Ścieżka nawigacji

Bieżące wyjaśnienie komórek merytorycznych Zakładu

BREXIT a wydawanie zaświadczeń A1

Z dniem 1.02.2020 r. weszła w życie umowa w sprawie wyjścia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.

  1. W okresie przejściowym od 1.02.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. właściwe ustawodawstwo dla osób, które znajdują się w sytuacji dotyczącej Zjednoczonego Królestwa, będzie ustalanena dotychczasowych zasadach na podstawie:
  • rozporządzenia (WE) nr 883/2004 i rozporządzenia (WE) nr 987/2009 – osobom, które objęte są zakresem podmiotowym tych rozporządzeń1),
  • rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 i rozporządzenia (EWG) nr 574/72 – osobom, które są objęte zakresem podmiotowym rozporządzenia (WE) nr 859/2003 (obywatele państw trzecich).
  1. Wydawanie zaświadczeń E 101 i A1 dla osób wskazanych w punkcie pierwszym jest zatem możliwe przed zakończeniem okresu przejściowego, tj. 31.12.2020 r. Okres, na jaki może zostać wydane zaświadczenie A1 lub E 101 może wykraczać poza datę zakończenia okresu przejściowego.

1) W tym dotyczy to obywateli Zjednoczonego Królestwa.