Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Aktualności

Chorwacja w Unii Europejskiej a uprawnienia emerytalno-rentowe z ZUS

Od tej daty w stosunkach pomiędzy Chorwacją a państwami członkowskimi Unii Europejskiej (w tym Polską) obowiązują postanowienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29.04.2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16.09.2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia nr 883/2004. Rozporządzenia te zastępują dotychczasową Umowę z dnia 16.01.1958 r. zawartą pomiędzy Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii o ubezpieczeniu społecznym (Dz. U. z 1959 r., Nr 19, poz. 114, z późn. zm.).

Rozciągnięcie rozporządzeń unijnych w zakresie świadczeń emerytalno-rentowych na stosunki polsko-chorwackie dotyczy osób:

  • posiadających wyłącznie polskie okresy ubezpieczenia zamieszkałych w Chorwacji oraz
  • posiadających polskie okresy ubezpieczenia oraz okresy ubezpieczenia przebyte w innych państwach członkowskich UE, w tym przebyte w Chorwacji.

Rozpatrywaniem wniosków o emerytury/renty z ZUS dla osób zamieszkałych w Chorwacji oraz osób, które przebyły za granicą w UE okresy ubezpieczenia, w tym ostatnio okresy ubezpieczenia w Chorwacji, zajmuje się:

I Oddział ZUS w Warszawie
adres: ul. Kasprowicza 151
01-949 Warszawa

Osoby, które zainteresowane są przyznaniem emerytury lub renty również z chorwackiej instytucji ubezpieczeniowej, nie muszą składać oddzielnego wniosku o świadczenie. Wniosek o przyznanie świadczenia złożony w ZUS będzie przekazany do instytucji chorwackiej i zainicjuje wszczęcie postępowania o przyznanie tego świadczenia.

Unijnej koordynacji podlegają następujące długoterminowe świadczenia pieniężne realizowane przez ZUS:

1) z ubezpieczenia emerytalnego, rentowych i wypadkowego FUS:

  • emerytury,
  • renty z tytułu niezdolności do pracy z ogólnego stanu zdrowia,
  • renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową,
  • renty rodzinne,
  • dodatki pielęgnacyjne do świadczeń wymienionych w pkt a)-d) oraz
  • dodatki do rent rodzinnych dla sierot zupełnych,

2) okresowe emerytury kapitałowe,
3) świadczenia przedemerytalne,
4) renta socjalna (dotyczy osób zamieszkałych w Polsce).

Informacje w zakresie ustawodawstwa właściwego dostępne są w instytucji ubezpieczeniowej Chorwacji:
HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE SREDIŠNJA SLUŽBA
Mihanoviceva 3 10 000
Zagreb Chorwacja

Szczegółowy spis chorwackich instytucji zabezpieczenia społecznego dostępny jest w katalogu Master Directory, pod adresem: http://ec.europa.eu/employment_social/social-security-directory/welcome.seam?langId=pl.  

Ponadto instytucja chorwacka w korespondencji będzie wykorzystywać papierowe formularze SED pierwszej generacji serii P (emerytury i renty), F (zasiłki rodzinne), R (odzyskiwanie należności), H (horyzontalne - wspólne dla wszystkich sektorów), A (ustawodawstwo właściwe), których różne wersje językowe (w tym polska) zamieszczone są na stronie internetowej Komisji Europejskiej, pod adresem:   http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=pl&catId=868

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.