Ścieżka nawigacji

Bieżące wyjaśnienie komórek merytorycznych Zakładu

Ustawa abolicyjna - podstawowe informacje dla wnioskodawców

Ustawa abolicyjna obowiązuje od 15 stycznia 2013 r. Umożliwia umorzenie nieopłaconych składek na własne ubezpieczenia w okresie od 1 stycznia  1999 r. do 28 lutego 2009 r.

Kogo dotyczy ustawa

 • Osób, które w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. , objęte były obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi oraz wypadkowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, tj.:
  • pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych,
  • działalności twórczej lub artystycznej,
  • działalności w zakresie wolnego zawodu,
  • jako wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  • jako wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej.
 • Spadkobierców i osób trzecich, wobec których wydaliśmy decyzje o przeniesieniu odpowiedzialności za zobowiązania płatnika z tytułu nieopłaconych przez niego składek na jego własne ubezpieczenia za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.

Jakie należności możemy umorzyć

Możemy umorzyć:

 • składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. za osoby obowiązkowo objęte tym ubezpieczeniom z tytułu prowadzonej działalności,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy za okres, za który zostaną umorzone składki na ubezpieczenia społeczne,
 • odsetki za zwłokę naliczone od składek podlegających umorzeniu,
 • opłatę prolongacyjną, opłatę dodatkową, koszty upomnienia oraz koszty egzekucyjne naliczone od należności podlegających umorzeniu.

Jakie trzeba spełnić warunki

Aby starać się o umorzenie należności musisz:

 • nie mieć, na dzień wydania decyzji o umorzeniu, należności niepodlegających umorzeniu za wyjątkiem należności z tytułu składek za okres do 31 grudnia 1998 r. bądź też
 • spłacić należności, które nie podlegają umorzeniu, w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji określającej warunki umorzenia lub w terminie wynikającym z zawartej umowy o rozłożeniu zadłużenia na raty, o ile taka umowa została już zawarta lub zostanie zawarta w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji określającej warunki umorzenia.

Jaki jest termin na złożenie wniosku

Termin na złożenie wniosku o umorzenie należności upłynął 15 stycznia 2015 r. Obecnie z takim wnioskiem mogą wystąpić osoby, którym wydaliśmy decyzję o:

 • objęciu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym,
 • wysokości zadłużenia z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne,
 • przeniesieniu odpowiedzialności na spadkobiercę lub osobę trzecią,

za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.

Termin na złożenie wniosku wynosi 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się tej decyzji.

Jakie są niezbędne dokumenty

 • W przypadku osób, które:
  • nie prowadzą pozarolniczej działalności w dniu złożenia wniosku o umorzenie;
  • prowadzą pozarolniczą działalność w dniu złożenia wniosku o umorzenie, wobec których nie prowadzimy postępowania egzekucyjnego,

jedynym wymaganym dokumentem jest poprawnie wypełniony wniosek o umorzenie należności (RSU)

 • W przypadku osób, które prowadzą pozarolniczą działalność w dniu złożenia wniosku o umorzenie i wobec których prowadzimy postępowanie egzekucyjne, wymagamy następujące dokumenty:

W stosunku do tej grupy płatników postępowanie egzekucyjne w zakresie należności, które podlegają umorzeniu zawieszamy do dnia uprawomocnienia się decyzji w sprawie umorzenia należności.

Jakie mamy dodatkowe udogodnienia dla płatników

Jeśli masz problemy finansowe, możesz liczyć na naszą pomoc przy wyborze sposobu spłaty zadłużenia.

Indywidualny doradca do spraw ulg i umorzeń otoczy Cię opieką już na etapie składania wniosku o umorzenie należności z tytułu składek.
Doradca pomoże Ci również skompletować dokumenty niezbędne do udzielenia ulgi, będzie też służył radą w czasie korzystania z niej. Możesz spotykać się z nim w naszej placówce, a także kontaktować elektronicznie przez e-mail oraz telefonicznie.

Wnioski w sprawie umorzenia należności dostępne są na naszej stronie oraz w sali obsługi klientów w każdej naszej placówce.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz. U. z 2012 r. poz. 1551).