Ścieżka nawigacji

Bieżące wyjaśnienie komórek merytorycznych Zakładu

Aktualizacja adresów – dlaczego to ważne

WAŻNE!

Korespondencję, którą wysyłamy do Państwa, kierujemy na ostatni wskazany przez Państwa adres. Jeśli adres jest nieaktualny, z korespondencją może się zapoznać osoba do tego nieuprawniona.
W takim przypadku istnieje ryzyko naruszenia Państwa praw i wolności osób fizycznych, związanych z udostępnieniem danych osobowych zawartych w korespondencji.
Może to spowodować szkody materialne i niematerialne, w tym tak poważne jak kradzież tożsamości, nadużycia i straty finansowe.

Zgodnie z przepisem art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Dane adresowe są dla nas bardzo istotne. Korespondencję, którą wysyłamy do Państwa, kierujemy na ostatni wskazany przez Państwa adres. Oznacza to, że jeśli Państwa adres nie jest aktualny, a my wyślemy na ten adres korespondencję, to będzie ona doręczona skutecznie. Skutki jej doręczenia będą obciążały Państwa jako adresata. Dlatego - abyśmy mogli dostarczać Państwu korespondencję na właściwy adres – należy zgłaszać nam każdą jego aktualizację, w tym także zmianę adresu elektronicznego.

UWAGA!
Osoba posiadająca płatnika składek nie zgłasza zmiany danych do ZUS tylko do swojego płatnika (tj. np. do pracodawcy).

Jeśli upoważnili Państwo przedstawiciela lub pełnomocnika do załatwiania w ZUS spraw w swoim imieniu, osoba ta staje się stroną w postępowaniu z ZUS. Wówczas również Państwa przedstawiciel lub pełnomocnik ma obowiązek informować nas o zmianie adresu do doręczeń korespondencji z ZUS – w tym adresu elektronicznego.

Brak aktualnego adresu może spowodować, że z korespondencją potencjalnie może się zapoznać osoba do tego nieuprawniona. W takim przypadku istnieje ryzyko naruszenia Państwa praw i wolności związanych z udostępnieniem danych osobowych zawartych w korespondencji. Może to spowodować szkody materialne i niematerialne, w tym tak poważne jak kradzież tożsamości, nadużycia i straty finansowe lub naruszenie dobrego imienia.

Opisy spraw: