Ścieżka nawigacji

Bieżące wyjaśnienie komórek merytorycznych Zakładu

Świadczenie postojowe dla agentów turystycznych, pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

Kogo dotyczy?

Ciebie, jeśli prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą i rodzaj przeważającej działalności, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, oznaczony jest następującym kodem:

 • 79.11.A – działalność agentów turystycznych,
 • 79.90.A – działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

Jakie warunki musisz spełnić, aby skorzystać ze świadczenia postojowego?

Jeśli Twoja działalność (jej przeważająca część) oznaczona jest kodem 79.11.A (działalność agentów turystycznych), to warunki są następujące:

 • mieszkasz w Polsce i jesteś obywatelem RP albo masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP,
 • rozpocząłeś prowadzenie działalności przed 1 kwietnia 2020 r.,
 • masz przestój w prowadzeniu działalności z powodu COVID-19,
 • nie podlegasz ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, np. umowy o pracę, zlecenia, chyba że podlegasz ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jeśli na dzień złożenia wniosku o świadczenie postojowe Twoja przeważająca działalność oznaczona jest kodem 79.90.A (działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych), to warunki są następujące:

 • mieszkasz w Polsce i jesteś obywatelem RP albo masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP,
 • masz przestój w prowadzeniu działalności z powodu COVID-19,
 • zawiesiłeś prowadzenie działalności po 31 sierpnia 2019 r.,
 • Twoja działalność ma charakter sezonowy i w 2019 r. wykonywałeś ją maksymalnie przez 9 miesięcy,
 • nie podlegasz ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, np. umowy o pracę, zlecenia, chyba że podlegasz ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Ważne!
Oświadczenia we wniosku o świadczenie postojowe (RSP-DB), składasz pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Co zyskasz?

 • Otrzymasz środki finansowe w wysokości 2 080 zł (80% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2020 r.), które zrekompensują utratę przychodów z prowadzonej działalności.
 • Świadczenie postojowe możesz otrzymać maksymalnie trzy razy.
 • Świadczenie postojowe otrzymasz na rachunek bankowy, który podasz we wniosku.

Ważne!
Kwota świadczenia postojowego, które wypłacimy w 2020 r. jest wolna od podatku dochodowego.

Jak złożyć wniosek?

Możesz złożyć wniosek najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

Jakie warunki musisz spełnić, aby skorzystać ze świadczenia postojowego kolejny raz?

 • Musisz złożyć oświadczenie we wniosku RSP-DK, że Twoja sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie poprawiła się.
 • Kolejne świadczenie otrzymasz nie wcześniej niż w następnym miesiącu po tym, w którym otrzymasz wcześniejsze świadczenie.

Jak się z Tobą skontaktujemy?

 • Jeśli będziemy mieli wątpliwości dotyczące wniosku, skontaktujemy się z Tobą e-mailem lub telefonicznie.
 • Jeśli pozytywnie rozpatrzymy Twój wniosek, otrzymasz świadczenie postojowe na konto,  które podałeś we wniosku.
 • Jeśli odmówimy Ci prawa do świadczenia postojowego, wydamy decyzję. Znajdziesz ją na swoim koncie na PUE ZUS lub prześlemy ją pocztą.

Czy możesz się odwołać od decyzji?

 • Jeśli nie zgadzasz się z decyzją, w której odmawiamy Ci prawa do świadczenia postojowego, możesz odwołać się do sądu (według zasad Kodeksu postępowania cywilnego), za naszym pośrednictwem.
 • Odwołanie złóż na piśmie, w ciągu miesiąca od dnia, w którym otrzymasz decyzję.

Gdzie otrzymasz pomoc?

W dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7-18 pod numerem ogólnopolskiej infolinii 22 560 16 00.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1639).