Ścieżka nawigacji

Bieżące wyjaśnienie komórek merytorycznych Zakładu

Zwolnienie z obowiązku opłacania składki na Fundusz Pracy za doktorantów otrzymujących stypendium doktoranckie

Od 1 lipca 2020 r. wyłączony został obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy przez podmioty prowadzące szkołę doktorską za doktorantów otrzymujących stypendium doktoranckie. Wyłączenie tego obowiązku stosuje się z mocą wstecz od 1 października 2019 r.

Podmiot prowadzący szkołę doktorską, który za okres od 1 października 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. opłacił składki na Fundusz Pracy z tytułu wypłaconych stypendiów doktoranckich, jest obowiązany, w terminie 6 miesięcy od 1 lipca 2020 r., do skorygowania rozliczenia składek wykazanych od tych stypendiów w deklaracjach rozliczeniowych za ten okres.

Podstawa prawna:

Art. 6 i art. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1065), która weszła w życie z dniem 1 lipca 2020 r.