Ścieżka nawigacji

Bieżące wyjaśnienie komórek merytorycznych Zakładu

Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków dla byłych pracowników Agencji Rynku Rolnego oraz Agencji Nieruchomości Rolnych od 1 września 2017 r.

Pracownicy Agencji Rynku Rolnego (ARR) oraz Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR), którzy złożyli oświadczenie o przyjęciu zaproponowanych warunków zatrudnienia, stali się od 1 września 2017 r. odpowiednio pracownikami Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) albo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)1).

 

Byli pracownicy jednostek APR i ANR

Jeśli pracownicy przyjęli zaproponowane warunki zatrudnienia na podstawie powołania, dotychczasowe zatrudnienie na podstawie umowy o pracę przekształciło się w zatrudnienie na podstawie powołania, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy2).

Nie dochodzi zatem do ustania zatrudnienia tych pracowników, ale do jego kontynuacji w KOWR albo ARiMR. KOWR oraz ARiMR są następcami prawnymi odpowiednio ARR oraz ANR.

 

Podstawa wymiaru zasiłków

W odniesieniu do pracowników ARR i ANR, którzy od 1 września 2017 r. kontynuują zatrudnienie w KOWR albo ARiMR, przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń w razie choroby i macierzyństwa należy stosować te same zasady jak w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę w trybie określonym w art. 231 Kodeksu pracy.

Podstawę wymiaru świadczeń w razie choroby i macierzyństwa przysługujących pracownikom, którzy przyjęli nowe warunki zatrudnienia i od 1 września 2017 r. są pracownikami KOWR albo ARiMR ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia wypłaconego za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, tj. wynagrodzenia uzyskanego u  poprzedniego i nowego płatnika składek. 

Pracownikom, którzy byli niezdolni do pracy przed 1 września 2017 r. i otrzymywali  świadczenia wypłacane przez ARR albo ANR, a ich niezdolność do pracy trwa nieprzerwanie po 31 sierpnia 2017 r., wypłatę świadczenia należy kontynuować  według podstawy wymiaru ustalonej przed 1 września 2017 roku.

 

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 624 )
2) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz.1666 z późn. zm.)