Ścieżka nawigacji

Opis spraw

Opis spraw

Przygotowane dla klientów ZUS opisy spraw do załatwienia, pogrupowane tematycznie, zawierają:
- możliwe sposoby załatwienia danej sprawy (przez internet, osobiście, pocztą);
- wymagany zakres danych i wykaz dokumentów niezbędnych do jej załatwienia;
- szczegółowy opis czynności (krok po kroku, jakie musi podjąć klient w celu załatwienia danej sprawy);
- terminy, w jakich sprawa zostanie załatwiona przez ZUS;
- wskazówki co do dalszych kroków, które może podjąć klient po rozstrzygnięciu sprawy.

Opis spraw

 • Jak uzyskać zaświadczenie, legitymację lub inny dokument

  Jeśli utraciłeś/aś:

  • legitymację emeryta/rencisty;
  • legitymację osoby represjonowanej;
  • książkę inwalidy wojennego lub inwalidy wojskowego, albo uległa ona uszkodzeniu lub zniszczeniu - możesz złożyć wniosek o wydanie jej duplikatu.

  Jeśli potrzebujesz zaświadczenia w sprawie Twojego świadczenia emerytalno-rentowego - możesz złożyć wniosek o jego wydanie.

 • Jak zgłosić zmianę opodatkowania świadczenia

  Jako świadczenioniobiorca możesz złożyć oświadczenie / wniosek, w którym określisz:
  - zamiar łącznego opodatkowania w roku podatkowym: z małżonkiem albo z dzieckiem / dziećmi spełniającymi odpowiednie warunki  - jeśli samotnie je wychowujesz
  - obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek dochodowy z zastosowaniem wyższej stawki podatkowej obowiązującej w roku podatkowym
  - obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek dochodowy bez miesięcznego zmniejszenia.

 • Jak zgłosić zmianę danych członków rodziny zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego lub dokonać ich wyrejestrowania

  Zmiana danych zgłoszonego do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny oraz podjęcie przez niego zatrudnienia lub innej działalności rodzącej tytuł do ubezpieczenia wymaga zgłoszenia tego faktu w ZUS w terminie 7 dni.

 • Jak dokonać zmiany adresu, nazwiska, numeru rachunku bankowego lub zmiany sposobu wypłaty świadczenia

  Jeśli pobierasz świadczenie z ZUS i zmieniłeś/aś nazwisko, adres zameldowania na pobyt stały, adres do przekazywania korespondencji lub chcesz zmienić sposób wypłaty świadczenia albo numer rachunku bankowego, na który przesyłane jest świadczenie, zgłoś wniosek o uaktualnienie danych.

 • Jak ponownie ustalić prawo lub wysokość świadczenia

  Jeżeli:
  - okres, na który zostało przyznane świadczenie dobiega lub dobiegł już końca albo
  - jeżeli pobierasz świadczenie z ZUS i chcesz ponownie ustalić jego wysokość w oparciu o nowe dokumenty, możesz złożyć wniosek w tej sprawie.

 • Jak uzyskać dodatek

  Do świadczeń emerytalno-rentowych przysługują następujące dodatki i świadczenia pieniężne:

  • dodatek pielęgnacyjny;
  • dodatek dla sierot zupełnych;
  • dodatek kombatancki oraz dodatek kompensacyjny;
  • dodatek za tajne nauczanie;
  • dodatek weterana poszkodowanego;   
  • świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy przymusowo zatrudnianych;
  • świadczenie pieniężne dla osób deportowanych;
  • świadczenie pieniężne dla osób będących cywilnymi niewidomymi ofiarami działań wojennych;
  • ryczałt energetyczny;
  • ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla;  
  • ekwiwalent pieniężny dla byłych pracowników kolejowych.

 • Jak ustalić kapitał początkowy

  Kapitał początkowy ustalany jest ubezpieczonym na zasadach określonych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 • Jak uzyskać jednorazowe odszkodowanie

  Jednorazowe odszkodowanie przysługuje po spełnieniu warunków określonych w ustawie wypadkowej.

 • Jak uzyskać niezrealizowane świadczenie

  Za niezrealizowane świadczenia uważa się wszystkie świadczenia należne do dnia śmierci emeryta lub rencisty. Niezrealizowane świadczenia przysługują uprawnionym członkom rodziny po spełnieniu warunków określonych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 • Jak uzyskać świadczenie przedemerytalne

  Świadczenie przedemerytalne przysługuje po spełnieniu warunków określonych w ustawie o świadczeniach przedemerytalnych.

— 10 Pozycji na stronie
1 - 10 z 14.