Ścieżka nawigacji

Zamówienia publiczne

W związku z uruchomieniem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Platformy zakupowej:

 • od dnia 6 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS zamówienia o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł netto oraz zapytania mające na celu rozeznanie rynku;
 • od dnia 12 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł netto, a także Plany postępowań oraz ich aktualizacje

będą dostępne pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/zus.

Platforma zakupowa jest dedykowanym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Jednocześnie informujemy, iż postępowania wszczęte przed wskazanymi powyżej terminami prowadzone są na dotychczasowych zasadach.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (postępowanie/a wszczęte do dnia 31.12.2020 r.)

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  23 grudnia 2019  09:08

 • Kategoria zakupowa

  Usługi inne

 • Tytuł postępowania

  Usługi sprzątania w I Oddziale ZUS w Warszawie oraz usługi sprzątania terenu zewnętrznego i pielęgnacja terenów zielonych wokół budynków I Oddziału ZUS w Warszawie

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS I Oddział w Warszawie

 • Adres zamawiającego

  00-917 Warszawa, ul. Senatorska 6/8

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  440000/271/7/2019-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  90 - 91 - 00 - 00 – 9 usługi sprzątania
  90 - 91 - 12 - 00 – 8 usługi sprzątania budynków
  90 - 91 - 92 - 00 – 4 usługi sprzątania biur
  90 - 61 - 00 - 00 – 6 usługi sprzątania i zamiatania ulic
  90 - 62 - 00 - 00 – 9 usługi odśnieżania
  90 - 63 - 00 - 00 – 2 usługi usuwania oblodzeń
  90 - 91 - 13 - 00 – 9 usługi czyszczenia okien
  90 - 91 - 40 - 00 – 7 usługi sprzątania parkingów
  90 - 92 - 10 - 00 – 9 usługi dezynfekcji i dezynsekcji budynków
  90 - 92 - 30 - 00 – 3 usługi odszczurzania
  98 - 31 - 20 - 00 – 3 usługi czyszczenia wyrobów włókienniczych
  77 - 31 - 00 - 00 – 6 usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
  77 - 31 - 41 - 00 – 5 usługi w zakresie trawników

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal

 • Termin składania ofert

  28 stycznia 2020  09:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

 • Dodatkowe informacje

  Identyfikator postępowania: b0e67a71-ec32-4607-86f2-9fde977d47fd
  2. Klucz publiczny zamieszczony jest wraz z SIWZ w pliku"Klucz publiczny".
  3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania plików przekazywanych przy użyciu ePUAP oraz miniPortalu:
  1) specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
  2) format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
  3) oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
  4) integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
  4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
  5. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  21 stycznia 2020  15:23

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  05 lutego 2020  13:49

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  13 marca 2020  15:15

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  19 marca 2020  15:17

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  23 kwietnia 2020  09:31