Świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy przymusowo zatrudnianych

Jeżeli jesteś byłym żołnierzem zatrudnianym przymusowo, możesz otrzymać dodatkowe świadczenie pieniężne. Sprawdź, czy Ci przysługuje.

Komu przysługuje świadczenie

Możesz ubiegać się o to świadczenie, jeśli byłeś:

 • żołnierzem zastępczej służby wojskowej i w latach 1949–1959 zostałeś przymusowo zatrudniony w kopalniach węgla, kamieniołomach lub w zakładach pozyskiwania i wzbogacania rud uranowych,
 • żołnierzem z poboru w 1949 r. wcielonym do ponadkontyngentowych brygad „Służby Polsce” i zostałeś przymusowo  zatrudniony w kopalniach węgla i kamieniołomach,
 • żołnierzem przymusowo zatrudnionym w batalionach budowlanych w latach 1949–1959.

Jak przyznajemy świadczenie

Świadczenie przyznajemy na Twój wniosek. Do wniosku dołącz zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień (właściwej według Twojego miejsca zamieszkania). Komenda musi potwierdzić rodzaj i okres wykonywanego przez Ciebie przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej.

Kiedy wypłacamy świadczenie

Świadczenie wypłacamy:

 • emerytom i rencistom – co miesiąc z emeryturą lub rentą,
 • uprawnionym do emerytury lub renty, której wypłatę zawiesiliśmy – co kwartał (w trzecim miesiącu kwartału).

Świadczenie przysługuje bez względu na okres trwania przymusowego zatrudnienia, w kwocie równej kwocie dodatku kombatanckiego. Kwota świadczenia pieniężnego ulega podwyższeniu przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent od miesiąca, w którym jest przeprowadzana waloryzacja.

 

Sprawdź aktualną wysokość świadczenia.

Co jeśli pobierasz inne świadczenia i dodatki

Jeżeli jednocześnie masz ustalone prawo do świadczenia pieniężnego dla byłych żołnierzy  przymusowo zatrudnianych oraz do:

 • dodatku kombatanckiego lub świadczenia przysługującego w wysokości tego dodatku,
 • dodatku określonego w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • dodatku za tajne nauczanie,
 • świadczenia pieniężnego dla osób deportowanych,

przysługuje Ci tylko jedno z tych świadczeń lub jeden z dodatków – wyższe lub wybrane.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (Dz.U. z 2020 r. poz. 619)
 • Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2020 r. poz. 517)
 • Art. 90 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215)
 • Ustawa z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz.U. z 2019 r. poz. 1168)
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 291, z późn. zm.)