Patronaty ZUS

Przyznawanie patronatów, udział ekspertów ZUS w przedsięwzięciach edukacyjnych

I . POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zwany dalej Zakładem, może objąć patronatem przedsięwzięcia o tematyce związanej z zakresem działalności Zakładu, popularyzujące wiedzę o ubezpieczeniach społecznych oraz mające na względzie dobro publiczne.
 2. Zakład może objąć patronatem przedsięwzięcia organizowane przez podmioty publiczne, komercyjne, organizacje non-profit, w tym przez prasę i media elektroniczne, jeżeli są zgodne z misją i celami Zakładu oraz zostaną uznane za użyteczne dla polityki informacyjnej oraz edukacyjnej Zakładu.
 3. Powyższe przedsięwzięcia powinny mieć zasięg międzynarodowy, ogólnopolski, ponadregionalny lub regionalny.
 4. Patronat Zakładu stanowi wyróżnienie honorowe i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego oraz techniczno-organizacyjnego.
 5. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat jest przyznawany każdorazowo na jedną edycję.
 6. Zakład zastrzega sobie prawo do wpływu na zakres merytoryczny przedsięwzięcia, tj. do weryfikacji i akceptacji ostatecznej treści informacji i jej nośników oraz kanałów komunikacji.
 7. Zaangażowanie Zakładu w przedsięwzięcie nie może być wykorzystywane do bezpośredniego wsparcia promocji marki produktu lub firmy.

II. ZASADY UDZIAŁU PRZEDSTAWICIELI ZAKŁADU W DZIAŁANIACH EDUKACYJNYCH OBJĘTYCH PATRONATEM ZAKŁADU

 1. Zakład może wyrazić zgodę na udział przedstawicieli Zakładu w charakterze wykładowców (ekspertów) w przedsięwzięciach edukacyjnych: szkoleniach, seminariach, konferencjach lub warsztatach o tematyce związanej z zakresem działalności Zakładu, popularyzujących wiedzę o ubezpieczeniach społecznych oraz mających znaczenie dla dobra publicznego.
 2. Ewentualna odpłatność ponoszona przez uczestników przedsięwzięcia edukacyjnego na rzecz organizatora może dotyczyć wyłącznie udokumentowanych kosztów o charakterze organizacyjno - technicznym (kosztów wynajęcia sali, transportu, wyżywienia, tłumaczeń czy też powielenia materiałów).
 3. Przedstawiciele Zakładu biorą udział w przedsięwzięciu edukacyjnym nieodpłatnie.
 4. Wnioski rozpatrywane są według kolejności wpływu, z uwzględnieniem możliwości kadrowych i organizacyjnych wynikających z obowiązku realizacji ustawowych zadań Zakładu.
 5. Wniosek powinien zawierać zobowiązanie zapewnienia - na koszt organizatora - dojazdu, wyżywienia i zakwaterowania przedstawicieli Zakładu.
 6. Sposób transportu powinien być wybierany adekwatnie, z uwzględnieniem czasu
  i kosztów dojazdu oraz środków transportu dostępnych na danej trasie.

III. TRYB PRZYZNAWANIA PATRONATÓW

 1. Z wnioskiem o przyznanie patronatu występuje organizator przedsięwzięcia, przesyłając wypełniony formularz, który jest dostępny na stronie internetowej Zakładu.
 2. Do wniosku należy dołączyć program przedsięwzięcia, a w przypadku konkursu jego  regulamin.
 3. Zakład może żądać dodatkowych informacji dotyczących przedsięwzięcia, organizatora i uczestników.
 4. Wniosek o patronat wraz z załącznikami powinien zostać złożony najpóźniej na osiem tygodni przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia.
 5. Wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami należy przesyłać w formie listownej na adres:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Gabinet Prezesa ZUS
ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa

lub elektronicznej:  patronat@zus.pl

 1. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.
 2. Odpowiedź dotycząca decyzji o patronacie Zakładu udzielana jest w formie listownej lub mailowej.
 3. W przypadku przyznania patronatu organizator przedsięwzięcia zobowiązany jest do umieszczenia w materiałach informacyjno-promocyjnych związanych z tym wydarzeniem informacji o patronacie oraz logo Zakładu, które zostanie przesłane w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez organizatora.
 4. "Zasady przyznawania patronatów, udział ekspertów Zakładu w przedsięwzięciach edukacyjnych" mają również zastosowanie w przypadku wystąpienia z wnioskiem o reprezentowanie Zakładu w Komitecie Honorowym danego przedsięwzięcia.

V. COFANIE PRAW DO PRZYZNANYCH PATRONATÓW

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zakład może odebrać przyznany wcześniej patronat, zrezygnować z udziału w Komitecie Honorowym, odwołać uczestnictwo przedstawicieli Zakładu w roli ekspertów.
 2. O podjętej decyzji organizator informowany jest niezwłocznie w formie listownej.