie jej oferty i wybór wykonawcy.

31 marca 2015 r. skład orzekający Krajowej Izby Odwoławczej w całości przychylił się do argumentacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który wnosił o odrzucenie odwołania firmy Galaxy Systemy Informatyczne. Izba uznała, że Zakład słusznie odrzucił ofertę firmy Galaxy, która nie spełniła warunków formalnych w postępowaniu. Zdaniem Izby Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie był zobowiązany do powtórnego badania odrzuconej oferty. Co za tym idzie, firma Galaxy nie była uprawniona do wnoszenia odwołania. W następstwie Galaxy Systemy Informatyczne złożyła kolejne odwołanie, które na niejawnym posiedzeniu KIO również odrzuciła.

Równolegle, 31 marca 2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił wniosek firmy Galaxy Systemy Informatyczne, na roszczenie o uznanie jej oferty za najkorzystniejszą wraz z żądaniem odrzucenia ofert złożonych przez konkurencyjne podmioty i zakazanie ZUS-owi zawarcia umowy do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania wniesionego do KIO.

Podpisanie umowy z firmą Medenit S.A. otwiera nowy rozdział w obszarze wydruku biurowego w ZUS. Ilość zamówionego sprzętu (3320 szt. drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych) wynika z rzeczywistych potrzeb Zakładu, a kupowane urządzenia przeznaczone są dla wszystkich placówek Zakładu w kraju i mają zastąpić wyeksploatowany sprzęt, którego naprawy i dalsze utrzymanie jest ekonomicznie nieuzasadnione.

W postępowaniu przetargowym na zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych ZUS przyjął sprawdzony i funkcjonujący na rynku komercyjnym model całkowitego kosztu posiadania (TCO), zakładający ocenę nie tylko samych kosztów zakupu sprzętu drukującego, ale również jego późniejszej eksploatacji (serwisu, materiałów eksploatacyjnych) oraz oprogramowania, które pozwoli m.in. kontrolować ilość wydruku. Zakład kierował się zasadą wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z poczynionych nakładów. Stąd też, wartość zawartej umowy obejmuje nie tylko dostawę sprzętu, ale też dostawę i wdrożenie systemu zarządzania wydrukiem (z funkcją wydruku poufnego i podążającego) oraz szeroki zakres obsługi serwisowej. Wykonawca przez 45 miesięcy będzie świadczył pełen serwis, w tym usługi konserwacji oraz dostarczał i wymieniał wszystkie materiały eksploatacyjne (tonery, bębny itp.) zapewniając wydruk do 1,94 mld stron A4, przy koszcie wydruku 1 strony od 1,08 grosza. Ponadto ze względu na kluczowe znaczenie usług wydruku dla działań statutowych Zakładu, cały kontrakt obwarowany jest wysokimi karami za niedotrzymanie przez Wykonawcę gwarantowanego poziomu świadczenia usług (SLA).
 

Redakcja: Gabinet Prezesa