Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Aktualności

Abolicja - informacja w sprawie stosowania przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

Osoba, która otrzymała decyzję określającą warunki umorzenia należności i nie jest w stanie uregulować należności niepodlegających umorzeniu na podstawie ustawy abolicyjnej, może wystąpić z wnioskiem o rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności tych należności (z wyłączeniem składek finansowanych przez ubezpieczonych niebędących płatnikami składek).

Podkreślić jednak należy, iż umowa o rozłożeniu należności na raty lub odroczeniu terminu płatności musi zostać zawarta, a więc podpisana, nie później niż przed upływem 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji określającej warunki umorzenia. Tylko podpisanie umowy (a nie złożenie wniosku) w ww. terminie stanowi przesłankę umorzenia należności na podstawie ustawy abolicyjnej - w tym przypadku decyzja o umorzeniu zostanie wydana dopiero po opłaceniu należności objętych umową.