Ścieżka nawigacji

Bieżące wyjaśnienie komórek merytorycznych Zakładu

Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków dla nauczycieli i pracowników byłych gimnazjów

Od 1 września 2017 r. weszły w życie zmiany organizacyjne, które w etapach wygaszą kształcenie w gimnazjach 1).

Będą 3 etapy zakończenia nauki w gimnazjach:

  1. 1 września 2017,
  2. 1 września 2018,
  3. 1 września 2019.

W tych terminach dotychczasowe gimnazja mogą być przekształcone lub włączone do ośmioletniej szkoły podstawowej lub szkoły średniej (np. liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia). Dzień rozpoczęcia działalności przez szkołę utworzoną zgodnie z nowymi przepisami uznaje się odpowiednio za dzień przekształcenia albo włączenia gimnazjum do tej szkoły. Nauczyciele i pracownicy dotychczasowych gimnazjów mogą być zatrudnieni w przekształconych szkołach lub innych szkołach, do których włączono gimnazja, mogą być przeniesieni w stan nieczynny albo ich stosunek pracy może być rozwiązany.

 

Podstawa wymiaru zasiłków

Zgodnie z przepisami powołanej ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.2) nauczyciele i pracownicy zatrudnieni w dotychczasowych gimnazjach lub zespole szkół, z dniem przekształcenia albo włączenia do szkół podstawowych lub średnich, stają się z mocy prawa pracownikami tych szkół.

Zmiany organizacyjne, które spowodowały zakończenie kształcenia w gimnazjach powinny być przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń w razie choroby i macierzyństwa traktowane analogicznie jak przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę w trybie określonym w art. 231 Kodeksu pracy 3). Podstawę wymiaru zasiłków przysługujących nauczycielom i pracownikom zatrudnionym w dotychczasowych gimnazjach przekształconych lub włączonych do innych szkół albo zespołów szkół, ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia wypłaconego za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Uwzględnia się wynagrodzenie uzyskane u  poprzedniego i nowego płatnika składek. 

Podstawy wymiaru zasiłków  pracownikom, którzy stali się niezdolni do pracy przed dniem przekształcenia gimnazjum, nie ustala się na nowo, mimo zmiany płatnika składek.

 

Podstawa prawna:

    1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)
    2) Art. 236, 239, 249, 251 i 253 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
    3) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.)