Ścieżka nawigacji

Zamówienia publiczne

W związku z uruchomieniem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Platformy zakupowej:

 • od dnia 6 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS zamówienia o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł netto oraz zapytania mające na celu rozeznanie rynku;
 • od dnia 12 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł netto, a także Plany postępowań oraz ich aktualizacje

będą dostępne pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/zus.

Platforma zakupowa jest dedykowanym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Jednocześnie informujemy, iż postępowania wszczęte przed wskazanymi powyżej terminami prowadzone są na dotychczasowych zasadach.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (postępowanie/a wszczęte do dnia 31.12.2020 r.)

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  11 października 2019  09:25

 • Kategoria zakupowa

  Usługi IT i telekomunikacyjne

 • Tytuł postępowania

  Serwis pogwarancyjny serwerów mainframe

 • Nazwa zamawiającego

  Departament Zamówień Publicznych

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  ul. Szamocka 3, 5
  01-748 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  TZ/271/50/19

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego dwóch Serwerów IBM z 14:
  a) Serwer A – 3906-M02 z kategorii Z3 model 710 o mocy obliczeniowej procesorów głównych 1703 MSU s/n 841D198,
  b) Serwer B – 3906-M02 z kategorii Z3 model 602 o mocy obliczeniowej procesorów głównych 253 MSU oraz rekordzie CBU do modelu 710 s/n 841D178.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do Wzoru umowy.

  2. Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) kodem:
  - 50312100-6 – Usługi w zakresie napraw i konserwacji komputerów głównych
  - 72611000-6 – Usługi w zakresie wsparcia technicznego

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  http://epuap.gov.pl/wps/myportal

 • Termin składania ofert

  13 listopada 2019  09:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Nie dotyczy

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Nie dotyczy

 • Dodatkowe informacje

  1. Identyfikator postępowania: cbbb87eb-10dc-420e-adb7-2c48682f30ed
  2. Klucz publiczny zamieszczony jest wraz z SIWZ.
  3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania plików przekazywanych przy użyciu ePUAP oraz miniPortalu:
  1) specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
  2) format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
  3) oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
  4) integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
  4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
  5. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  28 października 2019  16:07

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  28 października 2019  16:11
 • Zmiana dotyczy

  Termin składania ofert

 • Treść zmiany

  Termin składania ofert
  było:
  13.11.2019 r.
  godz. 09:00
  jest:
  15.11.2019 r.
  godz. 09:00
  Termin otwarcia ofert
  było:
  13.11.2019 r.
  godz. 14:00
  jest:
  15.11.2019 r.
  godz. 14:00

  Zmianie ulega również sekcja nr III.1.3. Ogłoszenia o zamówieniu.

 • Szczegóły zmiany

 • Termin składania ofert

  15 listopada 2019  09:00

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  30 października 2019  14:11

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  05 listopada 2019  14:13

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  05 listopada 2019  14:19

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  15 listopada 2019  13:01

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  15 listopada 2019  13:04

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  29 listopada 2019  12:43

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  14 lutego 2020  15:39

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  24 lutego 2020  10:04

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  04 marca 2020  09:16

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  18 czerwca 2020  13:41