Ścieżka nawigacji

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

W związku z uruchomieniem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Platformy zakupowej:

 • od dnia 6 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS zamówienia o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł netto oraz zapytania mające na celu rozeznanie rynku;
 • od dnia 12 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł netto, a także Plany postępowań oraz ich aktualizacje

będą dostępne pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/zus.

Platforma zakupowa jest dedykowanym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Jednocześnie informujemy, iż postępowania wszczęte przed wskazanymi powyżej terminami prowadzone są na dotychczasowych zasadach.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (postępowanie/a wszczęte do dnia 31.12.2020 r.)

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  21 lutego 2020  12:20

 • Kategoria zakupowa

  Usługi IT i telekomunikacyjne

 • Tytuł postępowania

  Świadczenie usług wsparcia eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (KSI ZUS).

 • Nazwa zamawiającego

  Departament Zamówień Publicznych

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  ul. Szamocka 3, 5
  01-748 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  TZ/271/65/19

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  72315000-6 Usługi zarządzania siecią danych oraz usługi wspierające

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami w tym JEDZ za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Link do ePUAP - https://epuap.gov.pl/wps/myportal

 • Termin składania ofert

  8 kwietnia 2020  10:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, w wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego:
  1) w związku z możliwością pojawienia się istotnego nowego obszaru KSI do utrzymania przez zewnętrznego wykonawcę (np. wskutek dużych projektów legislacyjnych bądź zmian architektonicznych i technologicznych – np. KSI 2.0) przewiduje się udzielenie dotychczasowemu wykonawcy usług zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług tj. przekazania do utrzymania wykonawcy usług podobnych lub tożsamych w zakresie Usług aplikacyjnych IT, Usług biznesowych, utrzymania podobnych Narzędzi i Procesów utrzymania IT, Usług serwisowych określonych w Metrykach Usług Wykonawcy wskazanych w Załącznikach 6-8 do wzoru umowy a także Usług dodatkowych określonych w Załączniku 12 do wzoru umowy i pełnienia, do wszystkich zleconych usług, roli Integratora KSI na zasadach określonych w Załączniku 10 do wzoru umowy;
  2) w przypadku gdy prognozy dotyczące wydatkowania środków na usługi objęte Umową wskazują na możliwość wyczerpania łącznej kwoty wynagrodzenia należnego wykonawcy z tytułu realizacji Umowy, określonej w art. 7 ust. 3 wzoru umowy, przed upływem terminu na jaki została zawarta Umowa, Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy usług zamówienia polegającego na powtórzeniu tożsamych usług tj. w zakresie Usług aplikacyjnych IT, Usług biznesowych, utrzymania podobnych Narzędzi i Procesów utrzymania IT, Usług serwisowych określonych w Metrykach Usług Wykonawcy wskazanych w Załącznikach 6-8 do wzoru umowy, a także Usług dodatkowych określonych w Załączniku 12 do wzoru umowy i pełnienia, do wszystkich zleconych usług, roli Integratora KSI na zasadach określonych w Załączniku 10 do wzoru umowy.
  Zamówienie w zakresie usług podobnych lub tożsamych będzie odbywać się na zasadach jak w zamówieniu podstawowym określonych odpowiednio w załącznikach do wzoru umowy.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Nie dotyczy

 • Dodatkowe informacje

  1. Identyfikator postępowania: d60030ee-5861-411c-872f-8ff955fa70a9
  2. Klucz publiczny zamieszczony jest wraz z SIWZ.
  3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania plików przekazywanych przy użyciu ePUAP oraz miniPortalu:
  1) specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
  2) format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
  3) oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
  4) integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
  4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
  5. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP.

Wniesione odwołania dotyczące treści ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ

 • Data publikacji ogłoszenia
  03 marca 2020  15:00

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  03 kwietnia 2020  16:33

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  03 kwietnia 2020  16:52

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  03 kwietnia 2020  17:14
 • Zmiana dotyczy

  Ogłoszenie o zamówieniu

 • Treść zmiany

  Zmiana w sekcji III.1.3 Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

  Zmiana z:
  Z uwagi na ograniczenie liczby znaków szczegółowe warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy zostały określone w pkt 4.1.2.4. SIWZ.

  na:
  Z uwagi na ograniczenie liczby znaków szczegółowe warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy zostały określone w pkt 4.1.2.4. SIWZ oraz Modyfikacji SIWZ Zestaw I.

 • Szczegóły zmiany

 • Termin składania ofert

  28 kwietnia 2020  10:00

Wniesione odwołania dotyczące treści ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ

 • Data publikacji ogłoszenia
  14 kwietnia 2020  16:00

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  23 kwietnia 2020  15:14

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  23 kwietnia 2020  15:16

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  15 maja 2020  09:31

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  15 maja 2020  09:41

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  20 maja 2020  15:36

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  20 maja 2020  15:39
 • Zmiana dotyczy

  Ogłoszenie o zamówieniu

 • Treść zmiany

  Zmiana w sekcji III.1.3 Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

  Zmiana z:
  Z uwagi na ograniczenie liczby znaków szczegółowe warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy zostały określone w pkt 4.1.2.4. SIWZ oraz Modyfikacji SIWZ Zestaw I.

  na:
  Z uwagi na ograniczenie liczby znaków szczegółowe warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy zostały określone w pkt 4.1.2.4. SIWZ oraz Modyfikacji SIWZ Zestaw I i Zestaw II.

 • Szczegóły zmiany

 • Termin składania ofert

  18 czerwca 2020  10:00

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  20 maja 2020  15:41

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  15 czerwca 2020  13:55

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  15 czerwca 2020  13:57

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  23 czerwca 2020  14:09

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  23 czerwca 2020  14:29

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  03 lipca 2020  11:46

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  03 lipca 2020  11:52
 • Zmiana dotyczy

  Ogłoszenie o zamówieniu

 • Treść zmiany
  Zmiana w sekcji III.1.3 Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

  Zmiana z:
  Z uwagi na ograniczenie liczby znaków szczegółowe warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy zostały określone w pkt 4.1.2.4. SIWZ oraz Modyfikacji SIWZ Zestaw I i Zestaw II.

  na:
  Z uwagi na ograniczenie liczby znaków szczegółowe warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy zostały określone w pkt 4.1.2.4. SIWZ oraz Modyfikacji SIWZ Zestaw I, Zestaw II i Zestaw III.

 • Szczegóły zmiany

 • Termin składania ofert

  21 lipca 2020  10:00

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  03 lipca 2020  11:55

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  17 lipca 2020  10:01

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  17 lipca 2020  10:04

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  06 sierpnia 2020  12:29

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  06 sierpnia 2020  12:32

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  07 sierpnia 2020  09:25

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  27 sierpnia 2020  12:10

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  27 sierpnia 2020  12:11

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  08 września 2020  10:16

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  08 września 2020  13:26

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  29 września 2020  11:15

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  02 października 2020  13:04

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  02 października 2020  13:10

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  26 października 2020  15:23
 • Zmiana dotyczy

  Dodatkowe informacje

 • Treść zmiany

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych, mając na względzie panującą obecnie sytuację związaną ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusa SARS-CoV-2, informuje że otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Świadczenie usług wsparcia eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS (KSI ZUS), znak postępowania TZ/271/65/19, odbędzie się w formie transmisji online, pod podanym poniżej adresem (link):

  Meeting number (access code): 137 194 6036

  Meeting password: 1234

  Tuesday, October 27, 2020

  1:00 pm | (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna | 1 hr

  https://zus.webex.com/zus/j.php?MTID=me99c3afd3aa8c7f9b289ca88fd1e693d

  Tap to join from a mobile device (attendees only)

  +48-225-364067,,1371946036## Poland Toll

  Join by phone

  +48-225-364067 Poland Toll

  Global call-in numbers

  Join from a video system or application

  Dial 1371946036@zus.webex.com

  You can also dial 62.109.219.4 and enter your meeting number.

  Join using Microsoft Lync or Microsoft Skype for Business

  Dial 1371946036.zus@lync.webex.com

 • Szczegóły zmiany

 • Termin składania ofert

  27 października 2020  10:00

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  27 października 2020  15:41

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  04 lutego 2021  17:25

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  07 października 2021  11:41

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  08 października 2021  17:37

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  29 października 2021  18:20

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  02 lutego 2022  22:35